SFS 1991:473

910473.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:473 Lag

Utkom från trycke t

OIH

ändring i r äddningstjänstlagen (1986:1102);

den lOjuni 1991

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 49 § räddningstjänstlagen

(1986:1102) skall ha följande lydelse.

49 § I lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen
(1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m. m. finns bestämmelser
om ersättning vid personskada till den som har medverkat i räddnings­

tjänst enligt denna lag eller i övning med räddningskår.

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1991.

På regeringens vägna r

ROINE CARLSSON

Rolf Holmquist

(Försvarsdepartementet)

' Prop. 1990/91:102. FöU8, rskr. 285.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.