SFS 2010:1289 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / SFS 2010:1289 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
101289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 5 § lagen (2003:778) om

skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

7 kap.

5 §

I 43, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken och i lagen (1977:266) om

statlig ersättning vid ideell skada m.m. finns bestämmelser om ersättning vid
personskada till den som har medverkat i räddningstjänst enligt denna lag el-
ler i övning i sådan tjänst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1289

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.