SFS 2000:130 Lag om försvarsunderrättelseverksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet / SFS 2000:130 Lag om försvarsunderrättelseverksamhet
000130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om försvarsunderrättelseverksamhet;

utfärdad den 30 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas för att kartlägga yttre

militära hot mot landet och till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säker-
hetspolitik. I verksamheten ingår att medverka i svenskt deltagande i inter-
nationellt säkerhetssamarbete och att, enligt vad regeringen närmare bestäm-
mer, medverka med underrättelser för att stärka samhället vid svåra påfrest-
ningar på samhället i fred.

Regeringen skall bestämma försvarsunderrättelseverksamhetens inrikt-

ning.

Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas av Försvarsmakten och

de andra myndigheter som regeringen bestämmer.

2 §

Uppgifterna som anges i 1 § skall fullgöras genom inhämtning, bear-

betning och analys av information. Analyser av hotbilder och bedömningar i
underrättelsefrågor skall rapporteras till Regeringskansliet och andra be-
rörda myndigheter.

3 §

De myndigheter som skall bedriva försvarsunderrättelseverksamhet

får, enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätthålla sam-
arbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisa-
tioner.

4 §

Försvarsunderrättelseverksamheten får inte avse uppgifter som enligt

lagar eller andra föreskrifter ligger inom ramen för polisens och andra myn-
digheters brottsbekämpande och brottsförebyggande arbete.

5 §

En särskild nämnd under regeringen skall ha insyn i försvarsunderrät-

telseverksamheten enligt vad regeringen närmare föreskriver.

1

Prop. 1999/2000:25, bet. 1999/2000:FöU3, rskr. 1999/2000:158.

SFS 2000:130

Utkom från trycket
den 11 april 2000

background image

2

SFS 2000:130

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BJ�RN VON SYDOW
(Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet