SFS 1962:91

620091.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 91

KUNGL, iMAJ:TS

Erandstadga;

(jivcn Slocidiolms slotl den . 30 mar s 10G2.

Kiingl, 'SlayA Jiar, efter riksdagens hörande^ fimniL gott f()rordna som

loljcr.

Om brandordning och hrandstvrelse

För

soni

1 §.

r vommiin skall linnas brandordning, iipjitagandc de bcslämmclser,

lör n ön

ocii dcnno studga föreskrivcs äro erforderilgs

T

'"ö^Tidiörsvaret i komniunein

ras

-förhållande, som regle­

meddelande av'hcsl--iml"i

hrandlagcn och denna stadga. Vid

'⬢''�Scs onödi^

i ?

^.^-"/''"^Jördning skall tillses, att därigenom iclcf

i^hig i den eji'sldldeslvihek

obefogad inslcränl;-

ii

[

*

,

^

Jiv b^an(lo^dnm'''^sk^^[^^^H^

fnilmäklige. Boslut om antagande

fl^illelse, skola^^kio

Fh ni?

1^'nsstyrelscns prövning. Vägras fast-

brandordning av innoliöll' Q

Underlain fallmäktige att antaga

relsen att förordna i

^^^"sslyrelsen finner erforderligt, har länssb'"

prövning.

'

skall i så fall iniderställa sitt beslut k o*

Jiad oförd röj ligen hiför??''?^

hinsstyrelscn ])å kommunens bekosl-

Utt exemplar nv l.randorX n

f onMnststäUelsen i länskungorelserna'

fnJ'rn?-.

hommnno?"''?

^sändas till statens braiidinspek

anslås samt inrl

ombesörja, att kungörelse oio

a t nil

intagas, oc ? fr?

'lo tidningar, där kommunal

fllmänhctä

exemplar av brandordningen finn«s

' Frop. 19G2. !:>⬢

,, �~

n t 11;

J27

¬

background image

1962 - Nr 91

203

V-uI så lunda stadgats skall äga tillämpning jäniväl i frå

' lifiiis'i'- till brandordning.

ga om ändring i

eller li"5gg till

1 mom. Ledamöter och snppleanter i särskild hrandstyrelse väljas av

jjoninninens i iillmäktige till det antal fullmäktige bestämma. Antalet leda­

möter må dock icke vara under fem. Valet skall vara proportionellt, därest

tJctbegares av jninst sä många väljande, som motsvara det tal, vilket erhål-

les om s amtliga väljandes antal delas med det antal personer valet avser,

ökat med 1. Om förfarandet vid sådant proportionellt val är särskilt stad-

cat. Sker ej val av .suppleanter proportionellt, skall tillika bestämmas den

ordning, i vilken suppleanterna skola inltallas till tjänstgöring.

Beträffande särskild brandstyrelse skola bestämmelserna i 32�42 §§

komnmnallagen rörande kommunens styrelse ävensom i 45 § andra och

tredje s tyckena samma lag i fråga om där avsedd nämnd äga motsvarande

tillämpning; dock att för särskild brandstyrelse i Stockholm skola gälla

besläimnelserna i 51 § 1 mom. kommunallagen för Stockholm samt där­

utöver vad stadsfullmäktige med iakttagande av stadgandena i samma lag

föreskriva.

Brandstyrelses protokoll behöver ej upptaga annat än förteckning å när­

varande l edamöter samt för varje ärende beslutet och skälen därför.

2 mom. Vid sammanträde med brand styrel sen äger brandchefen rätt

alt deltaga i överläggningarna men ej i besluten samt att fä sin mening

antecknad till protokollet.

Om brandstyrka och brandbefäl

4

⬢ ⬢ ⬢

I b randordningen skola Intagas bestämmelser angående

1} den kommunala brandsiyrkans organisation;

2) det lägsta antal befattningshavare som skall finnas med angivande

om de skola vara heltidsanställda eller deltidsanställda;

3) det lägsta antalet frivilliga eller tjänstepliktiga i brandvärn; samt

V det lägsta antal övningar som skall hållas med brandstyrkan.

Um ko mmun skall hava brandchef eller vice brandchef gemensamt med

anan kommun, skall detta framgå av brandordningen,

koramim jämlikt 4 § brandlagen helt eller delvis befriats från skyl-

gbetcn att hålla brandkår, skall av brandordningen framgå i vilken ut-

^racicning och inom vilka områden brandsläckningen i kommunen skall

ombesörjas enligt släckningsavtal.

skali hålla sådan brandberedskap, att första utrj^ckning för

"odfq.ti

ständigt kan ske inom en efter kommunens förhållanden

ser i'm

^

^ brandordningen skall denna tid angivas samt bestämmel-

^ör beredska^"^

lägsta antal brandbefäl och brandmän, som erfordras

Ull o ⬢

^

^gniiig av tjänsleplikliga till brandvärnet skall ske namneligen.

j .

�~

_

7 §:

^l^rifter

heltidsanställt brandbefäl skola följande kompetenslore-

sådan vice brandclief, som ej tillika är brandmästare,

Ja andra därmed jämförliga befattningshavare skola hava avlagt

¬

background image

19G2 ⬢ Nr 91

jJnincUöriiiiiii

2 ;jKJ7n. FGr <1

sknll luiva avlagt

brjindfGrmanscxumeii vid slakta

L-ltidsanställl brandbclTii skola loljandc koinpelensföresktii.

på ulbild.

en \ ice

jiini,' \ld sinieiis nl⬢arul^>i^.ulil

uuii eiuice

hrandclior sand att diirvid ])riUKl])ofälskiirs B är tillfyllest.

Ulan hinder a\- vad nu sai^ls må kommun med län.sstyrohsens niedgj.

vande furordna länildi.L; person att uppehålla branddiefstjänst fär tid, infill

I: IL ^

Kz-kf f f O C - T-k-»/>fT

1/11'1 rf T-toTcAn

dess tjänsten kan besättas med bclibrig i)erson.

3 mom. Brandoiduiikqen skall innehålla bestämmelser om den kompetens,

som fordras för kommunens brandbefäl.

nwni. Om iiiluldnin^'en vid statens fjrandskola meddelas förcskriller i

sladi^an fur skolan.

1 mom. Ledningen av kommuns brandförsvar skall, [lärnia.sl endei

brand styrelsen, utövas av brandebefen.

Det ålig ger brandclicien alt A'urda sig om att kommunens brandförsvar äi

andamälsenligt ordnat samt att göra de framställningar om anslag av a l ­

manna medel och om ändringar i eller tillägg till brandordning och re dc-

mcnlen, som erfordras härför.

o

.

2 mom. Del ankommer på brandchefen

alt hUrada myndiglielor oeh enskilda inom Icomnumcn med råd ( tcli

IVlSTinifMlf

1

IT"

anvisningar rörande brimclförsvarct;

I

att löra hettil över kommunens

ler er lorder] i d öv niiuv

hrandslyrka samt lillso att den c rhål-

l'j%eu

erhälliU,

l.cfäilmvare

^'landcliefeii eller rU

'''I'.?''' ⬢""""»IMIISI:'"! '

SgL.l- LolTlisvält

"ök lor vars skvdd kA..�~ndellager i brandslac

^⬢otcn ar uppsatt.

som

över

crliii'

brai

¬

background image

1962 . Nr 91

205

Ijjnder av vad sålunda stadgats mä överenskonnnelse träffas om

soTii

utöva befälet.

^Taiom Har brand tagit eller hotar den att taga större omfattning, äger

rinstvrelscn förordna särskild befälhavare.

5 aiOJU- F ör släckning av brand, som tagit eller hotar att taga större om-

fattnin'',

befälhavaren, om så erfordras, göra framställning om mili-

lärhandräckning hos länsstyrelsen eller annan myndighet som, enligt vad

därom är särskilt stadgat, är behörig att begära sådan handräckning.

i mom. Brandchefcn eller den som är i hans ställe skall underrätta polis­

chefen om brand eller överhängande fara därför samt vid polisutredning i

samband med brand lämna den hjälp, som är möjlig.

. 10 §,

1 brandordningen eller i särskilt reglemente skola närmare bestämmelser

meddelas om brandpersonalens åligganden samt vad som har samband där­
med.

Om vissa för brandförsvaret erforderliga anordningar

11 §.

l)et åligger kommun bland annat

1) tdt,'där till följd av bebyggelsens art och omfattning eller eljest möj­

ligheterna för allmänheten att genom telefon alarmera brandstyrkan icke

äro tillfyllest, träffa .särskilda anordningar för alarmeringen; samt

2) att Iräffa särskild anordning för inliallande av brandkårspersonalen.

Märmare bestämmelser härom samt om de övriga anordningar, som äro

erforderliga för brandförsvaret i kommunen, skola införas i brandordningen.

Om brandsyn

12 g.

I mom. Ecffelbtinden brandsyn iorrällas med de tidsmellannim brand-

cltefen beslåmnier å sådana byggnader, upplag och andra anläggningar,

ka äro s ärskilt brandfarliga eller där brand kan utgöra fara for ett större

aplal människor, över dylika anläggningar skall brandchefen fortlöpande

ora förtec kning, upptagande den synefrist, som skall gälla i varje särskilt

Heqelbimden brandsyn förrättas a"v b randchefen eller av brandbefäl, som

"lan lo rordnar därtill.

brandsyn skall, med undantag av vad som är föremål för

siadsbrandsyn enligt 2 mom., undersökas

bvtt!)

föreskrifter bli-\'it iakttagna, som meddelats för att före-

^^öndsläcr '

brand rädda liv och egendom samt för att underlätta

nnni

brandfarlig felaktighet finnes å elektrisk installation eller

rsiacies å byggnad, upplag eller anläggning; samt

ntéöri

^ övrigt anordning eller förhållande förefinnes, som kan

Sana

brand eller medföra svårighet att vid brand utföra släckning

2 ^dning av liv och egendom.

banH

^'dstadsbrandsyn förrättas av skorslensfejarmästaren i sam-

sotning.

ätiiies, i^^sbrandsyn skall undersökas, huruvida brandfarlig felaktighet

^ skorct ^

annat, som enligt gällande föreskrifter skall sotas, samt

en och tak med därtill hörande bj^ggnadsdelar.

¬

background image

Nr 91

%

.V-

,

finner crlorderiigu

^

nwni. Vid Jjmndsyn a eycndoin, M)JII a r iorsakrad mot skada av

;-,cicr JtriiiullörsäkringsinräUning, iios vilken egcndoincn är forsjuiaS^

ijcgärim vara (illsläcles gonuni ojnbiid med ratt att göra erinringar!

oj att tlcHaga i l)cslnteit-

^

-

13 §.

r mom. Bcfiniics vid lirandsyn, att ägare eller innehavare av uvpgngj

up])lag eller annan anläggning icke iakttagit vad sojn jämlikt iag eUer^

latlning åligger honom ined avseende å hrandCörsvarel, skall föreläggaif

meddelas en nv dem ollcr båda att inom viss tid vidtaga rättelse. Förelä

gande jnoi ägare må iorbindas med åläggande för honom alt vid överlät^

ineddela brandsyneförrättaren uppgift om nye ägaren.

^

Innan brandsyneföreläggande meddelas angående åtgärd av byggnadl-

teknislc art, skall samråd med Ityggnadsnämndeii iiga rum, försåntf löp

.sannåd år utan betydelse.

Ilar föreläggande ^givits, skall å förut angiven tid eftcrbesiktuing förrål-

tas i>å ioran stalEande. av den, som givit föreläggandet. Befiiines därvid före-

laggaiidct icke hava efterkommits, skall anmälan göras hos länsstyrelsen

tor den åtgärd, som kan påkallas av fiirhållandcnm

imandsyn synnerlig fara för jjrand vara för han-

jjp' J

genast meddela föreskrift om one.

(leJb.ai atgaid for undanröjande av faran.

14 §.

lel^binef-ma/^n^ oeh elterbesiktning skall föras protokoll. Därest protokol­

len som

sä snart ske kan illstäU.

uLJi, .'> u]n cU iiiiuiKniiigeii ror.

Om sotniiig

15

"big, vilkii

unmm Imnalanslulcn för bränn ingsanocd-

iiörande rökkamder snnil imUo

"lesIutaiulL' med gas, jämte till'

. Om den l id, sonens ,⬢ v

fengiiras.

'"kigas i brandordniman nu 1

Oil niisla, skola bcstämmefer

'^Higsanordningar, rökk.ana m Lf

eldstäder, förbrin-

bransleslag, ehinin"ssät't m-h . !

bestämmas med bänsya

mnndlara hnerkande onistänmrn ?

sotbildning oeh diirav föranledd

dl Iva år. Brandeiiefen må dnrr

utslräckas längre an

^Oer - "^'^onslensiejannästareno ⬢ '

särskilda skäl i visst fall äro därtill,

be.shdn om annan sotningsfrist.

I bramlordniii'fcn ti-.,!! ⬢ n.

llifl'mth-n''''' """ 4>lnu"s"lHiV,'"»"villit kora.minen ?lf

F,-�~

"oSilisliiM eller jiijnie

|(�~,�~�~,�~n ingä i s'"

¬

background image

1962 . Nr 91

207

ansökan skall ingivas. Inkommer ej ansökan frän skorstensfejare

^ ed niä staresamen, äger länsstyrelsen medgiva att sökande med annan ut-

Mldning "tses.

17 §.

Föreskriven sotning skall verkställas av distrilctets skorstensfejarmäs-

c eller på lians ansvar av skorstensfejare, som är anställd för alt biträda

1 nom Annan må ej verkställa sådan sotning, såframt icke brandchefen

cflcr sk orstensfejarmästarens hörande för särskilt fall medgiver undantag.

18

Vid föres kriven sotning skall undersökas, huruvida å byggnadsdelar, som

enli"! 12 § skola bliva föremål för eldstadsbrandsyn, finnes felaktighet, som

kan^ilgöra braiidfara, vai-jämte uppmärksamhet skall ägnas åt annat, som

kan utgöra föremål för undersökning vid brandsyn. Upptäckes felaktighet

eller iifkltages annat missförhållande och äger skorstensfejarmäståren ej

själv meddela föreläggande om rättelse, skall brandchefen ofördröjligen

underrättas.

19 §.

1 mom. Skorslensfejarmästare för sotningsdislrikt åligger bland annat

1) att på anmodan av hrandchefen eller ägare eller innehavare av bygg­

nad och annan anläggning göra de undersökningar och besiktningar av eld­

städer, förbränningsanordningar, rökkanaler och imkanaler, som erfordras

för alt u tröna brandfara;

2) att föra förteckning över de byggnader och andra anläggningar i sot-

ningsdistrlktet, inom vilka sotning skall ske, samt att där anteckna verk­

ställda förrättningar, iakttagna felaktigheter och missförhållanden samt

vidtagna åtgärder ävensom att på anfordran uppvisa förteckningen for

brandchefen;

3) att tillse att arbete, som han eller hans biträden utför, verkställes med

varsamhet och omtanke så att skada eller onödig olägenhet ej uppstår;

4) att på anmodan biträda \u<i släckning av soteld; samt

5) att på kallelse av brandc-hefen eller den som för befälet vid brand bi­

träda vid annan brandsläckning.

2 mom. Angående skorstensfejarmästarens åligganden i övrigt må be­

stämmelser meddelas i brandordningen eller i reglemente.

20 §.

För kommun skall finnas sotningstaxa, upptagande de avgifter som ägare

Och inne havare av byggnad, annan anläggrting eller lägenhet hava att er­

lägga för solnings-, undersöknings- och "besiktningsarbete, som utf�res

skorstensfejare.

Solningstaxa antages och fastställes på sätt stadgas om brandordning.

av

Om vissa åtgärder mot brand

21 §.

'⬢vrbelsgivare o ch arbetstagare böra samverka i syfte alt främja brandför-

på arbetsplatsen.

Vill -

§⬢

sved

företaga kolning, tjärbränning eller hyggesbränning eller ock

töra n

^^anna gräs, halm, ris eller ljung eller för annat ändamål upp­

fara

på plats, där elden lätt kan sprida sig och medföra brand-

honom att dessförinnan, genom grävning eller på annat sätt,

de särskilda åtgärder, som kunna anses erforderliga för att hindra

~~fl2SOOO. Sv ensk förf aUningssamling i9G2,2Vr 90�92

¬

background image

1962 ⬢ Nr 91

206

spri.h.ii.g.

^1''

fullr"

cl I lons

slliokl.

,

-

crfortlnis föreskrivas skyldi^fhet för ö

,iM

l°5 pla is. so.» :.vscs i fflrsl» slyckct, aU anmäla dal till ⬢⬢ ,

vill iipl\aöra

cliofon.

26

Fnvir onii'k 7 ^ hrandkii^^oii t jänstcplikti^ år etter kallelse till skogsJug^

dSiVi - plikliil^åt. försedd med till-iinitlj^a slackningsredskap, glnaslf

±

till anvisad j)lats och deltaga i sliicktungsarbctet. Rctmaer^sig ?&,

^c .Ukirg i närheten av hrandstället skall han. sa snart kan fått kän^S

,11 I.randon, utan kallelse skynda dit och del laga i arbetet.

le

(lin

Om tillsyn över brand för.svar el ni. m.

dl

⬢js .

24 §.

-i

Liinsstyrelscn skall tillse all brandförsvaret inom länet är tillfred^tti

lando o ninat.

^'id sin tillsyn över att koiniiiiincr, hrandsyneförriittai-c och särskilda le.

taltniiigshavare fnllgnra sina åligganden tncd avseende å brandförsvaretägei

iiinsstyrcl.sen föredägga vite.

Trilsvn över brandförsvaret inom riket utövas av sialcns brandinspekliöli

Btandelirf, hraiulsyneföiTatlare, skorstensfejarc och annan som har a|

utöva tillsyn över brandförsvaret slmli för fnilgörandc av tillsynen ägafffi

lägcnliet samt ujipiag oeh annan anläggning ävensom

I att all där förelaga iinder.sökning eller utföra arijctc, vartill hans åiifigan-

I e n gi\a anledning. \'ägras tillti-iide utan godtagbart skäl, skall haadräcb

mag hnninis av polisiuyiidigbcten. Tillsvn ocli arbete .skola utföras på si-

dant salt al niinsla möjliga olägenhet vållas allmånbelen.

all utöva tilLsvn eller anlitats som biträde i til -

'nnnt f

<å)eliörigeii röja eller iiLnytlja Yrkeshemlighet cllö

⬢⬢»"⬢.1 f oihullmolc, vaioni l,�~�~ fätl l;ä�~n«l�~m i ilenm, vc,-k,«.iuhct

Om ansvar och besvär

kdlning!'d'c'nåtmmingen är ],clagd med straff i minaa fo^

andra luinktcn fån m

j^ikstålla föreskriven solning, när han enlig^

don som In-yu-r nml besläinnS^

"mbesörja sådan sotning. samt

'

S-

'-»i^mdc däri' förinleda' brandordning oeh skall förseelsen enligj

'-"ff I a nnan författniti.r\-'Mdomes, om ej gärningen är belagd

&r

-

^^dgst treimndra Icr<mor. Har föro^

'^bada eller oliiirp,,!,^^ si , n i

''''''''

<iärigenom förorsakats avse^ard

'

dagsböter adömas.

^

.U.,.10,nes 11,1

⬢'kumlGn

å]ik,..-.,rc ⬢".(.si

,

i

..v måb'

atala.s endast efter angl^'else a\

¬

background image

1962 . Nr 91

209

29 §.

Hvcr liesliil vkl brandsyn samt över brandohefs beslut jämlikt 15 § andra

<i[vcket si sta punkten och 17 § andra punkten må besvär anföras hos läns-

beslut, som länsstyrelse meddelat på grund av denna stadga

filer brandordning, må föras hos Konungen.

Särskilda bestämmelser

30 §.

\'ad som föreskrives i denna stadga eller i brandordning gäller även bygg-

luni, upi^ag eller anläggning, som tillhör eller innehaves av staten.

31 §.

Nar kommun iitselt brandchef, vice brandchef eller skorstensfejarmäs-

Uire, skall anmälan härom göras till länsstyrelsen med uppgift om hans

namn. adress och telefonnummer.

32 §.

Den som enligt 12 § är behörig att förrätta brandsyn må ej

driva handel med brand- eller livräddningsredskap; eller

vara kommissionär eller agent för annan, som driver sådan handel, eller

för försäkrlngsinrätlning i vad denna meddelar försäkringar, som hava

samband med brand; eller

vara delägare i handelsbolag eller styrelseledamot i aktiebolag eller för­

ening, som Jiar till huvudsaklig uppgift att driva handel med brand- eller

livräddningsredskap.

�vergångsbestämmelser

33 §.

Denna s ladga träder i kraft den 1 januari 1963.

Oenom s tadgan upphävas brandstadgan den 15 juli 1944 (nr 522) samt

p ' övrigt finnes i allmän författning, brandordning eller andra särskilda

Joreskrilter stridande mot bestämmelserna i denna stadga.

korekomnier i lag eller eljest hänvisning till foreskrift, som ersatts ge­

nom b estämmelse i denna stadga, skall den bestämmelsen i stället gälla.

34 §.

För brandbefälstjänst gällande kompetensbestämmelse, som jäin-

⬢t denna stadga intages i brandordning, skall icke tillämpas ä biandbefäl,

innehar tjänsten vid stadgans ikraftträdande.

'öre den 1 januari 1948 erhållit befattning som brandbefäl må

^

'*^oi"P^tensbestämmeIsema i denna stadga utses till annan

j

Utses sådant brandbefäl till brandchef eller vice

spfMo

beslutet underställas länsstyrelsen för prövning av den ut-

lämplighet för tjänsten.

.

tillämpningen av denna stadga skall den som genomgått

C it' -'⬢I"'

1 v id s

- - -

' '

vid sli olaif'??"'"'��®"'

ö""""5

'Tanfirn

Kategori i vid statens brandskola anses hava där avlagt

vid . f^^Jörsexamen, den som genomgått brandmästarkurs kategori I

den som ge-

noiiipl?f ?

hava där avlagt brandmästarexamen samt

brahur" "^^^^'förmanskurs kategori I \id skolan anses hava där avlagt

;'i';,^'^;;mansexamen.

^

slurian^^i

'^ör brandbefäl med kompetens enligt föreskrifterna i brand-

"8��"�� 15 juli 1944 gälla

¬

background image

1962 - Nr 91

210

,

,

-I, ⬢

I�~,,mlcl.0lsk.,rs

staten, Inan.lskoln anses n,

I,,aiKlkciälskl"S ^

ii'alosovi HI samt braildmästar- och br "' i

⬢msVurrKatei^oH II vid slatcns In-andsktda ansos motsvara bran ' ⬢

av denna studsa skalj den som genomgi"

iistarknrs för skor.slensfcjarc VKI statens brandslvola anses hava d ärf

111-

dcmiTlloil^

ikrnftlriiciondc slmrslcnslcjare godkänts ellctl

Slälllt av visst solninssclistjikt, ma godknniiaiKlcl c) uterknllas eUcrl.

stiuiningsavtalct hävas av kommunen med mindre skorstensfejaren

Den .som före den 1 janimn 194S vunnit godkännande eller anstM

säsom skorslcnsicjare för sotningsdistrikL må ulan hinder av kompet^

Jtcstiiimnelserna i denna stadga utses Lill skorstensfejavmäslare 5 a jiuj]

sotningsdistrikt.

35 §.

Utan liinder av det i 32 § .stadgade förbudet må den, som vid denna stadga)

ikraftträdande är anställd inom brandför.svarel och som då enligt äldre

sliimnielser var oförhindrad att hedriva och jämväl bedrev verlcsamhet, son

avses med förbudet, fortsätta därmed.

36 §'.

Tjänstgöringstiden för ledamöter oeli supi»leanler i särskild brandstyrelse,

vilka valts med tillämpning av äldre bestämmelser, skall upphöra med Ut­

gången av år 1963. Nya vat i enlighet med denna stadga skola ägarumår

1903.

...

^

^

,

-I

f örslag till luandordning skall med iakttagande av denna stadgas foi^

sviittcr hava upprättats och underställts länsslvrclscns prövning före den

uvsedd alt träda i kraft den 1 jamiari 1953

en ( aieiter, ina jämvå) före sisliiämnda dag antagas och fastställas i en-

Iig iet med beslammclserna i denna stadga.
niim

^

gällande brimdori-

denna'stadga ^

^

"I'i" den icke strider ]Uot brandlagen el ei

^1'?"

meddelats mod stöd av sådra!

slnd^im sl all

ersatts genom liestämmelse i op

IV i,

intill dess annorlunda förordnas.

visso hava ^TdetV^llp'i

liörsamligen alt cftcrrälta. Till yttenflOj

⬢mkräfta låtit.

'

'

hand nndcrskrivil och med Vårt kangl-si?

Slnckllolln, £l�~,i

GUSTAF ADOLF

(Inrlkeshep,irlen,«,lel)

RU.\£ B. JOHANSSOU

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.