SFS 1991:907

910907.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:907

om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102);

Utkom från trycket

den 26 juni 1991

Utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 och 10 §§ räddningstjänstlagen

(1986; 1102) skall ha följande lydelse.

9

I varje kommun skall det finnas en räddningskår.

Kommunen får komma överens med en annan kommun om att ha en

gemensam räddningskår. Kommunen får också träffa avtal med en annan

kommun om att de uppgifter i kommunen, som enl igt denna lag ankom­
mer på räddningskåre n, skall helt eller delvis ombesörjas av den andra
kommunens räddningskår.

10 § I varje kommun skall det finnas en eller flera nämnder för rädd­

ningstjänsten. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om

nämnder i kommunallagen (1991:900).

Denna lag träder i k raft den 1 j anuari 1992,

På regeringens vägnar

ROINE CARLSSON

Rolf Holmquist

(Försvarsdepartementet)

' Prop. 1990/91; 117, KU38, rskr. 360.

^ Ändringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

1547

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.