SFS 1995:1713 Lag om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)

SFS 1995_1713 Lag om ändring i räddningstjänstlagen (1986_1102)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1713

Utkom från trycket
den 23 januari 1996

Lag
om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 60 § räddningstjänstlagen

(1986:1102)2 skall ha följande lydelse.

60 § Ett beslut av en räddningsledare om fullgörande av tjänsteplikt
enligt 44 § eller om ingrepp i annans rätt enligt 45 § får överklagas hos
länsstyrelsen. I övrigt får räddningsledarens beslut med stöd av denna lag
eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen inte överklagas.

En kommunal nämnds beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter

som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens och andra tillsynsmyndigheters beslut får överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller en statlig myndighets
beslut enligt 45 och 47 §§. Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall

där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Ann-Louise Eksborg

(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

2

Lagen omtryckt 1992:948.

3398

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.