SFS 2014:714 Lag om ändring i lagen (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen / SFS 2014:714 Lag om ändring i lagen (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen
140714.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:140) om inspektioner
enligt internationella avtal om förhindrande av
spridning av kärnvapen;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (2000:140) om inspektio-

ner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen
ska ha följande lydelse.

6 §

Om det behövs för att ett beslut enligt denna lag ska kunna verkställas,

får regeringen eller en myndighet som avses i 2 § första stycket begära biträde
av Polismyndigheten. En sådan begäran ska ange vilka åtgärder som behövs.
Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:714

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.