SFS 1981:539

810539.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:539

om ändring i lagen (1960:331) om skyddsåtgärder vid

utkom Mn trycket

olyckor i atomanläggningar m. m.;

den 23 juni i98i

utfärdad den 4 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1,9 och 13 §§ i lagen (1960: 331)

om skyddsåtgärder vid olyckor i atoma nläggningar m.m. skall ha nedan
angivna lydelse.

1 § Utsprids från atomreaktor eller annan atomanläggning, belägen inom

riket, radioaktiva ämnen i sådan mängd att särskilda åtgärder påkallas för
att skydda allmänheten eller föreligger överhängande fara för sådan ut­
spridning, skall länsstyrelsen sörja för att erforderliga åtgärder vidtas.

9 § Kommunal myndighet åligger att på begäran lämna länsstyrelsen er­
forderligt bistånd för skyddsåtgärder som avses i denna lag och enligt de
föreskrifter som meddelas av regeringen biträda vid planeringen av sådana
åtgärder.

13

Erfordras vid utspridning av radioaktiva ämnen i annat fall än som

avses i 1 § särsk ilda åtgärder för att skydda allmänheten, äger regeringen

eller myndighet som regeringen bestämmer meddela sådana förordnanden

och föreskrifter som i 4, 5 eller 6 § sägs. Därvid skall i tillämpliga delar gäl­
la vad i övr igt stadgas i lagen. Regeringen får bestämma att en länsstyrel­
ses åligganden enligt denna lag helt eller delvis skall fullgöras av länsstyrel-

' Prop. 1980/81:90 bil. 2. JoU 1980/81:24, rskr 1980/81:274.

2 Senaste lydelse 1977:277.

927

M}..

¬

background image

SFS 1981:539

\

sen i ett annat län . Regeringen fär i stället för länsstyrelsen meddela sådana

förordnanden och foreskrifter som avses i 4, 5, 6 eller 7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

På regeringens vägnar

ANDERS DAHLGREN

Olof Köhl
(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.