SFS 1991:1663

911663.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1663

om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102);

utkom Mn trycket

den 19 december 1991

Utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11, 15, 16, 44, 45, 47, 54, 60 och

63 §§ räddningstjänstlagen (1986:1102) samt övergångsbestämmelserna

till nämnda lag skall ha följande lydelse.

11 § Uppdrag att besluta på nämndens väg nar får inte omfatta föreläg­

ganden eller förbud vid vite eller verkställande av åtgärd på den försumli­

ges bekostnad.

Nämnden får medde la den som fullgör uppgifter åt nämnden utan att

vara tjänsteman hos kommunen befogenhet att på nämndens vägnar med­
dela i verksamheten erforderliga förelägganden och förbud enligt 56 §

första stycket.

15 § En sådan nämnd som av ses i 10 § skall svara för att brandsyn och

sotning utförs regelbundet.

' Prop. 1991/92:17, KU6, rskr. 31.

3089

¬

background image

SFS 1991:1663

16 § Brandsyn skall avse kontroll av bran dskyddet vid bygg nader eller

anläggningar som bestäms av regeringen eller den myndighet som regering­
en utser. En myndighet som utövar tillsy n enligt 54 § kan besluta om

brandsyn också i andra fall.

Brandsyn skall förrättas av särskilda brandsyneförrättare som utses av

den kommunala nämnden.

44 § När det behövs, är var och en som under kal enderåret fyller lägst
arton och högst sextiofem år skyldig att medverka i räddningstjänst, i den

mån hans kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter det.

Tjänsteplikten fullgörs på anmodan av räddningsledaren.

Bland dem som är tjänstepliktiga enligt första stycket och som är bosatta

i kommunen får en sådan nämnd som avses i 10 § ta ut lämpliga personer
för att ingå i kom munens räddningsväm. I första hand skall frivilliga tas
ut. Den som har tagits ut är skyldig att delta i övning med räddningsvämet

under högst tjugo timmar årligen.

45 § Om fara för liv, hälsa eller egendom eller för skada i miljön inte
lämpligen kan hindras på någo t annat sätt, får räddni ngsledaren vid en

räddningsinsats bereda sig och medverkande personal tillträde till annans

fastighet, avspärra eller utrymma områden, använda, föra bort eller förstö­

ra egendom samt företa andra ingrepp i annans rätt, i den m ån ingreppet
är försvarligt med hänsyn till faran s beskaffenhet, den skad a som vål las

genom ingreppet och omständigheterna i övrigt. Sådana ingrepp får också

företas av den kommunala nämn den eller , i fråga om sta tlig räddnings­
tjänst, av den myndighet som svarar för räddningstjänsten.

Förbud eller föreläggande som avses i 7 kap. 5 § l agen (19 80:424) om

åtgärder mot vattenförorening från fartyg får meddelas med stöd av denna

paragraf bara om sjöfartsverkets beslut inte kan avvaktas.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs.

47 § Anordning som varaktigt behövs för räddningstjänsten får placeras

på annans mark eller byg gnad, om det inte medför inverk an av någ on
betydelse på markens eller byggnadens användningssätt.

Beslut om en sådan åtgärd meddelas av en sådan nämnd som avses i 10 §

eller, i fr åga om statlig räddningstjänst, av den myndighet som svarar för

räddningstjänsten.

54 § Inom kommunen utövar en sådan nämnd som avses i 10§ den
omedelbara tillsynen över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen. Inom länet utövas tillsynen av länsstyrel­

sen. Den centrala tillsynen utövas av state ns räddningsverk eller, i fr åga
om sta tlig räddningstjänst, av annan mynd ighet som reg eringen bestäm­

mer.

3090

60 § Ett beslut av en räddningsledare om fullgörande av tjänsteplikt
enligt 44 § eller om ingrepp i annans rätt enligt 45 § får över klagas hos
länsstyrelsen. 1 övrigt får räddningsledarens beslut med s töd av denna lag
eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen inte överklagas.

¬

background image

En kommunal nämnds beslut enlig t denna lag eller enligt foreslaifter

SFS 1991:1663

som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten.
Andra tillsynsmyndigheters beslut får överklagas hos kammarrätten.

Detsamma gäller en statlig myndighets beslut enligt 45 och 47 §§.

63 § Under krig och när det annars råder civilförsvarsberedskap skall de

uppgifter som fullgörs av en sådan nämnd som avses i 10 § övertas av
kommunstyrelsen och räddn ingskårens uppgifter övertas av civilförsvars-
organisationen i kommunen.

Kommun skall senast den 1 januari 1988 ha antagit räddningstjänstplan.

Intill dess räddningstjänstplanen har antagits skall den kommunala brand­
ordningen gälla.

Vad som föreskrivs om brandchef i lag eller annan författning skall i

stället gälla en sådan nämnd som avses i 10 §.

Om det i lag eller annan författning hänvisas till någon av de gamla

lagarna eller brandstad gan eller till en föreskrift i dessa som har ersatts
genom en föreskrift i den nya l agen, tillämpas i stället den nya la gen eller
den nya föreskriften.

Denna lag träder i kraft den 1 jan uari 1992.

På regeringens vägnar

ANDERS BJ�RCK

Rolf Holmquist

(Försvarsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.