SFS 1992:11

920011.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:11

Utkom från trycket

den 28 januari 1992

Lag

om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102);

utfardad den 9 januari 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om räddningstjänstlagen

(1986:1102)

dels att 1, 21, 22, 28, 29, 33-35, 40, 45, 50, 52 och 64 §§ samt rubriker­

na närmast före 28 och 34 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 25 § skall lyda "Statlig räddningstjänst

m. m." och "Fjällräddningstjänst",

dels att det i lagen skall inf öras två nya par agrafer, 2 a och 28 a §§, av

följande lydelse.

1 § Denna lag innehåller föreskrifter om hur samhällets räddningstjänst

skall organiseras och bedrivas.

I lagen finns också bestämmelser om olycks- och skadeförebyggande

åtgärder, om sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen, samt om rättig­
heter och skyldigheter för enskilda.

2 a § Med sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen avses i lagen

sådana åtgärder som staten skall vidta för att göra det möjligt att åter
använda mark, vatten, anläggningar och ann an egendom som förorenats
genom utsläpp av radioak tiva ämnen.

Skyldighet för staten att vidta sådana åtgärder föreligger endast i den

utsträckning det med hänsyn till följderna av utsläppet, det hotade intres­

sets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt är påkal­
lat att staten svarar för åtgärderna.

21 § För varie kommun skall det finnas en räddningstjänstplan.

Planen skall innehålla uppgifter om
1. räddningskårens organisation i stora drag,
2. vattenreservoarer, brandposter, vamingssystem och andra anordning­

ar för räddningstjänsten och hur de skall underhållas,

3. insatstider till kommunens olika delar,
4. det lägsta antal befäl och övrig personal som ständig t skall finnas för

första utryckning i styrkorna inom räddningskåren och tiden från alarme-
ring av personalen till dess räddningsstyrkans första fordon kan utgå

(anspänningstid),

5. den kompetens som krävs för att vara befäl i räddnin gskåren,
6. det minsta antal övningar som skall hållas med personalen i rädd­

ningskåren,

7. hur allmänheten skall varnas och informeras vid allvarliga olyckshän­

delser.

1 förekommande fall skall planen också innehålla uppgifter om

1. anläggningar som avses i 43 § samt vattentäkter och andra områden

där en olyckshändelse kan medföra allvarliga skador i miljön,

2. hamnar och deras gränser i va ttnet,

3. avtal om samverkan inom kommunalförbund och räddningsregion.

' Prop. 1991/92:41, FöU5, rskr. 79 .

¬

background image

22 § Räddningstjänstplanen skall antas av kommunfullmäktige.

Planen skall tillställas de myndigheter som regeringen bestämmer.
Första och andra styckena gäller också i fråga om ändringar i och tillägg

till planen.

Kommunen skall se till att allmänheten upplyses om vad räddnings­

tjänstplanen innehåller om varning och inform ation till al lmänheten vid

allvarliga olyckshändelser.

Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och sanering efter
sådana utsläpp

28

Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning i

sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten
eller vid överhängande fara för ett sådant utsläpp skall länsstyrelsen svara
för räddningstjänsten.

Länsstyrelsen skall också svara för saneringen efter utsläpp av radioakti­

va ämnen från en kärnteknisk anläggning.

För sanering efter utsläpp av.radioaktiva ämnen i andra fall än som sägs

i andra styc ket skall den statlig a myndighet som rege ringen föreskriver

eller i särskilda fall beslutar svara.

SFS 1992:11

28 a § I 10 § lagen (1984 :3) om kärntek nisk verk samhet finns bestäm­
melser om skyldighet för innehavare av kärnteknisk anläggning att vidta
de åtgärder som behövs för att upprätthålla säkerheten vid anläggningen.

Av hälsoskyddslagen (1982:1080) framgår att vaije kommun svarar för

hälsoskydd inom kommunen som påkallas av utsläpp av radioaktiva

ämnen, om inte annat följer av denna lag.

29 § Kommunerna är skyldiga att delta i planeringen av räddningstjäns­
ten vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar och

att medverka vid övningar i sådan räddningstjänst.

Kommunerna är vidare skyldiga att medverka i pla nering och övningar

för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anlägg­
ningar.

33 § I fråga om räddningsinsatser som är omfattande får regeringen

föreskriva eller i särskilt fall bestämma, att en länss tyrelse eller någon

annan statlig myndighet skall ta över ansvaret för räddningstjänsten inom

en eller flera kommuner. I sådana fall utses räddningsledare av den myn­

dighet som har fått ansvaret.

I fråga om sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärntek­

nisk anläggning får regeringen föreskriva eller i särskilda fall besluta, att en

länsstyrelse skall ta över ansvar et för saneringen inom flera l än elle r att

någon annan statlig my ndighet skall ta över detta ansvar inom ett elle r
flera län.

Skyldighet att medverka i räddningstjänst eller sanering efter utsläpp av
radioaktiva ämnen

34 § En statlig eller kommunal myndighet skall med personal och egen­

dom delta i e n räddningsinsats på anm odan av räd dningsledaren och vi d
' �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

¬

background image

SFS 1992:11

10

sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen på anmodan av den myndig­

het som svarar för saneringen. En sådan skyldighet föreligger dock endast

om myndigheten har lämpliga resurser och ett deltagande inte allvarligt

hindrar myndighetens vanliga verksamhet.

35 § Om en kommun har medverkat i en annan kommuns räddnings­

tjänst, har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen.

Om en kommun har medverkat i statlig räddningstjänst eller vid sane­

ring efter utsläpp av radioaktiva ämnen eller vid övningar i sådan rädd­
ningstjänst eller sådan sanering, har kommunen rätt till skälig ersättning

av staten.

40 § Myndigheter och enskilda skall på begäran av en myndighet som
svarar för räddningstjänst eller sanering efter utsläpp av radioaktiva

ämnen lämna upplysningar om personal och egendom som kan användas i

räddningstjänsten eller vid saneringen.

45 § Om fara för liv, hälsa eller egendom eller för skada i miljön inte
lämpligen kan hindras på något annat sätt, får räddningsledaren vid en

räddningsinsats bereda sig och medverkande personal tillträde till annans
fastighet, avspärra eller utrymma områden, använda, föra bort eller förstö­
ra egendom samt företa andra ingrepp i annans rätt, i den mån ingreppet

är försvarligt med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som vållas
genom ingreppet och omständigheterna i övrigt. Sådana ingrepp får också

företas av den kommunala nämnden eller, i fråga o m statlig räddnings­

tjänst, av den myndighet som svarar för räddningstjänsten. Om en statlig

myndighet enligt vad som sägs i 33 § första stycket har tagit över ansvaret
för den kommunala räddningstjänsten, får ingrepp företas av den myndig­
heten i stället för av den kommunala nämnden.

Vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen får, under de förutsätt­

ningar som anges i första stycket eller om det är nödvändigt för att göra det
möjligt att åter använda den förorenade egendomen, den myndighet som

ansvarar för saneringen företa sådana ingrepp i a nnans rätt som anges i

första stycket.

Förbud eller föreläggande som avses i 7 kap. 5 § lagen (1980:424) om

åtgärder mot vattenförorening från fartyg får meddelas med stöd av denna
paragraf bara om sjöfartsverkets beslut inte kan avvaktas.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs.

50 § Har utrustning för räddningstjänst eller sanering efter utsläpp av

radioaktiva ämnen tillhandahållits frivilligt eller tagits i anspr åk med stöd
av 45 §, har egendomens ägare eller innehavare rätt till ersättning för skada
på eller försämring av egendomen, förlorad avkastning eller nytta av

egendomen och kostnad med a nledning av att egendomen har tillhanda­

hållits.

Första stycket gäller inte den som har erhållit ersättning av någon annan

eller på grund av tjänst eller annars genom avtal har rätt till ersättning för
att tillhandahålla egendom för r äddningstjänst eller sanering efter utsläpp

av radioaktiva ämnen. Första stycket gäller inte heller den som har till­

handahållit egendom för räddningstjänst, om räddningsinsatsen har avsett

¬

background image

lä fre

att Jiindra elle r begränsa skad a på hans egen dom elle r har fbranletts av

olyckhändelse i hans verksamhet.

52 § Ersättning enligt 50 och 51 §§ skall betalas av komm unen elle r, i

fråga om statlig räddningstjänst och sanering efter utsläpp av radio aktiva
ämnen, av staten.

64 § �r riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har

befunnit sig, får regeringen meddela sådana från denna lag avvikan de
föreskrifter som är av b etydelse för totalförsvaret eller som behövs för att
nödvändig räddningstjänst i ö vrigt eller sanering efter utsläpp av radioak­

tiva ämnen skall kunna genomföras.

SFS 1992:11

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

På regeringens vägnar

ANDERS BJ�RCK

Rolf Holmquist

(Försvarsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.