SFS 1979:404

790404.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:404 Lag

Utkom från trycket

den iSjuni 1979

om ändring i brandlagen (1974:80);

utfärdad den 23 maj 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 21 § brandlagen (1974:80) skall

ha nedan angivna lydelse.

21

Kommun är berättigad till ersättning av statsmedel för kostnad för

1. räddningstjänst med anledning av oljeutflöde till havs eller i kus tvatt­

nen. Vänern, Mälaren, Göta �lv, Trollhätte kanal eller Södertälje kanal,

2. sanering av oljeskada som har uppstått till följd av utflöde som av ses

under 1.

Ersättning enligt första stycket utgår endast för den del av kostnaden

som överstiger ett av regeringen fastställt belopp.

Kommun är vidare berättigad till er sättning av statsmedel för kostnad

för räddningstjänst vid annat nödläge efter vad regeringen i varje särskilt
fall bestäm mer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. I fråga om kostnad som har

uppstått före nämnda dag gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BERTIL HANSSON

Hans Palmcrantz

(Kommundepartementet)

' Prop. 1978/79:95 bil. 7, FiU 35, rskr 335.

^ Senaste lydelse 1975:%.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.