SFS 2006:345 Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2000:344) om Schengens informationssystem / SFS 2006:345 Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
060345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem;

utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (2000:344) om Scheng-

ens informationssystem skall ha följande lydelse.

9 § Uppgifter ur registret skall lämnas ut om det begärs av

1. polismyndigheter, Tullverket, Kustbevakningen och Migrationsverket

när de utför gränskontroller eller bistår i sådan verksamhet,

2. åklagarmyndigheter, polismyndigheter, Tullverket och Kustbevak-

ningen när de utför undersökningar och andra kontroller än gränskontroller i
sin verksamhet för att förebygga och utreda brott, samt

3. polismyndigheter i deras verksamhet för att upprätthålla allmän ord-

ning och säkerhet.

Regeringen får meddela föreskrifter om att myndigheter som prövar an-

sökningar om visering och uppehållstillstånd skall ha tillgång till uppgifter
enligt 3 § 2 (spärrlista) och att den myndighet som ansvarar för utfärdande
av registreringsbevis för fordon skall ha tillgång till uppgifter enligt 3 § 7.
Regeringen får också meddela föreskrifter om att myndigheter får ha direkt-
åtkomst till registret.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:118, bet. 2005/06:JuU28, rskr. 2005/06:244.

SFS 2006:345

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.