SFS 1991:1586

911586.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1586 Lag

Utkom frän trycket

om ändring I räddnlngstjänstlagen (1986:1102);

den 16 december 1991

utfardad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att det i räddningstjänstlagen

(1986:1102) skall införas fyra nya paragrafer, 65-68 §§, samt närmast

före 65 § en ny rubrik av följande lydelse.

Utländskt bistånd

65 § Regeringen, en kommun eller en statlig myndighet som svarar för

räddningstjänst får i den utsträckning som följer av överenskommelser

som Sverige ingått med Danmark, Finland, Island eller Norge begära

bistånd från eller lämna bistånd till utländska myndigheter vid räddnings­
insatser.

I andra fall får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer

begära eller lämna internationellt bistånd vid räddningsinsatser enligt

internationella överenskommelser som Sverige ingått.

66 § Om en utländsk fysisk eller juridisk person som saknar hemvist här

i landet medverkar i en räddningsinsats i Sverige på begäran av regeringen,

en kommun eller en statlig myndighet enligt 65 §, skall staten i stället för
den utländska personen ersätta skada som uppkommer i samband med
räddningsinsatsen och för vilken den utländska personen annars skulle ha
varit skadeståndsskyldig enligt svensk lag.

Staten skall även ersätta en utländsk fysisk e ller juridisk person som

saknar hemvist i Sverige och som handlar för biståndsgivarens räkning för

personskada och skada på utrustning eller material som använts vid bi-

ståndsgivningen, om skadan har uppkommit i Sverige i samband med

räddningsinsatsen.

67 § Staten får kräva tillbaka ersättning som har betalats enligt 66 §

första stycket av den som har vållat skadan uppsåtligen eller genom grov
vårdslöshet. För den som är att anse som arbetstagare skall dock ansvaret
vara begränsat på det sätt som sägs i 4 kap. I § skadeståndslagen

(1972:207).

3016

' Prop. 1990/91:180, 1991/92:FöUl, rskr. 17.

. y

¬

background image

r

Om rätt t ill återkrav for ersättning som har betalats for atomskada finns

SFS 1991; 1586

särskilda bestämmelser i atomansvarighetslagen (1968:45).

Om utländsk t bistånd har begärts av en kommun, får staten av denna

kräva tillbaka vad staten har betalat enligt 66 § eller enligt åtagande i
internationella överenskommelser om sådant bistånd i den mån kostnaden
jämte kommunen s egna kostnader for räddningsinsatsen inte överstiger

självrisken enligt 37 §.

68 § Biståndspersonal från Danmark, Finland, Island eller Norge tjänst­
gör i samband med en räddningsinsats i Sverige i enlighet med de tjänstgö­

ringsbestämmelser som gäller i det egna landet. �v en fordon, räddni ngs-
materiel och annan utrustning från något av de nämnda länderna får utan

särskilt tillstånd användas i samband med räddningsinsatser i enlighet

med de bestämmelser som gäller i det egna landet.

Bestämmelser om immunitet och priv ilegier i vissa fall i samb and med

utländskt bistånd vid räddningsinsatser i enlighet med internationella

överenskommelser finns i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i

vissa fall.

Denna lag träder i k raft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANDERS BJ�RCK

Rolf Holmquist

(Försvarsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.