SFS 2010:366 Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2000:344) om Schengens informationssystem / SFS 2010:366 Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
100366.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem;

utfärdad den 20 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2000:344) om

Schengens informationssystem ska ha följande lydelse.

5 § Registret ska endast innehålla uppgifter som har behandlats av behöriga
myndigheter i Schengenstaterna, i enlighet med respektive stats nationella
lagstiftning.

Rikspolisstyrelsen får föra in uppgifter i registret endast om behandling av

motsvarande slag av uppgifter är tillåten enligt personuppgiftslagen (1998:204),
polisdatalagen (2010:361) eller annan svensk författning.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255.

SFS 2010:366

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.