SFS 2017:53 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

170053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (2003:778) om

skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

Lagen gäller inte hälso- och sjukvård som avses i hälso- och sjukvårds-

lagen (2017:30).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

SFS 2017:53

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.