SFS 2004:1006 Lag om skadeståndsansvar vid internationellt militärt samarbete och internationell krishantering

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2004:1006) om skadeståndsansvar vid internationellt militärt samarbete och internationell krishantering / SFS 2004:1006 Lag om skadeståndsansvar vid internationellt militärt samarbete och internationell krishantering
041006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skadeståndsansvar vid internationellt militärt
samarbete och internationell krishantering;

utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Denna lag gäller vid militärt samarbete och samarbete om krishante-

ring som Sverige bedriver med annan stat eller internationell organisation.

2 §

Om en utländsk fysisk eller juridisk person som saknar hemvist här i

landet, efter inbjudan av svensk myndighet, i Sverige deltar i sådant samar-
bete som sägs i 1 § och det enligt internationell överenskommelse gäller sär-
skilda bestämmelser i fråga om dennes skadeståndsskyldighet, skall svenska
staten i stället för den utländska personen ersätta skada som uppkommer i
samband med dennes tjänsteutövning under vistelsen och för vilken den ut-
ländska personen annars skulle ha varit skadeståndsskyldig enligt svensk
lag. Staten skall dock inte ersätta skada som uppkommer hos en sådan ut-
ländsk person.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44.

SFS 2004:1006

Utkom från trycket
den 30 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.