SFS 2000:140 Lag om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen

000140.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om inspektioner enligt internationella avtal om
förhindrande av spridning av kärnvapen;

utfärdad den 23 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Denna lag gäller inspektioner som avses i avtal som Sverige har ingått

med Internationella atomenergiorganet för kontroll enligt Förenta nationer-
nas fördrag om förhindrande av spridning av kärnvapen.

Bestämmelserna i denna lag gäller inspektioner som inte kan genomföras

med stöd av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

2 §

Om Internationella atomenergiorganet gör anmälan om en inspektion

som avses i 1 §, skall regeringen fatta beslut om inspektionens genomför-
ande och närmare ange vilka åtgärder som får vidtas enligt 4 §. Regeringen
skall utse en myndighet som vid behov skall närvara vid inspektionen och
bistå en inspektionsgrupp. Om inspektionens omfattning föranleder det, får
flera myndigheter utses.

Om inspektionen kan komma att röra en enskilds rätt, skall den enskilde

ges tillfälle att yttra sig innan regeringen fattar beslut om inspektionens ge-
nomförande. Den enskilde behöver dock inte höras, om den tid som står till
förfogande inte medger det eller om ett hörande allvarligt skulle försvåra in-
spektionens genomförande.

3 §

En myndighet som regeringen utsett att närvara vid inspektionen får

besluta i frågor som avser verkställighet av regeringens beslut. Myndigheten
skall hänskjuta frågor av särskild vikt till regeringen. En enskild har rätt att
få en fråga som rör hans rätt hänskjuten till regeringen.

4 §

En inspektion får innefatta

1. att en internationell inspektionsgrupp och observatörer tillsammans

med representanter för en svensk myndighet ges tillträde till områden, an-
läggningar eller byggnader,

2. att inspektörer tillåts att ta med sig och använda mätapparatur och an-

nan teknisk utrustning för att mäta strålning eller för att i övrigt samla in och
registrera uppgifter,

3. att mätningar utförs, att prover tas och att poster av kärnämne räknas,

1

Prop. 1999/2000:54, bet. 1999/2000:UU13, rskr. 1999/2000:165.

SFS 2000:140

Utkom från trycket
den 11 april 2000

background image

2

SFS 2000:140

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

4. att sigill eller annan identifikationsmärkning eller anordningar placeras

på objekt för att påvisa intrång eller annan manipulation,

5. att dokument som har betydelse för kontrollen granskas,
6. andra tekniskt beprövade åtgärder som är godkända av Internationella

atomenergiorganets styrelse,

7. att prover och uppgifter förs ut ur landet för undersökning och analys.
En inspektion får inte innefatta tillträde till ett utrymme som utgör någons

bostad.

5 §

Vid en inspektion får inspektörerna inte vidta åtgärder som äventyrar

säkerheten eller skyddet för människors hälsa eller för miljön. Inspektörerna
får inte heller vidta åtgärder som innebär att den verksamhet som bedrivs på
platsen hindras, om inte detta är nödvändigt för att uppnå syftet med inspek-
tionen.

6 §

Om det behövs för att ett beslut enligt denna lag skall kunna verkstäl-

las, får regeringen eller en myndighet som avses i 2 § första stycket begära
biträde av polismyndigheten. En sådan begäran skall ange vilka åtgärder
som behövs. Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

KJELL LARSSON
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.