SFS 1991:1032

911032.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1032

om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102);

Utkom från trycket

den 28 juni 19 91

Utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17, 18 och 20 §§ räddningstjänst­

lagen (1986:1102) skall ha följand e lydelse.

17 § Genom sotningen skal l eldstäder och andra fasta förbränningsan­
ordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och
därtill hörande rökkanaler samt imkanaler göras rena, I samband med
sotning skall det som ren görs samt skorstenar och tak me d därtill hörande

byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt. Sådan kontroll

skall också göras av kanalanslutna eldstäder och andra fasta

förbränningsanordningar, som är inrättade för eldning uteslutande med

gas, och av därtill hörande avgaskanaler. En tillsynsmyndighet kan besluta
om kontroll av brands kyddet också i andra fall.

Sotning och kontro ll enligt första stycket av brandskyddet skall utföras

av skorstensfejarmästare eller skorstensfejare som biträder skorstensfe jar-

mästaren. Räddningsnämnden får i fråga om speciella anläggn ingar och

enstaka avlägset belägna bostadshus medge att någon annan utför sotning­
en och kontrollen.

18 § Kommunfullmäktige får föreskriva att avgift skall erläggas för

brandsyn, sotning och kontroll av brandskyddet enligt 17 §.

20 § Regeringen får meddela föreskrifter om frister för brandsyn, sot­

ning och kontroll av brandskyddet enligt 17 § och om förbud helt eller

delvis mot eldning utomhus samt om liknand e förebyggande åtgärder mot

brand. Regeringen får överlåta åt en myndighet eller åt kommun att

meddela sådana föreskrifter.

' Prop. 1990/91: 161. FöU 10. rskr, 348.

j j

56-SFS 1991

¬

background image

.

>, I,.⬢J <

SFS 1991:1032

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

ROINE CARLSSON

Rolf Holmquist

(Försvarsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.