SFS 2017:745 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

170745.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 12 § lagen (2003:778) om

skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

3 kap.

12 §

2

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgif-

ter som kommunen har enligt denna lag helt eller delvis ska utföras av den
andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjäns-
ter åt en annan kommun.

En kommun får även efter överenskommelse med en annan kommun upp-

dra åt en anställd i den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i sådana ärenden som
avses i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725). Bestämmelserna i 6 kap.
28–32 §§ och 40 § kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd
ska tillämpas på den som fattar sådana beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2017:745

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.