SFS 1960:331

600331.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

X960 ⬢ Nr 331

utkom från trycket den 27 jnnl i960

Nr 331

Lag

om skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m. m.;

given Stockholms slott den 3 juni 1960.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocJi

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som iöljer.

1 §.

Utspridas från atomreaktor eller annan atomanläggning, belägen inom

riket, radioaktiva ämnen i sådan mängd att särskilda åtgärder påkallas för

att skydda allmänheten, skall länsstyrelsen sörja för att erforderliga åtgär­

der vidtagas.

2 §.

I län, som Konungen bestämmer, skall länsstyrelsen

1) upprätta en organisationsplan avseende de åtgärder som erfordras för

att skydda allmänheten mot radioaktiva ämnen från atomanläggning; samt

2) utse en befattningshavare, som äger att besluta i länsstyrelsens ställe för

den händelse dess beslut icke utan olägenhet kan avvaktas, ävensom en eller

flera ställföreträdare för denne befattningshavare.

3 §.

Har vid atomanläggning inträffat händelse, som kan antagas komma att

påkalla särskilda åtgärder till skydd för allmänheten, åligger det anläggning­

ens innehavare eller den som innehavaren utsett att om händelsen genast

underrätta polismyndigheten i orten samt länsstyrelsen eller, om förbindel­

se med länsstyrelsen icke omedelbart kan erhållas, befattningshavare som i

2 § sägs.

4 §.

För att utröna i vilken omfattning radioaktiva ämnen spritts må, utan

hinder av att intrång därigenom sker i enskilds rätt, efter förordnande av

länsstyrelsen eller på uppdrag av innehavaren av den anläggning, varifrån

ämnena spritts, utföras erforderliga mätningar och andra undersökningar.

5 §.

I den mån så finnes påkallat från strålskyddssynpunkt äger länsstyrel­

sen, såvitt gäller område som kan antagas vara eller bliva berört av ut­

spridningen av radioaktiva ämnen,

^ Prop. I960: 139; L'U 45; Rskr 341.

217�607024. Svensk författningssamling 1960, Nr 331

¬

background image

t

id;

1960 -Nr

1) förelägga dem ^orn uppehålla .sig inom. området att icke vistas utom-

hus eller att lamna området även-so�i fötbjdda tillträde till detta;

bortförande av levande djur eller livsmedel; samt

3) forordna om inskränkning uiräfteii att nyttja mark- eller vattenom­

råde eller naturprodukter ävensom eljest i rätten att bruka eller förfoga

�ver egendom.

Länsstyrelsen må ock föranstalta om att livsmedel eller annat, som bli\at

förorenat med radioaktiva ämnen, omhändertages samt genom särskild för­

varing, beredning eller på annat lämpligt sätt oskadliggöres.

Länsstyrelsen skall vidtaga erforderliga åtgärder för inkvartering och

utspisning av samt annat bistånd åt dem som blivit i behov därav i anled­

ning av föreläggande, som avses i. första stycket under 1).

6 §.

Kan behovet av arbetskraft för genomförande av åtgärd enligt 4 eller 5 §

icke med tillräcldig skyndsamhet tillgodoses på annat sätt, äger länssty-

relsen förordna, att envar som fyllt aderton men ej sextiofem år skall vara i ⬢'

skyldig att på anfordran av polisbefäl som länsstyrelsen bestämmer lämna

sådant bistånd, som hans kroppskrafter och hälsotillstånd medgiva.

Finnes behovet av mätinstrument, transportmedel eller annan förnöden-

het, som erfordras för att genomföra åtgärd enligt 4 eller 5 §, icke med

tillräcklig skyndsamhet kunna tillgodoses på annat sätt, må länsstyrelsen , .

förordna, att envar som innehar sådan egendom skall vara skyldig att på

anfordran av polisbefäl som länsstyrelsen bestämmer tillhandahålla egen- ^

domen. Sålunda tillhandahållen egendom skall anses hava tagits i anspråk

med nyttjanderätt, därest annat icke särskilt angivits eller ock framgår av

omständigheterna,

7 §.

alli

Kan behovet av arbetskraft eller förnödenheter Icke tillgodoses inom lä- aia

net, må även länsstyrelse i län, som icke beröres av utspridningen av radio-

aktiva ämnen, förordna enligt 6 §.

8 §.

Den som uttagits till arbete med stöd av 6 § första stycket äger av stats­

medel erhålla ersättning för resa och andra kostnader för inställelse samt

gottgörelse för utfört arbete och för skada som därunder åsamkats honom,

allt enligt de föreskrifter Konungen meddelar.

För egendom, som tagits i anspråk jämlikt 6 § andra stycket, skall en­

ligt föreskrifter, som meddelas av Konungen, lämnas ersättning av stats­

medel, Har egendomen tagits i anspråk med nyttjanderätt, skall ersättning

utgå, förutom för den förlorade avkastningen eller nyttan, jämväl för den

skada eller försämring egendomen må hava lidit.

Ersättning av statsmedel må även tillerkännas den som genom eget arbete

eller genom att tillhandahålla förnödenhet frivilligt varit verksam i skydds­

arbete som avses i denna lag,

9 §.

Kommunal myndighet åligger att på begäran lämna länsstyrelsen erfor­

derligt bistånd för skyddsåtgärder som avses i denna lag,

10 §,

Med dagsböter eller fängelse i högst sex månader straffes

1) den som underlåter att lämna underrättelse enligt 3 §;

2) den som förhindrar eller försvårar undersökning som avses i 4 §;

3) den som bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 5 §; samt

¬

background image

o ⬢ Nr 33X

869

4) den som underlåter att fullgöra skyldighet, som ålagts honom med

töd av 6 §.

11 §.

, Vägrar eller försummar någon att ställa sig till efterrättelse beslut som

.meddelats med stöd av 5 § första eller andra stycket eller 6 § andra stycket

"ger polismyndighet vidtaga erforderliga åtgärder för beslutets genomfö-

de. Handräckning må jämväl lämnas den som erhållit i uppdrag att ut­

föra undersökning som i 4 § sägs.

12 §.

; Beslut av befattningshavare som avses i 2 § skall ofördröj ligen under­

ställas länsstyrelsens prövning,

över länsstyrelses beslut enligt denna lag må klagan föras hos Konungen.

Beslut, som meddelats med stöd av denna lag, skall lända till efterrät­

telse utan hinder av förd klagan, om ej annat förordnas.

13 §.

Erfordras vid utspridning av radioaktiva ämnen i annat fall än som av­

ses i 1 § särskilda åtgärder för att skydda allmänheten, äger Konungen el­

ler myndighet som Konungen bestämmer meddela sådana förordnanden och

föreskrifter som i 4, 5 eller 6 § sägs. Därvid skall i tillämpliga delar gälla

vad i övrigt stadgas i lagen.

14 §.

Närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna lag meddelas av

Konungen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1960.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 3 juni 1960.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Inrikesdepartementet)

RUNE B. JOHANSSON

,0

¬

background image

D

Nr 331, Vi

Stockholm 1950. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner

täii
öihf

hhl
iS|ti
lis
Uir
tv

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.