SFS 1994:1722 Lag om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / SFS 1994:1722 Lag om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
SFS 1994_1722 Lag om ändring i räddningstjänstlagen (1986_1102)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6324

SFS 1994:1722
Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102);

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om räddningstjänstlagen

(1986:1102)2

dels att 63 § skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 64 § skall betecknas 66 § och nuvarande 65 � 68 §§

skall betecknas 6 9 - 72 §§,

dels att 21 § och den nya 66 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 63 � 65, 67 och 68 §§,

av följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 63 och 65 §§ skall sättas

närmast för de nya 64 respektive 69 §.

21 § För varje kommun skall det finnas en räddningstjänstplan. Planen
skall innehålla uppgifter om

1. räddningskårens organisation i stora drag,

2. vattenreservoarer, brandposter, varningssystem och andra anord-

ningar för räddningstjänsten och hur de skall underhållas,

3. insatstider till kommunens olika delar,
4. det lägsta antal befäl och övrig personal som ständigt skall finnas för

första utryckning i styrkorna inom räddningskåren och tiden från alarme-
ring av personalen till dess räddningsstyrkans första fordon kan utgå
(anspänningstid),

5. den kompetens som krävs för att vara befäl i räddningskåren,
6. det minsta antal övningar som skall hållas med personalen i rädd-

ningskåren,

7. hur allmänheten skall varnas och informeras vid allvarliga olycks-

händelser,

8. de kompletterande åtgärder som behövs för räddningstjänsten under

höjd beredskap.

I förekommande fall skall planen också innehålla uppgifter om

1

Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95: FöU2, rskr. 1994/95:80.

2

Lagen omtryckt 1992:948.

background image

1. anläggningar som avses i 43 § samt vattentäkter och andra områden

där en olyckshändelse kan medföra allvarliga skador i miljön,

2. hamnar och deras gränser i vattnet,
3. avtal om samverkan inom kommunalförbund och räddningsregion.

63 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
besluta om att enskilda, företag, organisationer eller andra sammanslut-
ningar skall medverka vid övningar av betydelse för befolkningsskyddet
eller den räddningstjänst som skall bedrivas under höjd beredskap.

64 § När den totalförsvarspliktiga personal som är inskriven för civil-
plikt vid räddningskåren inkallats för tjänstgöring enligt 4 kap. 7 § lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt ingår även denna personal i räddnings-
kåren.

65 § I syfte att skydda och rädda befolkningen och civil egendom från
krigets verkningar skall räddningskåren under höjd beredskap, utöver vad
som i övrigt framgår av denna lag, ansvara för

1. upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden,

2. indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och

kemiska stridsmedel,

3. kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet en-

ligt denna paragraf skall kunna fullgöras.

Räddningskåren skall under samma tid vidare delta i åtgärder för första

hjälp åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd.

Vad som gäller vid kommunal räddningstjänst skall gälla även när

räddningskåren utför uppgifter enligt första och andra styckena.

66 § �r Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana utomordentli-
ga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges
gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela sådana från

denna lag avvikande föreskrifter som är av betydelse för totalförsvaret
eller som behövs för att nödvändig räddningstjänst i övrigt eller sanering
efter utsläpp av radioaktiva ämnen skall kunna genomföras.

67 § Under höjd beredskap får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer besluta att räddningskåren får tas i anspråk för
uppgifter som inte rör den egna kommunen.

Om räddningskåren tagits i anspråk enligt första stycket, har kommunen

rätt till ersättning av staten för skäliga kostnader.

68 § Beslut som meddelats med stöd av 67 § första stycket får inte
överklagas.

6325

SFS 1994:1722

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2. De kompletteringar av kommunernas räddningstjänstplaner som

följer av 21 § i dess nya lydelse skall ha genomförts senast den 1 juli 1997.

background image

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Ann-Louise Eksborg
(Försvarsdepartementet)

SFS 1994:1722

6326

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.