SFS 1986:1102

861102.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1102 Räddniegstjäestlag;

Utkom från trycket

den 19 december 1986 utfärdad den 11 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåll er föreskrifter om hu r samhällets räddningstjänst
skall organiseras och bedrivas.

I lagen finns också bestämmelser om olycks- och skadeförebyggande

åtgärder samt om rättig heter och skyldigheter för enskilda.

2 § Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten
eller kommunerna skall s vara för vid ol yckshändelser och överhängande

fara för olyckshändelser för att hindra och begränsa skador på människor
eller egendom eller i miljön.

Till räddningstjänst hänförs också räddningsinsatser som polisen gör i

fjällområden enligt polislagen (1984; 387) samt räddningsinsatser som görs

enligt 26 och 27 §§ utan att det har inträffat någon olyckshändelse eller

föreligger överhängande fara för en olyckshändelse.

Skyldighet för staten eller kommun att göra en räddningsinsats föreligger

endast, om det med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det

hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i

^5:

övrigt är påkallat att staten eller kommunen svarar för insatsen.

''K

3 § Lagen gäller inte hälso- och sjukvård som avses i hälso- och sjuk-

'Hf

vårdslagen (1982: 763).

'If i

⬢K

4 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsin-

⬢ n

satserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt

⬢»'

sätt.

⬢'!

5 § Kommunerna och de statliga myndigheter som svarar för verksam­

het enligt denna lag skall samarbeta med varandra och med andra som
berörs av verksamheten.

2010

I Prop. 1985/86: 170. FöU 19 86/87: 2, rskr. 1986/87:58.

¬

background image

- f.

Kommunal räddningstjänst m. m.

SFS 1986:1102

Kommunens ansvar

6 § Vaije kommun skall svara för räddningstjänsten inom kommunen,
om inte annat följer av 25-28 §§.

7 § Vaije kommun skall svara för att åtgärder vidtas inom kommunen så

att bränder och skador till följd av bränder förebyggs. Kommunen skall
också främja annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet i kom­

munen.

8 § Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras

resurser för räddningstjänsten och för förebyggande verksamhet enligt 7 §.

9 § I vaije kommun skall det finnas en räddningsnämnd och en rädd­

ningskår.

Kommunen får tillsätta en särskild räddningsnämnd eller uppdra åt en

annan nämnd att vara räddningsnämnd. Om in te detta har skett, är kom­

munstyrelsen räddningsnämnd.

Kommunen får komma överens med en annan kommun om att ha en

gemensam räddningskår. Kommunen får också träffa avtal med en annan

kommun om att de uppgifter i kommunen, som enligt denna lag ankommer
på räddningskåren, skall helt eller delvis ombesöijas av den andra kommu­
nens räddningskår.

10 § I fråga om en särskild räddningsnämnd skall gälla följande föreskrif­

ter i 3 kap. kommunallagen (1977: 179)

2 § om antalet ledamöter m. m.,
3 § första stycket om valbarhet m. m.,
4 § om rätt till ledighet från anställning,

5 § första stycket om mandattid,

5 § tredje stycket om verkan av ledamots avgång,
6 § om ordförande och vice ordförande,

7 § om tid och plats för sammanträde samt om närvarorätt vid sam­

manträde,

8 § om suppleants tjänstgöring m. m.,

9 § första stycket om beslutsförhet,

10 § om beslutsförfarande och protokoll,

11 § om delgivning m. m.,
12 § om reglemente och delegation.
För Stockholms kommun skall dock inte gälla 3 kap. 5 § första stycket

eller 6 § kommunallagen.

11 § Uppdrag att besluta på räddningsnämndens vägnar får inte omfatta
förelägganden eller förbud vid vite eller verkställande av åtgärd på den

försumliges bekostnad.

Räddningsnämnden får meddela den som utan att vara tjänsteman hos

kommunen fullgör uppgifter åt nämnden befogenhet att på nämndens väg­

nar meddela i v erksamheten erforderliga förelägganden och förbud enligt
56 § första stycket.

^

¬

background image

SFS 1986:1102

Räddningskåren

,

12 § Räddningskåren skall göra de räddningsinsatser som kommunen har
ansvaret för enligt denna lag.

Kommunen får överlåta åt någon annan att göra räddningsinsatser som

kräver särskild kompetens.

13 § Räddningskåren skall bestå av en räddningschef och en eller flera

räddningsstyrkor. I räddnin gskåren kan också ingå räddningsvärn.

Om det vid en anläggning inom kommunen har organiserats en särskild

enhet för räddningsinsatser vid anläggningen, får kommunen träffa avt al

med ägaren eller innehavaren av anläggningen om att enheten skall ingå

som räddningsstyrka i räddnings kåren.

En sådan enhets räddningsinsatser är att anse som kommunal rädd­

ningstjänst enligt denna lag också när insatserna görs inom den egna

anläggningen.

14 § En räddningsstyrka skall bestå av anställd personal som genom

utbildning och erfarenhet har nödvändig kompetens för sina uppgifter.

Ett räddningsväm skall bestå av personal som har uttagits på grund av

tjänsteplikt.

Förebyggande åtgärder mot brand

15 § Räddningsnämnden skall svara för att brandsyn och sotning utförs

regelbundet.

16 § Brandsyn skall avse kontroll av brandskyddet vid byggnader ell er
anläggningar som bestäms av regeringen eller den myndighet som regering­
en utser. En myndighet som utövar tillsyn enligt 54 § kan besluta om

brandsyn också i andra fall.

Brandsyn skall förrättas av särskilda brandsyneförrättare som utses av

räddningsnämnden.

17 § Genom sotningen skall eldstäder och andra fasta förbränningsan­
ordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och
därtill hörande rökkanaler samt imkanaler göras rena. I samband med
sotning skall det som rengörs samt skorstenar och tak med därtill höra nde
byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt. En tillsynsmyn­

dighet kan besluta om sådan kontroll av brandskyddet också i andra fall.

Sotning och kontroll enligt f örsta stycket av brandskyddet skall utföras

av skorstensfejarmästare eller skorstensfejare som biträder skorstensfejar-

mästaren. Räddningsnämnden får i fråga om speciella anläggningar och

enstaka avlägset belägna bostadshus medge att någon annan utför sot­

ningen och kont rollen.

18 § Kommunfullmäktige får föreskriva att avgift skall erläggas för

brandsyn och för sotning.

19 § Den som för rättar brandsyn och den som utför sotning och kontroll
av brandskyddet enligt 17 § har rätt att få tillträde till den anläggning som

2012

¬

background image

berörs. De har också rätt att få de upplysningar och handlingar som de

SFS 1986:1102

behöver.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs.

20 § Regeringen får meddela föreskrifter om frister för sotning och
brandsyn och om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om
liknande förebyggande åtgärder mot brand. Regeringen får överlåta åt en

myndighet eller åt kommun att meddela sådana föreskrifter.

Räddningstjänstplan
21 § För varje kommun skall det finnas en räddningstjänstplan.

Planen skall innehålla uppgifter om

1. räddningskårens organisation i stora drag,
2. vattenreservoarer, brandposter, varningssystem och andra anord­

ningar för räddningstjänsten och hur de skall underhållas,

3. insatstider till kommunens olika delar,
4. det lägsta antal befäl och övrig personal som ständigt skall finnas för

första utryckning i styrk orna inom räddningskåren och tiden från alarme-

ring av perso nalen till dess räddningsstyrkans första fordon kan utgå (an-

spänningstid),

5. den kompetens som krävs för att vara befäl i rädd ningskåren,
6. det minsta antal övningar som skall hållas med personalen i rädd­

ningskåren.

I förekommande fall skall planen också innehålla uppgifter om

1. anläggningar som avses i 43 § sam t vattentäkter och andra områden

där en olyckshändelse kan medföra allvarliga skador i miljön,

2. hamnar och deras gränser i vattnet,
3. avtal om samverkan inom kommunalförbund och räddningsregion.

22 § Räddningstjänstplanen skall antas av kommunfullmäktige.

Planen skall tillställas de myndigheter som regeringen bestämmer.
Första och andra styckena gäller också i fråga om ändringar i och tillägg

till planen.

23 § När ett förslag till räddningstjänstplan eller en ändring i eller ett
tillägg till räddnings tjänstplan upprättas, skall kommunen på lämpligt sät t
och i den omfattning som behövs samråda med de myndigheter som kan ha
ett väsentligt intresse i saken.

24 § Regeringen får på framställning av den myndighet som regeringen
bestämmer besluta om ändring av en räddningstjänstplan.

Statlig räddningstjänst

Fjällräddningstjänst

25 § Inom Qällområden skall polisen till följd av polislagen (1984:387)

I. efterforska och rädda den som har försvunnit under sådana omstän­

digheter att det kan befaras att det föreligger fara för hans liv eller allvarlig
risk för hans hälsa,

2013

¬

background image

SFS 1986:1102

2. rädda den som har råkat ut för en olyckshändelse eller drabbats av en

sjukdom och som snabbt behöver komma under vård eller få annan hjälp.

Flygräddningstjänst

26 § Vid flyghaverier inom Sveriges sjöterritorium, med undantag för
vattendrag, kanaler, hamnar samt andra insjöar än Vänern, Vättern och
Mälaren, skall luftfartsverket svara för räddningstjänsten.

Luftfartsverket skall svara för förebyggande räddningsinsatser mot ska­

dor, när ett luftfartyg är nödställt eller när fara hotar lufttrafiken. Verket
skall också svara för efterforskning av luftfartyg som saknas.

Sjöräddningstjänst
27 § Inom Sveriges sjöterritorium, med undantag för vattendrag, kana­

ler, hamnar samt andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren, skall

1. sjöfartsverket svara för efterforskning och räddning av människor,

som är eller kan befaras vara i sjönöd, och för sjuktransporter från fartyg,

2. tullverkets kustbevakningsorganisation svara för räddningstjänsten,

när olja eller andra skadliga ämnen har kommit ut i vat tnet.

Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen

28 § Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning i
sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten
eller vid överhängande fara för ett sådant utsläpp skall länsstyrelsen svara

för räddningstjänsten.

110 § lagen (1984; 3) om kärnteknisk verksamhet finns bestämmelserom

skyldighet för innehavare av kärnteknisk anläggning att vidta de åtgärder
som behövs för att upprätthålla säkerheten vid anläggningen.

29 § Kommunerna är skyldiga att delta i planeringen av räddningstjäns­
ten vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar i
landet och att medverka vid övningar i såda n räddningstjänst.

Gemensamma bestämmelser

Alarmering

30 § Kommunerna och de statliga myndigheter som svarar för rädd­

ningstjänst skall se till a tt det finns anordningar för alarmering av rädd­

ningsorganen.

När ett räddningsorgan gör en räddningsinsats, skall polismyndigheten

underrättas om insatsen.

Ledning

31 § Vid varje räddningsinsats skall det finnas en räddningsledare.

32 § Räddningsledare är

1. i de n kommunala räddningstjänsten räddningschefen eller den som

denne har utsett,

2. i fjä llräddningstjänsten polischefen i d istriktet eller den som deiinc

har utsett eller, om räddningsinsatsen berör flera polisdistrikt, länspolis-

chefen eller den som denne har utsett,

¬

background image

3. i övrig räddningstjänst den som den ansvariga myndigheten har ut-

SFS 1986:1102

sett.

Samverkar två eller flera räddningskårer i en räddningsinsats som berör

mer än en ko mmuns område inom samma län, skall länsstyrelsen bestäm­

ma vem av räddningsledarna som skall leda insatsen, om inte räddningsle­

darna själva har bestämt det.

33 § I fråga om räddningsinsatser som är omfattande får regeringen
föreskriva eller i särskilt fall bestämma, att en länsstyrelse eller någon
annan statlig myndighet skall ta över ansvaret för räddningstjänsten inom
en eller flera kommuner. I sådana fall utses räddningsledare av den myn­
dighet som har fått ansvaret.

Skyldighet att medverka i räddningstjänsten

34 § En statlig eller kommunal myndighet skall på anmodan av rädd­

ningsledaren d elta i en räddningsinsats med personal och egendom, om
myndigheten har lämpliga resurser och ett deltagande inte allvarligt hind­
rar myndighetens vanliga verksamhet.

Ersättning till kommun för medverkan i räddningstjänst m. m.

35 § Om en kommun har medverkat i en annan kommuns räddnings­

tjänst, har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen.

Om en kommun har medverkat i statlig räddningstjänst eller vid övning­

ar i sådan räddningstjänst, har kommunen rätt till skälig ersättning av
staten.

36 § Vid kommunal räddningstjänst med anledning av utflöde i vatten av
olja eller andra skadliga ämnen har kommunen rätt till ersättning av staten
för den del av räddningstjänstkostnaderna som överstiger ett av regeringen
fastställt belopp, om utflödet har inträffat utanför Sveriges sjöterritorium
eller inom en de! av sjöterritoriet där räddningsinsatser skall göras enligt
27 § eller inom Göta älv, Trollhätte kana! eller Södertälje kanal.

37 § Om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört

betydande kostnader, har kommunen rätt till ersättn ing av staten för den

del av räddningstjänstkostnaderna som överstiger en självrisk. Självrisken

beräknas enligt grunder som regeringen fastställer.

Bestämmelser som rör enskilda m.fl.
Alarmering

38 § Vid utsläp p av giftiga eller skadliga ämnen från en anläggning som
avses i 43 § skall anläggningens innehavare underrätta länsstyrelsen, polis­

myndigheten och räddningskåren, om utsläppet påkallar särskilda åtgärder
till skydd för allm änheten. Underrättelse skall också lämnas, om det före­
ligger överhängande fara för ett sådant utsläpp.

39 § Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand
eller om en o lyckshändelse som innebär fara för någons liv eller allvarlig

risk för någons hä lsa eller för miljön skall, om det är möjligt, var na dem

201S

¬

background image

SFS 1986; 1102

som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. D etsamma skall gälla den som
får kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller
en sådan olyckshändelse.

Uppgiftsskyldighet

40 § Myndigheter och enskilda skall på begäran av en myndighet som
svarar för räddningstjänst lämna upplysningar om personal och egendom
som kan användas i rä ddningstjänsten.

Förebyggande åtgärder

41 § �gare eller innehavare av byggnader eller andra anläggningar skall i
skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livrädd­

ning vid brand eller annan olyckshändelse och i övrigt vidta de åtgärder

som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa
skador till följd av bra nd.

42 § Om det behövs för att förebygga att människor skadas på grund av

brand, far regeringen föreskriva att material får användas i lös inredning i
byggnader eller andra anläggningar endast efter godkännande (typgodkän­
nande).

Har sådana föreskrifter meddelats, skall den som svarar för verksamhe­

ten i byggnaden e ller anläggningen kunna visa att den lösa inredningen
består av typgodkänt material.

Typgodkännande meddelas av den myndighet som regeringen bestäm­

mer.

43 § Vid en anläggning, där verk samheten innebär fara för att en olycks­
händelse skall orsaka allvarliga skador på människor eller i miljön, är

anläggningens ägare eller innehavare skyldig att i skälig omfattning hålla
eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta
erforderliga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.

Detsamma skall gälla flygplatser som har godkänts enligt 6 kap. 9 §

första stycket luftfartslagen (1957; 297).

Tjänsteplikt

44 § När det behövs, är var och en som under kalenderåret fyller lägst
arton och högst sextiofem år skyldig att medverka i räddningstjänst, i d en

mån hans ku nskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter det.

Tjänsteplikten fullgörs på anmodan av räddningsledaren.

Bland dem som är tjänstepliktiga enligt första stycket och som är bosatta

i kommunen får räddningsnämnden ta ut lämpliga personer för att ingå i
kommunens räddningsvärn. I första hand skall frivilliga tas ut. Den som
har tagits ut är skyldig att delta i övning med räddningsvärnet under högst
tjugo timmar årligen.

Ingrepp i annans rätt

45 § Om f ara för liv, hälsa eller egendom eller för skada i miljön inte
lämpligen kan hindras på något annat sätt, får räddningsledaren vid en

räddningsinsats bereda sig och medverkande personal tillträde till annans

2Q]5

fastighet, avspärra eller utrymma områden, använda, föra bort eller förstö-

D

Ch

¬

background image

fa egendom samt företa andra ingrepp i annans rätt, i den mån ingreppet är

SFS 1986:1102

försvarligt med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som vållas

genom ingreppet och omständigheterna i övrigt. Sådana ingrepp får också

företas av räddningsnämnden eller, i fråga om statlig räddningstjänst, av

den myndighet som svarar för räddningstjänsten.

Förbud eller föreläggande som avses i 7 kap. 5 § lagen (1980:424) om

åtgärder mot vattenförorening från fartyg får meddelas med stöd av denna

paragraf bara om sjöfartsverkets beslut inte kan avvaktas.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs.

46 § Den som med stöd av 45 § har beslutat om avspärrning eller

utrymning, skall hjälpa till med att ordna uppehälle för dem som till följd av

åtgärden är i behov därav.

47 § Anordning som varaktigt behövs för räddningstjänsten får placeras
på annans mark eller byggnad, om det inte medför inverkan av någon
betydelse på markens eller byggnadens användningssätt.

Beslut om en sådan åtgärd meddelas av räddningsnämnden eller, i fråga

om statlig räddningstjänst, av den myndighet som svarar för räddnings­

tjänsten.

Rätt till ersättning

48 § Den som på grund av tjänsteplikt eller frivilligt eft er anmodan av

räddningsledaren har medverkat i räddningstjänst enligt d enna lag eller i
övning med räddningskår har rätt till skälig ersättning för kostnader för

resa och uppehälle samt för arbete och tidsspillan enligt bestämmelser som
meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Han har också rätt till ersättning för skada på kläder och andra personliga
tillhörigheter.

Första stycket gäller inte den som har erhållit ersättning av någon annan

eller på grund av tjänst eller annars genom avtal har rätt till ersättning för

medverkan i räddningstjänst.

Ersättning enligt första stycket skall betalas av kommunen till den som

har medverkat i kommunal räddningstjänst eller i övning med räddningskår

och av staten till den som har medverkat i statl ig räddningstjänst.

49 § I lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen

(1977:266) om stathg ersättning vid ideell skada finns bestämmelser om
ersättning vid personskada till de n som har medverkat i räddningstjänst
enligt denna lag eller i övning med räddningskår.

50 § Har utrustning för räddningstjänst tillhandahållits frivilligt eller ta­
gits i anspråk med stöd av 45 §, h ar egendomens ägare eller innehavare rätt

till ersättning för skada på eller försämring av egendomen, förlorad avkast­
ning eller n ytta av egendomen och kostnad med anledning av att egendo­
men har tillhandahållits.

Första stycket gäller inte den som har erhållit ersättning av någon annan

eller på grund av tjänst eller annars genom avtal har rätt till ersättning för
att tillhandahålla egendom för räddningstjänst. Första stycket gäller inte

heller den som har tillhandahållit egendom för räddningstjänst, om rädd-

2017

64-SFS 1986

¬

background image

SFS 1986; 1102

ningsinsatsen har avsett att hindra eller begränsa skada på hans egendom

eller har föranletts av olyckshändelse i hans verksamhet.

51 § Om egendom tas i anspråk genom åtgärd enligt 47 §, är ägaren eller
innehavaren berättigad till ersättning för förlorad avkastning eller nytta.

52 § Ersättning enligt 50 och 51 §§ skall betalas av kommunen eller, i
fråga om statlig räddningstjänst, av staten.

�&tgärder efter räddningstjänst

53 § När en räddningsinsats är avslutad, skall räddningsledaren, om det
är möjligt, underrätta ägaren eller innehavaren av den egendom som

räddningsåtgärderna har avsett om behovet av bevakning, restvärdeskydd,

sanering och återställning.

Behövs bevakning med hänsyn till risken för nya olyckshändelser men

kommer bevakningen inte till stånd, far räddningsledaren utföra bevak­
ningen på ägarens eller innehavarens bekostnad.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs.

�vriga bestämmelser

Tillsyn

54 § Inom kommunen utövar räddningsnämnden den omedelbara till­
synen över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har meddelats

med stöd av lagen. Inom länet utövas tillsynen av länsstyrelsen. Den

central tillsynen utövas av statens räddningsverk eller, i fråga om statlig

räddningstjänst, av annan myndighet som regeringen bestämmer.

55 § För tillsynen har en tillsynsmyndighet rätt att få tillträde till byggna­

der, lokaler och anläggningar. Tillsynsmyndigheten har också rätt att få de
upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

56 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som

behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som meddelats med

stöd av lagen skall efter levas.

Beslut om föreläggande ell er förbud får förenas med vite.
Underlåter någon att vidta en åtgärd som åligger honom enligt en till­

synsmyndighets föreläggande, får myndigheten vidta åtgärden på hans

bekostnad.

57 § Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.

Ansvarsbestämmelser

58 § Till böter skall den d ömas som

1. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbud mot eldning u tom­

hus som har meddelats med stöd av 20 §,

2. uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att ge upplysningar eller

lämna ut handlingar enligt 19, 40 eller 55 §,

3. uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift om förhållande

2Q]3

av betydelse vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som följer av 19,40 eller
55 §.

¬

background image

4. uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra vad som ålig-

SFS 1986:1102

ger honom enligt 38 eller 39 §,

'

5. utan att ha laga förfall u ppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att

fullgöra tjänsteplikt som åligger honom enligt 44 §,

6. uppsåtligen hindrar eller försöker hindra en åtgärd som beslutats

enligt 45 § första stycket eller annars utan giltig ursäkt åsidosätter sådan
åtgärd.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar. ⬢

Till ansvar enligt första stycket skall inte dömas, om ansvar för gärning­

en kan ådömas enligt brottsbalken.

Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud skall

inte dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläg­
gandet eller förbudet.

Bestämmelser om överklagande

59 § Ett beslut om fullgörande av tjänsteplikt enligt 44 § eller om ingrepp

i annans rätt enligt 45 § gäller även om det överklagas.

Om det föreligger särskilda skäl, får en tillsynsmyndighet bestämma att

dess beslut skall gälla även om det överklagas.

60 § Ett beslut av en räddningsledare om fullgörande av tjänsteplikt
enligt 44 § eller om ingrepp i annans rätt enligt 45 § får överklagas hos
länsstyrelsen. I övrigt får räddningsledarens beslut med stöd av denna lag
eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen inte överklagas.

Räddningsnämndens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som

meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten.

Andra tillsynsmyndigheters beslut far överklagas hos kammarrätten.

Detsamma gäller en statlig myndighets beslut enligt 45 och 47 §§.

Bemyndiganden

61 § Regeringen får i de avseenden som behandlas i den na lag meddela

ytterligare föreskrifter som rör skydd för liv, hälsa eller miljön. Regeringen

får överlåta åt förvaltningsmyndighet eller kommun att meddela sådana
föreskrifter.

62 § Regeringen får meddela föreskrifter om begränsning i rätten för den
som anlitas som brandsyneförrättare att driva eller annars ta befattning

med näring sverksamhet som gäller handel med brand- eller livräddnings­

redskap eller meddelande av försäkringar som har samband med brand.

Räddningstjänst under krig m. m.

63 § Under krig och när det annars råder civilförsvarsberedskap skall

räddningsnämndens uppgifter övertas av kommunstyrelsen och räddnings­
kårens uppgifter övertas av civilförsvarsorganisationen i kommunen.

64 § �r riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har

befunnit sig, får regeringen meddela sådana från denna lag avvikande

2019

¬

background image

SFS 1986:1102

föreskrifter som är av betydelse för totalförsvaret eller som behövs för att

nödvändig räddningstjänst i övrigt skall kunna genomföras.

På regeringens vägnar

fi

\0

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Genom lagen upphävs
1. brandlagen (1974; 80),
2. brandstadgan (1962:91),
3. lagen (1960:331) om sk yddsåtgärder vid olycko r i atomanläggningar

m. m.

Kommun skall senast den 1 januari 198 8 ha antagit räddningstjänstplan.

Intill dess räddningstjänstplanen har antagits skall den kommunala brand­

ordningen gälla.

D

Vad som föreskrivs om brandchef i lag el ler annan författning skall i

stället gälla räddningsnämnd.

Om det i lag eller annan författning hänvisas till någon av de gamla

lagarna eller brandstadgan eller till en föreskrift i d essa som har ersatts
genom en föreskrift i d en nya lagen, tillämpas i stället den nya lagen eller

den nya föreskriften.

te

n

INGVAR CARLSSON

ROINE CARLSSON

(Försvarsdepartementet)

ntEi'j

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.