SFS 2010:1908 Lag om ändring i lagen (2010:977) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

101908.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:977) om ändring i lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 3 § lagen (2010:977) om

ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

9 kap.

3 §

Staten får kräva tillbaka ersättning som betalats enligt 2 § första

stycket av den som vållat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.
För den som är att anse som arbetstagare ska dock ansvaret vara begränsat på
det sätt som sägs i 4 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

Särskilda bestämmelser om rätt till återkrav för ersättning som har betalats

för radiologisk skada finns i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid
radiologiska olyckor.

Om utländskt bistånd har begärts av en kommun, får staten av denna

kräva tillbaka vad staten har betalat enligt 2 § eller enligt åtagande i inter-
nationella överenskommelser om sådant bistånd i den mån kostnaden till-
sammans med kommunens egna kostnader för räddningsinsatsen inte över-
stiger självrisken enligt 7 kap. 3 §.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:238, bet. 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:38.

SFS 2010:1908

Utkom från trycket
den 27 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.