SFS 1975:553

750553.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:553

om ändring 1 civilförsvarslagen (1960:74);

Utfärdad den 5 juni 1975.

den 25 j uni 1975

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om civilförsvarslagen

(1960: 74)2

dels att 46 och 85 §§ skall upphöra att gälla,
dels att i 1—3, 5, 6, 8, 9 och 11 §§, 12 § 1, 2 och 4 mom., 13, 14, 17,

20, 34, 35, 37 och 39 §§, 40 § 3 mom., 47, 75 och 84 §§ ordet "Ko­
nungen" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i mot­

svarande form,

' Prop. 1975: 21, FöU 17, rskr 174.

2 Senaste lydelse av

12 § 1 mom. 1970: 308

12 § 2 mom. 1970: 308

12 § 3 mom. 1970: 308

13 § 1966:418

39 § 1967:897

73 § 1972: 724.

1117

• if..' --

¬

background image

SFS 1975:553

dels att i 1 och 9 §§, 12 § 3 mom., 13, 38, 51, 73 och 84 §§ ordet'

"krigsmakten" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "försvarsmak­

ten" i motsvarande form,

dels att 4, 10, 22—30, 32 och 33 §§, 40 § 1 och 2 mom., 41 § 1 och

2 mom., 42, 43, 53—57, 62, 65, 68, 78, 80, 81 och 83 §§ skall ha nedan
angivna lydelse.

4 § Inom varje län handhar länsstyrelsen ledningen av civilförsvaret.

Om civilbefälhavares befattning med civilförsvaret stadgas särskilt.

I

Om kommuns befattning med civilförsvaret stadgas i 4, 6 och 7 kap.

10 § Civilförsvarets omfattning och beskaffenhet inom varje civilför­

svarsområde skall till sina huvuddrag angivas i särskild organisations­
plan. Uppgifter om skyddsrum och utrymmen som avses i 22 § andra

stycket skola dock angivas i skyddsrumsplan. Om sådan plan finnas be­
stämmelser i 4 kap.

Organisationsplan upprättas av länsstyrelsen och skall, liksom ändring

däri, antagas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

22 § I tätorter och på platser som kunna antagas under krig bli sär­
skilt utsatta vid stridshandlingar eller hot om skadegörelse skola skydds­
rum anordnas för befolkningens skydd. Sådana orter och platser be­
nämnas i denna lag skyddsrumsorter. Regeringen eller myndighet som

regeringen utser bestämmer vilka orter och platser som skola utgöra

skyddsrumsorter.

Om regeringen eller myndighet som regeringen utser bestämmer det,

skola i skyddsrumsort även vidtagas förberedelser för att under civil­

försvarsberedskap kunna iordningställa skyddsrum i utrymmen, som äro

lämpliga härför.

23 § För varje skyddsrumsort skall finnas en skyddsrumsplan, som
upprättas av kommunen och antages av regeringen eller, efter rege­
ringens bemyndigande, av kommunen med iakttagande av bestämmel­

serna i 2A—26, 28 och 29 §§.

Vad i första stycket sägs om upprättande och antagande av skydds­

rumsplan gäller även ändring av planen.

24 §3 Skyddsrumsplan skall till gränserna angiva den del av kommu­
nen som skyddsrumsorten omfattar. Gränserna bestämmas enligt de

grunder som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen

bestämmer.

25 § Skyddsrumsort indelas i skyddsrumsområden. Behovet av skydds­

rum prövas för varje område för sig.

26 § Behovet av skyddsrum beräknas med hänsyn till befintlig och

planerad bebyggelse samt med utgångspunkt i det största antal perso­
ner som under dag eller natt i allmänhet vistas inom skyddsrumsom­
rådet under fredstid.

II18

3 Senaste lydelse 1967: 897.

¬

background image

27 § När skyddsrumsplan har antagits och i förekommande fall fast­
ställts åligger det kommunen att tillse att planen genomföres. Genom­
förandet skall ske i den omfattning som tillgängliga medel och övriga

omständigheter medgiva. Av varje beslut som föranledes av planen

skall framgå var skyddsrum skall anordnas och hur många personer
som skola beredas plats där.

28 § Inom varje skyddsrumsområde skola finnas ett eller flera skydds­
rum. Skyddsrums belägenhet och utformning skall bestämmas med hän­

syn till befolkningens möjligheter att uppsöka skyddsrummet vid alar-

mering och att stadigvarande uppehålla sig där.

29 § Skyddsrum bör i första hand anordnas i utrymme, som är av­

sett att under fredstid användas för annat än skyddsrumsändamål. Om

detta ej kan ske, bör skyddsrum anordnas på sådant sätt att det un­
der fredstid kan användas för annat ändamål,

30 § Skyddsrum skall utföras och utrustas så att det giver skydd mot
verkningar av stridsmedel, som kunna antagas komma till användning

i krig. Närmare föreskrifter härom meddelas av regeringen eller myn­
dighet som regeringen bestämmer.

32 § Avser någon att uppföra ny anläggning eller byggnad inom
skyddsrumsort, skall han anmäla detta till kommunen. Det åligger kom­
munen att lämna den som har gjort anmälan besked huruvida skydds­

rum skall anordnas i anläggningen eller byggnaden och, om så är fal­

let, uppgift om det antal personer som skall beredas plats i detta.

Avvikelse från besked som avses i första stycket får göras endast om

1. den som har gjort anmälan medgiver det,

2. byggnadslov el ler godkännande enligt 33 § andra stycket icke har

sökts inom två år från beskedets dag eller

3. i fråga om anläggning eller byggnad som tillhör staten uppföran­

det icke har påbörjats inom tid som sägs i 2,

Vad i denna paragraf sägs om uppförande av ny anläggning eller

byggnad skall även gälla tillbyggnad av befintlig anläggning eller bygg­

nad.

33

Föreligger skyldighet att söka byggnadslov för anläggning eller

byggnad inom skyddsrumsort, ankommer det på byggnadsnämnden att
vid prövning av ansökan om sådant lov tillse, att byggnadsföretaget
överensstämmer med besked enligt 32 § samt med bestämmelserna i
29 och 30 §§ och med stöd av dessa meddelade föreskrifter.

Vill någon, då skyldighet ej föreligger att söka byggnadslov, utföra

sådant byggnadsföretag som avses i 32 §, åligger det honom att i för­

väg inhämta länsstyrelsens godkännande av byggnadsföretaget i omför-

mälda hänseenden, dock ej i fråga om byggnad som tillhör staten.

Föreligger ej besked enligt 32 §, må byggnadslov eller godkännande

enligt andra stycket ej meddelas.

SFS 1975: 553

4 Senaste lydelse 1967: 247.

1119

c,:.

¬

background image

SFS 1975: 553

1120

40 § i momfi Utöver de uppgifter som ankomma på kommun enligt 4
och 7 kap. åligger det kommun att

a) genom sina myndigheter lämna länsstyrelsen och civilförsvarschc-

fen biträde i sådana frågor rörande civilförsvaret som hava sambanu

med de särskilda myndigheternas verksamhetsområde, varvid kommun
bland annat har att på därom gjord framställning tillhandahålla till­

gängliga, för civilfö^-svaret erforderliga byggnadsritningar, kartor och

dylikt;

b) i enlighet med gällande organisationsplan inrätta och utrusta led­

ningscentraler och andra skyddade uppehållsplatser för det allmänna
civilförsvaret samt vidtaga andra byggnadsanordningar ävensom reserv­
anordningar som äro avsedda uteslutande för brandförsvarets försörjning

med vatten så ock under civilförsvarsberedskap, i den omfattning civil­

försvarsstyrelsen eller efter dennas allmänna anvisningar länsstyrelsen

bestämmer, utföra ledningscentraler och andra skyddade uppehållsplat­

ser samt vidtaga andra byggnadstekniska åtgärder avseende det lokala
civilförsvaret, oaktat åtgärderna icke upptagits i organisationsplanen;

c) inrätta och utrusta skyddsrum som på grund av beslut enligt 27 §

skall anordnas i befintlig anläggning eller byggnad utan samband med

tillbyggnad eller på mark, som är avsedd för gata, torg, park eller annan

allmän plats, ävensom vidtaga förberedelser som avses i 22 § andra
stycket och, enligt vad regeringen eller myndighet som regeringen utser
därom förordnar, under civilförsvarsberedskap iordningställa utrymmen
som där avses till skyddsrum;

d) vårda och underhålla de under b) oc h c) omförmälda anordningar­

na;

f) tillhandahålla lämpliga lokaler för civilförsvarets administration

samt, i den mån skyldighet härutinnan icke åvilar ägare eller innehavare

av anläggning eller byggnad, för förvaring av materiel och utrustning för
civilförsvaret ävensom för utbildningsverksamheten inom civilförsvaret;

g) svara för avlöning och annan ersättning till personal, vars tjänst­

göring i civilförsvaret enligt 20 § skall anses fullgjord i kommunal an­

ställning;

h) under civilförsvarsberedskap samt vid utbildning och övning, i den

omfattning organisationsplanen angiver, till allmänna civilförsvarets för­
fogande ställa kommunen tillhörig materiel och annan egendom; samt

i) å trafikled eller annan allmän plats, där kommunen ansvarar för

gatu- eller vägbelysning, vidtaga erforderliga anordningar för den väg­
ledande belysning, som enligt organisationsplanen skall finnas där under

mörkläggning.

2 mom.ö Därest åtgärd, som avses i 1 mom. b) och d), enligt organi­

sationsplanen hänför sig till fle ra i s amma civilförsvarsområde helt eller
delvis ingåen de kommuner, skall den kommun länsstyrelsen bestämmer
vidtaga åtgärden och förskjuta kostnaderna därför.

I den mån kostnaderna icke täckas av statsmedel, skola kostnaderna

eller, om dessa hava bestritts genom lån, amortering och ränta pa lånet
årligen fördelas mellan kommunerna i förhållande till det antal skatte­
kronor och skatteören, som inom varje kommun eller del av kommun

^ Senaste lydelse 1969: 63.

'' Senaste lydelse 1969: 63.

¬

background image

påförts de skattskyldiga vid nästföregående års taxering till al lmän kom­

munalskatt. Påstår kommun, att särskilda skäl finnas för annan för-
delningsgrund, såsom att vidtagen åtgärd kan antagas bliva till särskilt
gagn för viss kommun, eller uppkommer eljest tvist mellan kommunerna
beträffande skyldigheten att bidraga till kostnaderna, äger länsstyrelsen

efter framställning förordna, hur fördelningen skall ske. Sådan fram­
ställning skall göras sist inom tre månader efter det kommun anmodats
erlägga sin kostnadsandel eller, om framställningen göres av kommun,

som förskjutit kostnaderna, efter utgången av det kalenderår, under

vilket des amma förskjutits. Till den kommun, som förskjutit kostnader­
na, hava övriga kommuner att i överensstämmelse med fördelning som

nu sagts utgiva på dem belöpande andelar.

Vad i andra stycket stadgas skall äga motsvarande tillämpning beträf­

fande sådan i 1 mom. g) avsedd kostnad som uppkommit under civil­
försvarsberedskap och hänför sig till ändamål, vilket angivits i organi­
sationsplanen såsom gemensamt för flera kommuner, samt beträffande
förlust i anledning av skada å kommun tillhörig materiel eller annan

egendom, som jämlikt 1 mom. h) under civilförsvarsberedskap ställts till
civilförsvarets förfogande för ändamål som nu sagts.

SFS 1975: 553

41 § i mom. I varje kommun skola de kommunen med avseende å
civilförsvaret åvilande uppgifterna handhavas av en civilförsvarsnämnd,

om ej annat följer av andra stycket.

Kommun äger uppdraga åt annat kommunalt organ än civilförsvars-

nämnden att upprätta skyddsrumsplan. Har enligt 23 § överlämnats åt
kommunen att antaga skyddsrumsplan, fattas beslutet härom av kom­
munfullmäktige.

Kommun äger tillsätta särskild civilförsvarsnämnd. Under civilför­

svarsberedskap må regeringen förordna, att särskild civilförsvarsnämnd
skall tillsättas.

Där särskild civilförsvarsnämnd ej finnes, skall kommunstyrelsen vara

civilförsvarsnämnd; kommun dock obetaget att uppdraga åt annat kom­
munalt organ att vara civilförsvarsnämnd.

2 mom. Ledamöter och suppleanter i särskild civilförsvarsnämnd väl­

jas av kommunfullmäktige till det antal fullmäktige bestämma. Antalet

ledamöter må dock icke vara under fem. Valet skall vara proportionellt,
därest det begäres av minst så många väljande, som motsvara det tal,
vilket erhålles, om samtliga väljandes antal delas med det antal perso­
ner valet avser, ökat med 1. Om förfarandet vid sådant proportionellt

val är särskilt stadgat.

I fråga om särskild civilförsvarsnämnd i annan kommun än Stock­

holm skall därjämte vad i 31 § andra stycket, 32—36 §§, 37 § första

stycket och 38—42 §§ kommunallagen (1953; 753) är stadgat rörande

kommunstyrelsen ävensom i 45 § andra och tredje styckena samma lag
i fråga om där avsedd nämnd äga motsvarande tillämpning, dock att det
ej är erforderligt att protokoll upptager annat än förteclcning å närva­
rande ledamöter och beslutet i varje ärende.

Beträffande särskild civilförsvarsnämnd i Stockholm skola, utöver

vad i detta moments första stycke sägs, bestämmelserna i 51 § kommu­
nallagen (1957: 50) för Stockholm, med undantag av hänvisningen till

1121

71-SFS 1975

¬

background image

SFS 1975: 553

1122

39 § andra stycket nämnda lag, äga tillämpning, varjämte skall gälla vad
kommunfullmäktige med iakttagande av stadgandena i sagda lag före­
skriva. Protokoll som föres vid civilförsvarsnämndens sammanträde be­
höver dock ej upptaga annat än förteckning å närvarande ledamöter

och beslutet i varje ärende.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen (1971:290) äga 4 och 5 §§

nämnda lag tillämpning i samtliga ärenden hos särskild civilförsvars­

nämnd.

42 § För kostnad, som kommun fått vidkännas på grund av åtgärd

enligt 40 § 1 mom. b) eller 54 § första stycket, äger kommunen erhålla

statsbidrag med två tredjedelar av kostnadens belopp, i den mån kost­
naden kan anses skälig. För kostnad, som kommun fått vidkännas på
grund av åtgärd enligt 40 § 1 mom. c), äger kommunen erhålla ersätt­
ning av statsmedel, i den mån kostnaden kan anses skälig.

Innan medel finnas tillgängliga för beräknat statsbidrag må skyldig­

het för kommun att vidtaga åtgärd enligt 40 § 1 mom. b) ej göras gäl­

lande mot kommunen.

Statsbidrag fastställes för varje kalenderår av länsstyrelsen, om ej re­

geringen annorlunda förordnar. Ansökan om statsbidrag för visst kalen­
derår skall göras före utgången av nästa kalenderår. När skäl äro därtill,
må dock ansökan prövas, oaktat den göres senare. Finner länsstyrelsen
ansökningen såsom för sent inkommen ej böra upptagas till prövning,

skall awisningsbeslutet underställas regeringen.

Länsstyrelsen äger att till kommunen utgiva förskott å statsbidrag i

enlighet med de n ärmare föreskrifter regeringen meddelar.

43 § Därest särskilda omständigheter föranleda det, äger regeringen

medgiva, att kommun må för kostnad, som kommunen fått vidkännas
på grund av åtgärd enligt 40 § 1 mom. b) eller 54 § första stycket, er­
hålla högre statsbidrag än i 42 § stadgas.

53 § 7 mom. Uppföres ny anläggning eller byggnad inom skyddsrums­
ort på mark, som är avsedd för annat ändamål än gata, torg, park eller
annan allmän plats, är anläggningens eller byggnadens ägare skyldig
att inrätta och utrusta skyddsrum, som skall anordnas i anläggningen
eller byggnaden på grund av beslut enligt 27 §.

Den som med nyttjanderätt innehar fastighet eller byggnad eller del

därav må ej hindra ägaren att där inrätta skyddsrum.

Den som äger anläggning eller byggnad, i vilken skyddsrum anord­

nats enligt första stycket, är skyldig att vårda och underhålla skydds­
rummet och dess utrustning.

Den som anordnar skyddsrum enligt första stycket äger rätt att av

statsmedel utfå ersättning härför. Denna ersättning beräknas med hän­
syn till antalet platser i skyddsrummet och normalkostnaden för att an­
ordna, vårda och underhålla en skyddsrumsplats. Ersättningen bestäm­
mes av länsstyrelsen och utbetalas när slutbesiktnmg av skyddsrummet

har ägt rum.

Vad i denna paragraf sägs om uppförande av ny anläggning eller

byggnad skall även gälla tillbyggnad av befintlig anläggning eller bygg­

nad.

3;

¬

background image

2 mom. SkaU ort eller plats ej längre utgöra skyddsrumsort, må re-

SFS 1975: 553

geringen eller myndighet, som regeringen bestämmer, förordna, att där

befintliga skyddsrum likväl skola utrustas, vårdas och underhållas.

54 § Skall en ledningscentral eller annan skyddad uppehållsplats för
det allmänna civilförsvaret enligt gällande organisationsplan anordnas i

anläggning eller byggnad eller på mark, som äges eller nyttjas av an­
nan än kommun, må länsstyrelsen medgiva honom att i stället för kom­
munen inrätta och utrusta uppehållsplatsen, därest det kan ske utan
olägenhet för frågans ordnande. Anordnaren äger för sådant fall att
enligt de allmänna föreskrifter regeringen meddelar av kommunen utfå
den del av anläggningskostnaden, som överstiger skäligt fredsanvänd-
ningsvärde. Fördelningen av kostnaden i fall som här avses bestämmes

av länsstyrelsen.

Skall åtgärd enligt 40 § 1 mom. c) vidtagas i sådan anläggning eller

byggnad eller på sådan mark som äges eller nyttjas av annan än kom­

mun, må länsstyrelsen medgiva honom att i stället för kommunen vid­
taga åtgärden, därest det kan ske utan olägenhet för frågans ordnande.
Den som vidtager åtgärden äger erhålla ersättning av statsmedel för
skäliga kostnader.

55 § Uppföres inom skyddsrumsort ny anläggning eller byggnad, är

anläggningens eller byggnadens ägare skyldig att till staten utgiva skydds­
rumsavgift enligt vad nedan sägs. Avgift utgår dock ej för byggnad som
i sin helhet är avsedd för bostadsändamål.

Skyddsrumsavgiften utgår efter en viss procentsats av det enligt tredje

stycket beräknade grundvärdet och bestämmes av länsstyrelsen.

Grundvärdet beräknas med hänsyn till det största antal personer, som

under dag eller natt i allmänhet vistas i anläggningen eller byggnaden

under fredstid, och normalkostnaden för att anordna, vårda och un­

derhålla en skyddsrumsplats. Är anläggningen eller byggnaden delvis

avsedd för bostadsändamål, beräknas grundvärdet dock endast för den

del av anläggningen eller byggnaden som är avsedd för annat än bo­

stadsändamål.

Vad i denna paragraf sägs om uppförande av ny anläggning eller

byggnad skall även gälla

1. till- eller påbyggnad av befintlig anläggning eller byggnad,

2. ombyggnad av befintlig anläggning eller byggnad,

3. inredande helt eller delvis av befintlig anläggning eller byggnad till

väsentligen annat ändamål än det vartill anläggningen eller byggnaden

förut varit använd.

Om åtgärd som avses i fjärde stycket ej medför att anläggningen

eller byggnaden kan beräknas kvarstå under avsevärt längre tid än eljest

skulle ha skett, skall skyddsrumsavgift utgå endast till den del som sva­

rar mot det ökade skyddsbehov som uppkommer genom åtgärden.

Om särskilda skäl föreligga, må länsstyrelsen meddela befrielse från

skyldighet att utgiva skyddsrumsavgift.

Byggnadslov må ej utnyttjas innan skyldighet att erlägga skyddsrums­

avgift fullgjorts.

1123

f 'r. •

¬

background image

SFS 1975:553

56 § Den normalkostnad och den procentsats som avses i 53 och 55 §§
fastställas i särskild lag.

57 § Ägare av anläggning eller byggnad är pliktig

a) att vidtaga erforderliga anordningar för alarmering av dem som

vistas i eller vid anläggningen eller byggnaden;

b) att vidtaga erforderliga anordningar för mörkläggning av anlägg­

ningen eller byggnaden;

c) att, om det finnes vara av särskild betydelse att anläggningen eller

byggnaden maskeras, under civilförsvarsberedskap tåla eller vidtaga så­
dan härför erforderlig åtgärd, som anbefalles av regeringen eller myn­
dighet som regeringen bestämmer;

d) att, enligt vad regeringen eller myndighet som regeringen utser

därom förordnar, förbereda och under civilförsvarsberedskap förse an­
läggningen eller byggnaden med skyddat utrymme, i vilket de som vis­

tas i anläggningen eller byggnaden lomna beredas skäligt skydd mot

radioaktiv strålning, kemiska stridsmedel samt splitter och byggnadsras;

samt

e) att, om skyddsrum finnes i anläggningen eller byggnaden, under

civilförsvarsberedskap upplåta detta åt befolkningen enligt vad som före-
skrives av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

Är anläggningen eller byggnaden helt eller delvis u pplåten tiU annan,

skall i fråga om skyldighet som angives under b) och d) ägaren vara

ansvarig för anskaffning och tillpassning av materielen ävensom för
anskaffning och uppsättning av anordningar för dess anbringande, me­
dan innehavaren skall svara för materielens anbringande och övriga åt­
gärder för dess användning. Vad under c) eller e) stadgas skall gälla

jämväl innehavare.

62 § Den som med stöd av 57 § första stycket c) eller e) eller 61 §

ålagts att vidtaga eller tåla åtgärd, som avses i nämnda lagrum, är be­
rättigad tni skälig ersättning av statsmedel för kostnad eller skada, som

åsamkats honom. Vid ersättningens bestämmande skall hänsyn tagas till
den nytta, åtgärden kan medföra för honom. Är kostnaden eller skadan
ringa, utgår icke ersättning.

Anspråk på ersättning prövas i den ordning som är stadgad beträf­

fande rekvisition för försvarsmaktens behov.

65 § För utrönande av vilka åtgärder som vidtagits eller böra vidtagas
inom eller vid anläggning eller byggnad för bevakning, som ankommer
på civilförsvaret, eller eljest till skydd mot skada av fientlig verksam­
het, så ock i vad mån anläggningen eller byggnaden lämpligen kan an­
vändas för civilförsvaret äger civilförsvarsmyndighet besiktiga anlägg­
ningen eller byggnaden.

För utrönande om och i vad mån skyddsrum bör anordnas eller för­

beredas inom anläggning eller byggnad äger kommunen besiktiga an­
läggningen eller byggnaden.

68 §'' Civilförsvarschef och chef för undsättningskår inom civilförsva­

ret ävensom länsstyrelse äga under civilförsvarsberedskap taga i anspråk

1124

7 Senaste lydelse 1964: 65.

¬

background image

markområden, byggnader, utrymmen, livsmedel, transportmedel, utrust­
ningspersedlar, materiel och annan egendom, som innehaves av annan än

staten, därest det finnes erforderligt för att statlig civilförsvarsuppgift
skall kunna fullgöras och överenskommelse om egendomens avstående ej

kan träffas tillräckligt skyndsamt. Civilförsvarschef och länsstyrelse äga
härvid endast taga i anspråk sådan egendom, som finnes inom deras

verksamhetsområde; dock må efter länsstyrelsens medgivande civilför­
svarschef taga motorfordon, släpfordon och motorredskap i anspråk,

även om de finnas inom annat till länet hörande civilförsvarsområde.

lanspråktagande enligt första stycket av byggnad eller del därav för

inkvartering av vårdbehövande i särskild förläggning ävensom ianspråk-
tagande av utrustning, som erfordras för sådan förläggning, må bestå in­
till två veckor från det att driften av förläggningen upphört att vara en
civilförsvarsuppgift.

I den mån det prövas nödigt för fullgörande av kommuns skyldighe­

ter enligt 40 § 1 mom. b) och c) att egendom tages i anspråk för kom­
muns räkning, skall vad i första stycket sägs äga motsvarande tillämp­
ning såvitt gäller egendom, som finnes inom kommunen. Vad sålunda

stadgats skall i fråga om utförande av byggnadsanordning gälla jäm­
väl under tid, då civilförsvarsberedskap icke råder; förfoganderätten

må härvid dock endast utövas av länsstyrelsen.

78 § Är någon jämlikt 15 § eller bestämmelse i 4, 6 eller 7 kap. eller
föreskrift, som meddelats med stöd av dylik bestämmelse, eller jämlikt
80 § andra stycket skyldig att fullgöra något och underlåter han det,
äger länsstyrelsen förelägga honom lämpligt vite. Länsstyrelsen må ock
i sådant fall lämna erforderlig handräckning eller ombesörja föreskri­
ven å tgärd samt uttaga kostnaden härför av den försumlige, i den mån
han icke på grund av stadgande i denna lag är berättigad till ersättning
för kostnaden.

SFS 1975: 553

80 § Den som underlåter att i förväg inhämta länsstyrelsens godkän­

nande i fall, då så skall ske enligt 33 §, dömes till böter.

Det åligger den vilken gjort sig skyldig till underlåtenhet, som avses i

första stycket, att i enlighet med länsstyrelsens anvisningar ändra vad
som redan utförts. Samma skyldighet åvilar den som åsidosatt före­

skrift, vilken meddelats av länsstyrelsen vid prövning enligt 33 §.

Den som utnyttjar byggnadslov utan att ha erlagt skyddsrumsavgift

enligt 55 § dömes till böter.

81 §8 Till böter eller fängelse i högst ett år eller, om brottet begåtts

under högsta civilförsvarsberedskap och är att anse som grovt, till fängel­

se i högst två år dömes

1. den som är civilförsvarspliktig eller eljest inskriven i civilförsvaret

och som, i avsikt att undandraga sig sina skyldigheter, underlåter att efter

vederbörlig kallelse inställa sig till tjänstgöring i civilförsvaret eller eljest
olovligen undanhåller sig därifrån;

2. den som under tjänstgöring i civilförsvaret vägrar att åtlyda vad

vederbörande befäl under tjänsten befallt honom rörande denna eller

som eljest under tjänstgöring i civilförsvaret uppsåtligen eller av oakt-

samhet, som ej är ringa, åsidosätter vad som åligger honom enligt regle-

8 Senaste lydelse 1964: 213,

1125

¬

background image

SFS 1975:553

menten, instruktioner eller andra allmänna bestämmelser eller särskilda
föreskrifter;

3. den som uppsåtligen lämnar oriktig uppgift om förhållande, varom

han enligt 15 § eller 47 § första stycket e) är pliktig att lämna upplys­

ning;

4. den som i strid mot föreskriften i 19 § eller särskilt meddelat bort-

flyttningsförbud lämnar sin vistelseort ävensom den som överträder sär­
skilt meddelat inflyttningsförbud;

5. den som uppenbart vanvårdar materiel, utrustning eller annan

egendom, som han mottagit av civilförsvarsmyndighet för förvaring;

6. den som utan skälig anledning vägrar att låta civilförsvarsmyndig­

het eller kommun besiktiga anläggning eller byggnad efter vad i 65 §

sägs;

7. den som vid förfrågan jämlikt 66 § vägrar att lämna upplysning

eller som vid sådan förfrågan eller i samband med undersökning eller
granskning som avses i nämnda paragraf söker vilseleda myndighet

rörande förhållande, som avses i samma paragrafs första stycke;

8. den som med vetskap om att civilförsvarsmyndighet jämlikt 8 kap.

beslutat taga i anspråk egendom, som iimehaves av honom, vägrar eller

försummar att behörigen eller i rätt tid tillhandahålla myndigheten egen­

domen eller genom att avhända sig egendomen eller på annat sätt omöj­

liggör egendomens tagande i anspråk; samt

9. den som eljest åsidosätter föreskrift, som meddelats med stöd av

bemyndigande i denna lag, eller föreläggande eller liknande beslut, som
meddelats enligt lagen eller enligt föreskrift som nyss sades, dock ej om
därmed avses åliggande, för vars fullgörande vite kan föreläggas enligt

78 §.

Har någon övertygats om gärning, som enligt denna paragraf är be­

lagd med straff, må rätten, i den mån det finnes skäligt, förklara egen­
dom, som undanhållits genom gärningen, förverkad. I stället för egen­
domen kan dess värde förklaras förverkat.

'tf)

ö

83 §ö över beslut av civilförsvarscbef, chef för undsättningskår eller

polismyndighet i ärende, som avses i denna lag, må besvär anföras hos

länsstyrelsen. I samma ordning föres talan mot kommunal myndighets

beslut enligt 27 och 32 §§.

Mot länsstyrelses beslut om kostnadsfördelning enligt 49 eller 54 §,

om ersättning enligt 53 § och skyddsrumsavgift enligt 55 §, om utta­

gande av egendom enligt 76 § eller om förelägande av vite vid under­

låtenhet att fullgöra skyldighet enligt 15 § föres talan hos kammarrät­

ten genom besvär. I samma ordning föres talan mot beslut, som läns­

styrelse enligt denna lag eller med stöd därav utfärdade bestämmelser
i särskilt fall meddelat om föreläggande, föreskrift, tillstånd eller god­
kännande i vad angår inrättande, utrustning, vård eller underhåll av

skyddsrum, dock ej beslut enligt 31 §.

I övrigt föres talan mot länsstyrelses beslut enligt denna lag hos re­

geringen genom besvär. I samma ordning föres talan mot civilförsvars­

styrelsens beslut enligt la gen.

il

1126

o Senaste lydelse 1971: 619,

¬

background image

Talan må icke föras mot beslut, som meddelats enligt 19, 34, 35, 37

SFS 1975: 553

eller 58 §.

Under högsta civilförsvarsberedskap så ock eljest när särskilda skäl

äro därtill må myndighet, som meddelat beslut enligt denna lag, förordna
att beslutet omedelbart skall lända till efterrättelse.

övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt

uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

2. Bestämmelserna i 4, 10, 22—30, 32 och 33 §§, 40 § 1 och 2 mom.

samt 42, 43, 53—57, 62, 65, 68, 78, 80, 81 och 83 §§ tillämpas alltjämt
i den äldre lydelsen för tid till och med utgången av juni 1979.

3. Utan hinder av att de äldre bestämmelserna fortfarande gäller får

regeringen för viss tätort eller annan plats bestämma att skyddsrums-
plan skall upprättas och antagas enligt grunderna för 24—26, 28 och
29 §§ i den nya lydelsen.

4. Har före den 1 juli 1979 byggnadslov eller godkännande enligt 33 §

i den äldre lydelsen sökts för byggnadsföretag, som påbörjas efter denna
dag, skall äldre bestämmelser tillämpas på byggnadsföretaget, om ej
besked påkallas enligt 5 .

5. Den som avser att efter den 30 juni 1979 påbörja byggnadsföretag

som avses i 32 § i den nya lydelsen får från och med den dag regeringen
dessförinnan bestämmer påkalla besked enligt nämnda lagrum huruvida

skyddsrum skall anordnas i anläggningen eller byggnaden och, om så är

fallet, uppgift om det antal personer som skall beredas plats i detta.

6. Skyddsrum som anordnats enligt äldre bestämmelser skall vårdas

och underhållas enligt de nya bestämmelserna i 40 och 53 §§ eller med
stöd av förordnande enligt 53 § 2 mom. i den nya lydelsen.

7. Skyddsrum vilket har anordnats som enskilt skyddsrum enligt äldre

bestämmelser skall under civilförsvarsberedskap utan ersättning upplåtas

åt befolkningen enligt vad som föreskrives av regeringen eller myndighet

som regeringen bestämmer.

8. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift

som har ersatts genom bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den

nya bestämmelsen.

På regeringens vägnar

ERIC HOLMQVIST

Carl-Ivar Skarstedt
(Försvarsdepartementet)

1127

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.