SFS 1998:828 Lag om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / SFS 1998:828 Lag om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
980828.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 28

a

§ räddningstjänstlagen

(1986:1102)

2

skall ha följande lydelse.

28 a §

I 10 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet finns bestämmel-

ser om skyldighet för innehavare av kärnteknisk anläggning att vidta de åt-
gärder som behövs för att upprätthålla säkerheten vid anläggningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

Ingvar �&kesson
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Lagen omtryckt 1992:948.

SFS 1998:828

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.