SFS 2014:688 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / SFS 2014:688 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
140688.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 5 § och 6 kap. 10 § lagen

(2003:778) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

2 kap.

5 §

Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen från en anläggning som av-

ses i 4 § ska den som utövar verksamheten underrätta länsstyrelsen, Polis-
myndigheten och kommunen om utsläppet kräver särskilda åtgärder till skydd
för allmänheten. Underrättelse ska också lämnas om det finns överhängande
fara för ett sådant utsläpp.

6 kap.

10 §

Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för räddnings-

tjänst ska se till att det finns anordningar för alarmering av räddningsorganen.

När ett räddningsorgan gör en räddningsinsats ska Polismyndigheten

underrättas om insatsen.

Om effekterna av en olycka kan kräva särskilda åtgärder till skydd för

befolkningen eller miljön i ett annat land än Sverige, ska det räddningsorgan
som gör räddningsinsatsen omedelbart underrätta berörd myndighet i det
andra landet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:688

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.