SFS 2019:433 Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2000:344) om Schengens informationssystem / SFS 2019:433 Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
SFS2019-433.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:344) om Schengens

informationssystem

Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:344) om
Schengens informationssystem2

dels att 15 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 15 § ska utgå,
dels att 16 och 17 §§ och rubrikerna närmast före 16 och 17 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 7 § ska lyda ⬝Förbud mot registrering av

vissa uppgifter⬝,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 a och 1 b §§, och närmast före

1 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Förhållandet till annan reglering
1 a §
Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177).

1 b § Vid behandling av personuppgifter som inte omfattas av brottsdata-
lagen (2018:1177) kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska per-
soner med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt första stycket gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte
annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.

Skadestånd vid personuppgiftsbehandling som omfattas av

brottsdatalagen
16 §
3 Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177)
ska tillämpas om behandling av personuppgifter som omfattas av brotts-
datalagen skett i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till den.

1 Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238.

2 Senaste lydelse av 15 § 2014:595.

3 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2010:380 (jfr 2013:162).

SFS

2019:433

Publicerad
den

12 juni 2019

background image

SFS

2019:433

2

Administrativa sanktionsavgifter vid personuppgiftsbehandling som

omfattas av brottsdatalagen4
17 §
5 En sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid
överträdelse av bestämmelserna om gallring och bevarande av person-
uppgifter i 11 och 14 §§, om överträdelsen skett vid behandling av person-
uppgifter som omfattas av brottsdatalagen (2018:1177).

Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:380 (jfr 2013:162).

5 Senaste lydelse 2014:595.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.