SFS 2014:596 Lag om ändring i lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

140596.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:343) om
Försvarsmaktens stöd till polisen vid
terrorismbekämpning;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (2006:343) om

Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning ska ha följande
lydelse.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till Polismyn-

digheten och Säkerhetspolisen vid terrorismbekämpning i form av insatser
som kan innebära användning av våld eller tvång mot enskilda.

Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen får begära sådant stöd om
1. stödet behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en handling

som kan utgöra brott enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,

2. ingripandet kräver resurser av särskilt slag som varken Polismyndig-

heten eller Säkerhetspolisen har tillgång till, och

3. regeringen har lämnat sitt medgivande.
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska samråda med varandra innan

regeringens medgivande begärs.

Regeringens medgivande behövs inte i sådana brådskande fall som kan

innebära fara för människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av
egendom. Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen ska i ett sådant fall ome-
delbart underrätta regeringen om att stöd har begärts. Den myndighet som
begärt stödet ska även underrätta den andra myndigheten om detta. Rege-
ringen ska pröva om beslutet att begära stöd ska undanröjas eller bestå.

3 §

En enhet inom Försvarsmakten som ger stöd enligt denna lag ska stå

under befäl av en militär chef. När en stödinsats görs, ska enheten och dess
chef stå under direkt ledning av den myndighet som har begärt stödet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:596

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.