SFS 2018:1704 Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2000:344) om Schengens informationssystem / SFS 2018:1704 Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
SFS2018-1704.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:344) om Schengens

informationssystem

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem ska ha följande lydelse.

5 §2 Registret ska endast innehålla uppgifter som har behandlats av
behöriga myndigheter i Schengenstaterna, i enlighet med respektive stats
nationella lagstiftning.

Polismyndigheten får föra in uppgifter i registret endast om behandling av

motsvarande slag av uppgifter är tillåten enligt brottsdatalagen (2018:1177),
lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brotts-
datalagens område eller någon annan författning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

2 Senaste lydelse 2014:595.

SFS

2018:1704

Publicerad
den

20 november 2018

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.