SFS 2006:345 Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem

060345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem;

utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (2000:344) om Scheng-

ens informationssystem skall ha följande lydelse.

9 § Uppgifter ur registret skall lämnas ut om det begärs av

1. polismyndigheter, Tullverket, Kustbevakningen och Migrationsverket

när de utför gränskontroller eller bistår i sådan verksamhet,

2. åklagarmyndigheter, polismyndigheter, Tullverket och Kustbevak-

ningen när de utför undersökningar och andra kontroller än gränskontroller i
sin verksamhet för att förebygga och utreda brott, samt

3. polismyndigheter i deras verksamhet för att upprätthålla allmän ord-

ning och säkerhet.

Regeringen får meddela föreskrifter om att myndigheter som prövar an-

sökningar om visering och uppehållstillstånd skall ha tillgång till uppgifter
enligt 3 § 2 (spärrlista) och att den myndighet som ansvarar för utfärdande
av registreringsbevis för fordon skall ha tillgång till uppgifter enligt 3 § 7.
Regeringen får också meddela föreskrifter om att myndigheter får ha direkt-
åtkomst till registret.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:118, bet. 2005/06:JuU28, rskr. 2005/06:244.

SFS 2006:345

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.