SFS 2013:335 Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2000:344) om Schengens informationssystem / SFS 2013:335 Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
130335.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem;

utfärdad den 23 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2000:344) om Schengens

informationssystem ska ha följande lydelse.

4 §

2

När det gäller framställningar som rör personer får endast följande upp-

gifter registreras:

1. efternamn, förnamn, tidigare använda namn, namn vid födseln och annat

namn som personen använder,

2. särskilda bestående fysiska kännetecken,
3. fotografier och fingeravtryck,
4. födelsedatum och födelseort,
5. kön,
6. medborgarskap,
7. om personen kan vara beväpnad eller kan tillgripa våld,
8. om personen har avvikit från en inrättning där han eller hon med stöd av

lag har varit berövad friheten,

9. syftet med framställningen,
10. begärd åtgärd,
11. om en försvunnen person behöver omhändertas eller inte,
12. den myndighet som har lagt in registreringen,
13. en hänvisning till det beslut som har föranlett registreringen,
14. typ av brott som avses i framställningen, samt
15. övriga uppgifter som ska anges i en europeisk eller nordisk arreste-

ringsorder.

Därutöver får det, om det behövs, förekomma länkar till andra registre-

ringar i registret, och uppgifter om verkställighetsförbud i Sverige med anled-
ning av framställningar från andra Schengenstater.

Kompletterande uppgifter enligt 3 a § får endast avse sådana uppgifter om

personen som anges i första stycket 1�6 samt uppgifter om nummer och da-
tum för personens identitetshandlingar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

1 Prop. 2012/13:73, bet. 2012/13:JuU19, rskr. 2012/13:206.

2 Senaste lydelse 2011:1175.

SFS 2013:335

Utkom från trycket
den 31 maj 2013

background image

2

SFS 2013:335

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.