SFS 2014:714 Lag om ändring i lagen (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen

140714.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:140) om inspektioner
enligt internationella avtal om förhindrande av
spridning av kärnvapen;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (2000:140) om inspektio-

ner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen
ska ha följande lydelse.

6 §

Om det behövs för att ett beslut enligt denna lag ska kunna verkställas,

får regeringen eller en myndighet som avses i 2 § första stycket begära biträde
av Polismyndigheten. En sådan begäran ska ange vilka åtgärder som behövs.
Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:714

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.