SFS 2010:380 Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem;

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2000:344) om Schengens informationssystem / SFS 2010:380 Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem;
100380.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem;

utfärdad den 20 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:344) om

Schengens informationssystem

dels att nuvarande 12 och 13 §§ ska betecknas 15 och 16 §§,
dels att 1�4 och 9�11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 4 § ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före nuvarande 12 och 13 §§ ska sättas när-

mast före den nya 15 respektive 16 §,

dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 3 a, 4 a, 12�14 och

17 §§ samt närmast före 4 a, 12 och 17 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 §

Rikspolisstyrelsen ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett

register som ska vara den svenska nationella enheten i Schengens informa-
tionssystem (SIS). Rikspolisstyrelsen ska också behandla tilläggsinformation
enligt 12 §.

Registret ska vara anslutet till den centrala enheten i SIS. Riks-

polisstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personupp-
gifter som myndigheten utför enligt denna lag.

2 §

Registret ska vara ett hjälpmedel för de stater som anges i andra

stycket att göra framställningar som avses i 3 §, för att främja samarbete som
avser polisiära och rättsliga frågor. Av Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift
och användning av andra generationen av Schengens informationssystem
(SIS II)

2, nedan benämnd SIS II-förordningen, framgår att registret också ska

vara ett hjälpmedel för att göra framställningar om att en person ska nekas
tillträde till eller uppehållstillstånd i Schengenstaterna.

Det samarbete som avses i första stycket bedrivs mellan de stater

(Schengenstaterna) som har tillträtt eller anslutit sig till konventionen om
tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985, som har slutit avtal om
samarbete enligt konventionen med dessa stater eller med Europeiska unio-
nens råd, eller som efter beslut av Europeiska unionens råd helt eller delvis
tillämpar konventionens bestämmelser.

1 Prop. 2009/10:86, bet 2009/10:JuU20, rskr. 2009/10:233.

2 EUT L 381, 28.12.2006, s. 4, Celex 32006R1987.

SFS 2010:380

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

2

SFS 2010:380

3 §

3

Registret ska innehålla framställningar om

1. omhändertagande av en person som har efterlysts för överlämnande el-

ler utlämning,

2. lämnande av uppgift om uppehållsort för en person som har anmälts

försvunnen,

3. tillfälligt omhändertagande av en person med hänsyn till dennes eller

någon annans säkerhet,

4. lämnande av uppgift om uppehållsort för
� en person som har förelagts att inställa sig för att höras vid domstolsför-

handling i brottmål,

� en åtalad person som ska delges handlingar inom ramen för ett brott-

målsförfarande,

� en person som ska inställa sig för verkställighet av frihetsberövande på-

följd, eller

� en person som ska delges ett föreläggande av ordningsbot eller ett straff-

föreläggande,

5. dold övervakning eller särskilda kontrollåtgärder, och
6. omhändertagande eller annan åtgärd beträffande fordon eller föremål

som har efterlysts för att tas i beslag eller för att användas som bevismaterial
vid en rättegång i brottmål.

I SIS II-förordningen finns bestämmelser om att registret även ska inne-

hålla framställningar om att en person ska nekas tillträde till eller uppehålls-
tillstånd i Schengenstaterna.

3 a §

Kan en person, om vilken uppgifter har registrerats enligt 3 §,

förväxlas med en person vars identitet har missbrukats, ska registreringen
kompletteras med uppgifter om den andra personen.

Registrering av kompletterande uppgifter enligt första stycket får ske

endast om den som uppgifterna avser har lämnat sitt samtycke.

Uppgifter som får registreras när det gäller framställningar som rör
personer

4 §

När det gäller framställningar som rör personer får endast följande

uppgifter registreras:

1. efternamn, förnamn, tidigare använda namn, namn vid födseln och an-

nat namn som personen använder,

2. särskilda bestående fysiska kännetecken,
3. fotografier och fingeravtryck,
4. födelsedatum och födelseort,
5. kön,
6. medborgarskap,
7. om personen kan vara beväpnad eller kan tillgripa våld,
8. om personen har avvikit från en inrättning där han eller hon med stöd

av lag har varit berövad friheten,

9. syftet med framställningen,

10. begärd åtgärd,

3 Senaste lydelse 2003:1170.

background image

3

SFS 2010:380

11. om en förvunnen person behöver omhändertas eller inte,
12. den myndighet som har lagt in registreringen,
13. en hänvisning till det beslut som har föranlett registreringen,
14. typ av brott som avses i framställningen, samt
15. övriga uppgifter som ska anges i en europeisk arresteringsorder.
Därutöver får det, om det behövs, förekomma länkar till andra registre-

ringar i registret, och uppgifter om verkställighetsförbud i Sverige med
anledning av framställningar från andra Schengenstater.

Kompletterande uppgifter enligt 3 a § får endast avse sådana uppgifter om

personen som anges i första stycket 1�6 samt uppgifter om nummer och da-
tum för personens identitetshandlingar.

Krav för att en framställning ska få registreras

4 a §

En person får bli föremål för registrering endast om uppgifter om ef-

ternamn, förnamn, kön, begärd åtgärd och, i förekommande fall, en hänvis-
ning till det beslut som har föranlett registreringen, kan registreras om ho-
nom eller henne. �vriga uppgifter enligt 4 § första stycket ska registreras om
de finns tillgängliga.

9 §

4

Uppgifter som finns i registret ska lämnas ut om det begärs av

1. åklagarmyndigheter, polismyndigheter, Tullverket eller Kustbevak-

ningen när dessa utför undersökningar och andra kontroller än gränskontrol-
ler i sin verksamhet för att förebygga och utreda brott, eller

2. polismyndigheter i deras verksamhet för att upprätthålla allmän ordning

och säkerhet.

I SIS II-förordningen finns särskilda bestämmelser om utlämnande av

uppgifter ur registret till myndigheter som ansvarar för identifiering av tred-
jelandsmedborgare i samband med gränskontroller och andra kontroller. I
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 av den
20 december 2006 om tillträde till andra generationen av Schengens infor-
mationssystem (SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att
utfärda registreringsbevis för fordon

5, finns bestämmelser som innebär att en

sådan enhet ska ha direktåtkomst till registret.

Kompletterande uppgifter enligt 3 a § får endast lämnas ut till en myndig-

het

1. som har rätt att få ut uppgifter om den registrering enligt 3 § som de

kompletterande uppgifterna avser, och

2. som behöver uppgifterna för att undvika en felaktig identifiering.
Regeringen meddelar föreskrifter om att myndigheter som prövar ansök-

ningar om visering och uppehållstillstånd ska ha tillgång till uppgifter som
avses i 3 § andra stycket.

Regeringen meddelar också föreskrifter om att de myndigheter som

nämns i första och fjärde styckena får ha direktåtkomst till registret.

10 §

En uppgift, som behandlas i registret, får inte överföras eller göras

tillgänglig för ett tredjeland eller en internationell organisation.

4 Senaste lydelse 2006:345.

5 EUT L 381, 28.12.2006, s. 1, Celex 32006R1986.

background image

4

SFS 2010:380

En uppgift i registret får inte heller i övrigt användas i något annat syfte än

det som den registrerande staten har angett vid registreringen, om inte staten
har lämnat sitt samtycke.

Sådana uppgifter om en person, som har registrerats med stöd av 3 a §, får

endast användas i syfte att skilja personen från en person som har registrerats
med stöd av 3 § eller för att den person vars identitet har missbrukats ska
kunna styrka sin identitet.

Fotografier och fingeravtryck får endast användas för att fastställa någons

identitet vid en träff i registret efter en sökning med hjälp av bokstäver, siff-
ror, särskilda tecken eller skiljetecken.

11 §

Uppgifter som Rikspolisstyrelsen har fört in i registret får inte bevaras

längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med
registreringen. Sådana uppgifter ska gallras om de avser en

1. framställning som rör en person enligt 3 § första stycket 5, senast ett år

efter registreringen,

2. framställning som rör en person i annat fall än som avses i 1, senast tre år

efter registreringen,

3. framställning som rör ett föremål enligt 3 § första stycket 5, senast fem år

efter registreringen, och

4. framställning som rör ett föremål enligt 3 § första stycket 6, senast tio år

efter registreringen.

Rikspolisstyrelsen får dock, innan den tid som anges i första stycket har

löpt ut, besluta att en uppgift ska stå kvar i registret om det är nödvändigt för
att uppnå syftet med registreringen. Ett sådant beslut ska framgå av registret.
Om uppgifter står kvar med stöd av ett sådant beslut, ska de gallras eller
frågan om bevarande prövas på nytt senast vid utgången av de tidsfrister som
anges i första stycket. I sådana fall ska tidsfristen anses löpa från dagen för
beslutet.

Uppgifter som har registrerats med stöd av 3 a § ska gallras samtidigt som

uppgifterna i den registrering enligt 3 § som de hänför sig till. Uppgifterna
ska gallras tidigare om den person som de avser begär det.

Tilläggsinformation

12 §

Tilläggsinformation är information som inte ska registreras i SIS men

som hänför sig till registreringar i SIS och som med hjälp av automatiserad
behandling utbyts mellan Schengenstaterna

� i samband med att de lägger in en registrering,
� efter en träff,
� när en åtgärd inte kan vidtas, eller
� när kontroller ska utföras.

13 §

Tilläggsinformation får endast användas för att uppnå det syfte för

vilket den har överlämnats.

14 §

Om tilläggsinformationen utgörs av personuppgifter som Rikspolis-

styrelsen har tagit emot från en annan stat, får den bevaras endast under så
lång tid som behövs för att uppnå det syfte för vilket den har mottagits. Den

background image

5

SFS 2010:380

får aldrig bevaras längre än ett år efter det att de uppgifter i SIS som den av-
ser har gallrats.

�verklagande

17 §

Rikspolisstyrelsens beslut som meddelas enligt 15 § får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. �ldre bestämmelser får fortsätta att tillämpas på uppgifter som redan

finns i registret, dock längst tre år efter ikraftträdandet. Om en uppgift ändras
eller nya uppgifter förs in i registret efter ikraftträdandet ska dock de nya be-
stämmelserna tillämpas på den framställning som uppgifterna hör till. De
nya bestämmelserna ska också tillämpas om det blir träff i registret på en
framställning som fanns i registret när denna lag trädde i kraft.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.