SFS 2003:169 Lag om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands / SFS 2003:169 Lag om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands
030169.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands;

utfärdad den 16 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Regeringen får på begäran av Förenta nationerna eller enligt beslut som

fattats av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa ställa en väp-
nad styrka till förfogande för fredsbevarande verksamhet utomlands. Högst
tretusen personer ur Försvarsmaktens utlandsstyrka får samtidigt tjänstgöra
utomlands i väpnad tjänst.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2003 då lagen (1992:1153) om väpnad

styrka för tjänstgöring utomlands upphör att gälla.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LENI BJ�RKLUND
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2002/03:26, bet. 2002/03:FöU2, rskr. 2002/03:141.

SFS 2003:169

Utkom från trycket
den 7 maj 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.