SFS 2000:130 Lag om försvarsunderrättelseverksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet / SFS 2000:130 Lag om försvarsunderrättelseverksamhet
000130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om försvarsunderrättelseverksamhet;

utfärdad den 30 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas för att kartlägga yttre

militära hot mot landet och till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säker-
hetspolitik. I verksamheten ingår att medverka i svenskt deltagande i inter-
nationellt säkerhetssamarbete och att, enligt vad regeringen närmare bestäm-
mer, medverka med underrättelser för att stärka samhället vid svåra påfrest-
ningar på samhället i fred.

Regeringen skall bestämma försvarsunderrättelseverksamhetens inrikt-

ning.

Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas av Försvarsmakten och

de andra myndigheter som regeringen bestämmer.

2 §

Uppgifterna som anges i 1 § skall fullgöras genom inhämtning, bear-

betning och analys av information. Analyser av hotbilder och bedömningar i
underrättelsefrågor skall rapporteras till Regeringskansliet och andra be-
rörda myndigheter.

3 §

De myndigheter som skall bedriva försvarsunderrättelseverksamhet

får, enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätthålla sam-
arbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisa-
tioner.

4 §

Försvarsunderrättelseverksamheten får inte avse uppgifter som enligt

lagar eller andra föreskrifter ligger inom ramen för polisens och andra myn-
digheters brottsbekämpande och brottsförebyggande arbete.

5 §

En särskild nämnd under regeringen skall ha insyn i försvarsunderrät-

telseverksamheten enligt vad regeringen närmare föreskriver.

1

Prop. 1999/2000:25, bet. 1999/2000:FöU3, rskr. 1999/2000:158.

SFS 2000:130

Utkom från trycket
den 11 april 2000

background image

2

SFS 2000:130

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BJ�RN VON SYDOW
(Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.