SFS 2004:1006 Lag om skadeståndsansvar vid internationellt militärt samarbete och internationell krishantering

041006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skadeståndsansvar vid internationellt militärt
samarbete och internationell krishantering;

utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Denna lag gäller vid militärt samarbete och samarbete om krishante-

ring som Sverige bedriver med annan stat eller internationell organisation.

2 §

Om en utländsk fysisk eller juridisk person som saknar hemvist här i

landet, efter inbjudan av svensk myndighet, i Sverige deltar i sådant samar-
bete som sägs i 1 § och det enligt internationell överenskommelse gäller sär-
skilda bestämmelser i fråga om dennes skadeståndsskyldighet, skall svenska
staten i stället för den utländska personen ersätta skada som uppkommer i
samband med dennes tjänsteutövning under vistelsen och för vilken den ut-
ländska personen annars skulle ha varit skadeståndsskyldig enligt svensk
lag. Staten skall dock inte ersätta skada som uppkommer hos en sådan ut-
ländsk person.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44.

SFS 2004:1006

Utkom från trycket
den 30 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.