SFS 1974:80

740080.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

v (S ⬢

⬢'.'0

Utkom från trycket

utfärdad den 1 mars 1974,

'' c

SFS 1974: 80 BrandSag;

Utkom från tryck<

den 19 mars 197 4

Kungl. Maj:t förordnar följande med riksdagen^

Inledande bestämmelser

1 § Med räddningstjänst förstås i denna lag verksamhet som syftar till

att vid b rand, oljeutflöde, ras, översvämning eller annat nödläge avvärja
eller begränsa skada på människor eller egendom eller i miljön, under
förutsättning att det med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande,

det hotade intressets vikt, kostnaderna för räddningsåtgärderna och om­

ständigheterna i övrigt kan anses påkallat att staten eller kommun sva­

rar för att sådana åtgärder vidtages.

Lagen är ej tillämplig på åtgärder som avses i lagen (1960: 331) om

skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggning m. m. eller på sjöräddning
eller fjällräddning.

I den mån annat ej sägs är lagen ej heller tillämplig på åtgärder som

vidtages till havs eller i kustv attnen, Vänern eller Mälaren för att avvärja
eller begränsa skada till följd av utflöde av olja eller annat som är
skadligt. Lagen är dock tillämplig på sådana åtgärder i hamn.

2 § Varje kommun skall svara för räddningstjänst och för förebyggande
åtgärder mot brand i kommunen. För dessa uppgifter skall kommunen i

enlighet med denna lag hålla ett brandförsvar, som tillfredsställer skäliga
anspråk på effektivitet.

Bestämmelser om kom munernas brandförsvar

3 § Förvaltningen av brandförsvarets angelägenheter skall handhavas av
den kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer (brand-

styrelse).

4 § I kommuns brandförsvar skall ingå brandstyrka av betryggande
storlek och sammansättning. Brandstyrkan skall bestå av en brandchef,

en eller flera vice brandchefer, brandkår samt, om det behövs, brandvärn,
grundat på tjänsteplikt.

Brandchef, vice brandchef och personal i kommunal brandkår skall

vara heltidsanställd eller ha förbundit sig att fullgöra brandtjänst och

annan räddningstjänst som deltidsanställd vid sidan av annan syssel­

sättning.

För kommun skall finnas en eller flera skorstensfejarmästare,

5 § Kommun är skyldig att anskaffa och underhålla materiel, byggnader

och andra anordningar som behövs f�r brandförsvaret samt att sörja för
tillgång tUl vatten för släckning av brand, allt dock endast i den mån

oskälig kostnad icke åsamkas kommunen.

218

1 Prop. 1973: 185, CU 30, rskr 34 1.

¬

background image

6 § Länsstyrelsen får helt eller delvis befria kommun från skyldighet att

SFS 1974: 80

hålla brandkår med därtill hörande materiel, byggnader och anordningar,

om kommunen har träffat avtal om betryggande hjälp för räddningstjänst
från kommunal brandkår i annan kommun. Om kommunen har träffat

avtal om sådan hjälp från annan brandkår än som sagts nu eller från
annat räddningsorgan än brandkår eller beslutat att annat kommunalt

verk än brandförsvaret skall lämna sådan hjälp, får länsstyrelsen delvis

befria kommunen från skyldigheten att hålla brandkår.

Vad i denna lag föreskrivas om kommunal brandkår äger motsvarande

tillämpning på brandkår, annat räddningsorgan och kommunalt verk som
avses i f örsta stycket.

7 § I kommun skall hållas brandsyn och verkställas sotning.

8 § När omfattande eller särskilda räddningsåtgärder är nödvändiga el­
ler den kommunala brandkåren tillfälligt icke kan ingripa, får brandche­
fen eller, om hans beslut ej kan avvaktas, den som är i hans ställe be­

stämma att brandkår, annat räddningsorgan eller kommunalt verk som

avses i 6 § första stycket skall lämna hjälp, även om skyldighet att lämna
hjälp ej följer av avtalet eller kommunens beslut.

I fall som avses i första stycket är annan kommun, även om den ej har

träffat avtal som avses i 6 § första stycket, skyldig att lämna hjälp i den

utsträckning som brandchefen i den kommunen bedömer möjlig. Fram­
ställning om hjälp göres av brandchefen i den hjälpsökande kommunen
eller, om hans beslut ej kan avvaktas, av den som är i hans ställe. För

kostnad, som åsamkas kommun med anledning av framställning om

hjälp, är kommunen berättigad till skälig ersättning. Om kommunerna ej

kan enas om ersättningen, fastställes denna av länsstyrelsen i det län där
hjälpen lämnats.

Utan hinder av 3 § första stycket förvaltningslagen (1971:290) äger

14�20 §§ nämnda lag tillämpning i ärende hos länsstyrelse som avses i
andra stycket.

Allmänna bestämmelser

9 § När jämte kommunens brandstyrka annat räddningsorgan deltager i

räddningstjänst, utövar brandchefen eller den som är i hans ställe befälet,
om ej annat överenskommits.

10 § När det behövs för släckning av brand, är den som under kalender­

året fyller lägst sexton och högst sextiofem år och som vistas i orten
skyldig att deltaga i släckningen i den mån hans kroppskrafter och
hälsotillstånd tillåter det.

Bland dem som är tjänstepliktiga enligt första stycket och bosatta i

kommunen får brandstyrelsen taga i anspråk lämpliga personer för tjänst
i brandvärnet. För sådan tjänst skall i första hand frivilliga tagas ut. Den
som h ar tagits ut är skyldig att deltaga i övning med brandvämet under

högst tjugo timmar årligen samt att deltaga även i annan räddningstjänst

än brandsläckning. För deltagande i övning och i räddningstjänst är han
berättigad tUl skälig e rsättning av kommunen.

219

¬

background image

SFS 1974: 80

11 § Den som utövar befälet vid räddningstjänst får, om fara för liv,

hälsa eller egendom eller för skada i miljön icke lämpligen kan avvärjas
på annat sätt, företaga sådant ingrepp i annans rätt som måste anses
försvarligt med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas

annan och omständigheterna i övrigt. Han får sålunda bland annat bereda

medverkande personal tillträde till fastighet, avspärra olycksplats, nyttja
brunn, vattenledning, telefon, redskap, arbetsmaskiner, hästar, fordon

och fartyg, fälla träd, anlägga moteld, bortforsla grus, sand eller jord
samt riva eller undanskaffa byggnad, upplag eller annan egendom.

Denna paragraf är tillämplig också vid räddningstjänst som avses i 1 §

tredje stycket första punkten.

Förbud eller föreläggande som avses i 11 § lagen (1972: 275) om

åtgärder mot vattenförorening från fartyg får ej meddelas med stöd av

denna paragraf.

12 § Vid nödläge, som kräver så omfattande räddningsåtgärder att ett

särskilt ledningsorgan behövs fö r samordning av räddningstjänsten eller
för samordning av räddningstjänsten med annan verksamhet, skall läns­
styrelsen övertaga ledningen och förordna särskild befälhavare för rädd­
ningstjänsten på olycksplatsen. Vid sådant nödläge får länsstyrelsen

förordna att också kommunal brandstyrka i kommun inom länet där
räddningsåtgärder ej behöver vidtagas skall deltaga i räddningstjänsten.

Om behovet av arbetskraft för räddningstjänst vid nödläg e som avses i

första stycket ej kan tillgodoses tillräckligt skyndsamt på annat sätt, får
länsstyrelsen förordna att var och en, som under kalenderåret fyller lägst

sexton och högst sextiofem år och som vistas i länet, skall vara skyldig att
på anmodan av brandbefäl eller polisbefäl som länsstyrelsen bestämmer
deltaga i räddningstjänsten i den mån hans kroppskrafter och hälsotill­
stånd tillåter det.

Om behovet av arbetskraft för räddningstjänst som avses i 1 § tredje

stycket första punkten ej kan tillgodoses tillräcklig t skyndsamt på annat

sätt, får länsstyrelsen förordna enligt andra stycket på framställning av

generaltullstyrelsen. I sådant fall inträder skyldighet att deltaga i rädd­

ningstjänsten på anmodan av brandbefäl, polisbefäl eller tulltjänsteman

som länsstyrelsen bestämmer.

13 § När länsstyrelsen har övertagit ledningen av räddningstjänsten, får

ingrepp som avses i 11 § första stycket företagas av den som enligt

länsstyrelsens förordnande för befälet på olycksplatsen och av länssty­
relsen. Länsstyrelsen får föreskriva att ingrepp av visst slag ej får företa­

gas utan länsstyrelsens medgivande samt upphäva eller ändra befälhava­

rens beslut i fråga om visst ingrepp.

14 § �gare eller innehavare av byggnad, upplag eller annan anläggning

är skyldig att anskaffa och underhålla nödvändiga redskap för släckning

och livräddning vid b rand samt att i �vrigt vidtaga de åtgärder som be­
hövs för att förebygga och bekämpa brand, i den mån de ej medför oskä­

lig kostnad. �gare eller innehavare av fastighet, byggnad, upplag eller
annan anläggning skall svara för tillsyn efter brand eller annat nödläge.

220

Sker skogsavverkning invid järnväg på kortare avstånd från närmaste

¬

background image

Ml>>

järnvägsspår än trettio mete r och vidtages ej tillräck liga åtgärder för att

SFS 1974: 80

hindra att ökad fara för skogsbrand uppkommer genom avverkningen,
får åtgärderna vidtagas av länsstyrelsen eller järnvägsförvaltningen. Järn­

vägsförvaltningen svarar för kostnaderna för åtgärderna.

15 § Föreligger i samband med verksamhet vid viss anläggning särskild

fara för att utflöde av vara, på vilken lagen (1973: 329) om hälso- och

miljöfarliga varor äger tillämpning, orsakar avsevärd skada på människor
eller i miljön, får länsstyrelsen efter samråd med produktkontrollnämn-
den ålägga anläggningens ägare eller innehavare att hålla den beredskap

med personal och utrustning som behövs för att avvärja eller begränsa
sådan skada. �&läggande får dock ej avse beredskap som skulle medföra
oskälig kostnad. I fråga om anläggningar, som krigsmakten förfogar

över, meddelar Kungl. Maj:t särskilda bestämmelser.

16 § Anordning som behövs för brandförsvaret får anbringas på annans

mark eller byggnad, om det ej medför oskäligt intrång. Beslut om sådan
åtgärd meddelas av brandstyrelsen.

Kommunen svarar för kostnad oeh skada, som åsamkats genom åtgärd

som avses i första stycket. Vid bestämmande av ersättning härför skall
hänsyn tagas till den nytta åtgärden kan medföra för den ersättnings-
berättigade. �r kostnaden eller skadan ringa, utgår ej ersättning. Kan

enighet ej nås om ersättningen, fastställes denna av länsstyrelsen.

17 § Eld eller brandfarligt föremål får ej handhavas så att brand lätt kan

uppstå.

18 § Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om brand

eller överhängande fara för brand och ej genast släcker branden eller un­
danröjer faran skall underrätta dem, vilkas liv eller egendom är i fara,

samt tillkalla hjälp.

Ersättningsbestämmelser

19 § Den som har deltagit i räddningstjänst eller i övning med brand­

styrka är berättigad till ersättning av statsmedel för kroppsskada som han

därvid har ådragit sig. I fråga om sådan ersättning skall vad som före-
skrives i förordningen (1954: 249) om ersättning i anledning av kropps­
skada, ådragen under tjänstgöring i civilförsvaret äga motsvarande till-
lämpning. För skada på kläder eller andra personliga tillhörigheter är
han berättigad till ersättning av kommunen. Den som frivilligt eller på
anmodan med stöd av 10 § första stycket har deltagit i räddningstjänst

och ej tillhör brandvärn är berättigad tUl ersättning av kommunen för
arbete och tidspillan samt för kostnad för resa och uppehälle.

När transportmedel, redskap eller annan utrustning för räddningstjänst

har tillhandahållits frivilligt eller tagits i anspråk med stöd av 11 §, är
ägaren eller innehavaren berättigad till ersättning av kommunen för ska­
da på utrustningen, förlorad avkastning eller nytta och kostnad med

anledning av att utrustningen har tillhandahållits.

221

¬

background image

SFS 1974: 80

20 § Har länsstyrelsen med stöd av 12 § första stycket övertagit led­

ningen av räddningstjänsten, utgår även annan ersättning som avses i

19 § än ersättning för kroppsskada av statsmedel. Detsamma gäller i frå­

ga om ersättning till kommun för hjälp som avses i 8 § andra stycket.
Vad som sagts nu gäller även om rätt till ersättning har uppkommit innan
länsstyrelsen övertog ledningen. Vad som sägs i 19 § första stycket om
den som frivilligt eller på anmodan har deltagit i räddningstjänst gäller

också i fråga om den som deltagit på anmodan som avses i 12 § andra
stycket. Ersättningen utgår dock av statsmedel.

Kommun är berättigad till ersättning av statsmedel för kostnad som

har åsamkats kommunen med anledning av att kommunens brandstyrka
har deltagit i räddningstjänst enligt förordnande av länsstyrelsen med
stöd av 12 § första stycket.

Vad som sägs i 19 § gäller också i fråga om räddningstjänst som avses

i 1 § tredje stycket första punkten. Därvid gäller vad som sägs om den
som frivilligt eller på anmodan har deltagit i räddningstjänst också i
fråga om den som har deltagit på anmodan som avses i 12 § tredje

stycket. När fråga är om räddningstjänst som avses i 1 § tredje stycket
första punkten, utgår även annan ersättning än ersättning för kropps­
skada av statsmedel.

21 § Kommun är berättigad till ersättning av statsmedel för kostnad för

1. räddningstjänst med anledning av skogsbrand, om räddningstjänsten

ej avsett att avvärja eller begränsa skada på egendom som kommunen
äger eller innehar,

2. räddningstjänst med anledning av oljeutflöde till havs eller i

kustvattnen, Vänern, Mälaren, Göta �lv, Trollhätte kanal eller Söder­

tälje kanal,

3. sanering av oljeskada som har uppstått till följd av utflöde som

avses under 2.

Ersättning enligt första stycket utgår endast för den del av kostnaden

som överstiger ett av Kungl. Maj:t fastställt belopp.

Kommun är vidare berättigad till ersättning av statsmedel för kostnad

för räddningstjänst vid annat nödläge efter vad Kungl. Maj:t i varje

särskilt fall bestämmer.

22 § Ersättning enligt 19 eller 20 § utgår ej till

1. den som har deltagit i räddningstjänst eller tillhandahållit utrust­

ning utan begäran av den som förde befälet eller av brandbefäl, om det
är uppenbart att hans medverkan ej var påkallad och ersättningen ej
avser kroppsskada,

2. den som har deltagit i räddningstjänst eller tillhandahållit utrust­

ning, när räddningstjänsten avsett att avvärja eller begränsa skada på
honom själv eller hans make, föräldrar, barn eller syskon eller annan

honom närstående eller på egendom som han själv eller någon honom
närstående äger eller innehar och ersättningen ej avser kroppsskada,

3. juridisk person som har tillhandahållit utrustning för räddnings­

tjänst som avsett att avvärja eller begränsa s kada på egendom som den

jurdiska personen äger eller innehar,

4. den som har deltagit i räddningstjänst eller tillhandahållit utrust-

222

ning enligt f öreskrift i annan författning än denna lag eller enligt beslut

¬

background image

som har meddelats med stöd av sådan författning eller till den som enligt

SFS 1974: 80

vad därom är föreskrivet är berättigad till ersättning för medverkan i
fly gräddningst j änst.

Den som har erhållit ersättning av annan eller som på grund av tjänst

eller eljest enligt avtal har rätt till ersättning för deltagande i räddnings­
tjänst eller för tillhandahållande av utrustning för räddningstjänst är ej
berättigad till ytterligare ersättning enligt 19 eller 20 § för annat än

kroppsskada.

Ersättning enligt 19�21 §§ utgår enligt de närmare föreskrifter som

meddelas av Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer.

Bestämmelser om vite, ansvar, besvär m. m.

23 § Underlåter någon att fullgöra vad som åligger honom enligt 14 §

första stycket första punkten, får länsstyrelsen förelägga vite. Föreläggan­

det riktas allt efter omständigheterna mot ägaren eller innehavaren eller
mot dem båda. Om tillsyn ej anordnas enligt 14 § första stycket andra
punkten, utföres tillsynen på ägarens eller innehavarens bekostnad genom
brandchefens försorg. Länsstyrelsen får vidare meddela vitesföreläggande
mot den som underlåter att hålla beredskap som har ålagts honom med

stöd av 15 §.

Vitesföreläggande mot ägare får förbindas med åläggande för honom

att vid överlåtelse omedelbart lämna länsstyrelsen uppgift om den nye

ägaren.

24 § Till böter dömes den som

1. kallats att deltaga i övning med brandstyrka eller i räddningstjänst

och som uteblir utan giltigt skäl,

2. vid räddningstjänst uppsåtligen bryter mot vad brandchefen, annat

brandbefäl eller befälhavare som avses i 9 § eller 12 § första stycket i och

för tjänsten befallt,

3. uppsåtligen hindrar eller försöker hindra åtgärd som avses i 11 §

eller uppsåtligen åsidosätter beslut om avspärrning som har meddelats
med stöd av 11 §,

4. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 17 eller 18 §,
5. vägrar anställd som har kallats att deltaga i övning med brandstyrka

eller i räddningstjänst ledighet för deltagandet, om ledigheten kunnat

medgivas utan synnerlig olägenhet.

Den som genom brandlarm eller på annat sätt uppsåtligen och utan

giltigt skäl åstadkommer brandstyrkas utryckning eller samling dömes till

böter eller fängelse i högst sex månader och är skyldig att ersätta därav

föranledd kostnad.

Vad som sägs i första stycket 1 och 5 äger tillämpning också i fråga om

den som enligt 12 § tredje stycket har anmodats att deltaga i räddnings­
tjänst som avses i 1 § tredje stycket första punkten. Den som vid sådan
räddningstjänst uppsåtligen hindrar eller försöker hindra åtgärd som av­

ses i 11 § eller uppsåtligen åsidosätter beslut om avspärrning som har

meddelats med stöd av 11 § dömes till böter.

25 § Polisstyrelse får vidtaga de åtgärder som behövs för att genomföra

223

¬

background image

SFS 1974: 80

beslut som avses i 11 §. Vad som sagts nu gäller också vid räddnings­
tjänst som avses i 1 § tredje stycket första punkten.

26 § Talan mot brandstyrelses beslut enligt 10 § och 16 § första stycket
föres hos länsstyrelsen genom besvär.

Talan mot länsstyrelses beslut i ärende som avses i 8 § andra stycket,

10, 16 eller 23 § föres hos kammarrätten genom besvär.

Mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag föres talan hos Kungl.

Maj:t genom besvär.

27 § Närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna lag medde­
las av Kungl. Maj:t.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974, då brandlagen (1962: 90) skall

upphöra att gälla. Brandlagen (1962: 90) gäller fortfarande i fråga om
ersättning och belöning som hänför sig till verksamhet före den 1 juli
1974 och i fråga om talan mot beslut som har meddelats före den 1 juli
1974.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som

ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya

bestämmelsen.

Under konungens frånvaro;

BERTIL

HANS GUSTAFSSON

(Kommundepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.