SFS 1972:103

720103.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Kungl. Maj:ts kungörelse

om ändring i brandstadgan (1962: 91);

given Stockholms slott den 24 mars 1972,

Kungl. Maj:t har, efter riksdagens hörande^, funnit gott förordna, att

20 § brandstadgan (1962: 91) skall ha nedan angivna lydelse.

20 § För kommun skall finnas sotningstaxa, upptagande de avgifter

som ägare och innehavare av byggnad, annan anläggning eller lägenhet

hava att erlägga för sotnings-, undersöknings- och besiktningsarbete, som

utföres av skorstensfejare.

Sotningstaxa antages av kommunfullmäktige.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 24 mars 1972.

SFS 1972:103

Utkom från trycket

den 25 a pril 1972

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

1 Prop. 1972; 12, KU 11, rs kr 45.

SVANTE LUNDKVIST

(Civildepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.