SFS 2006:343 Lag om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

060343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om Försvarsmaktens stöd till polisen vid
terrorismbekämpning;

utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § I denna lag finns bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till polisen
vid terrorismbekämpning i form av insatser som kan innebära användning av
våld eller tvång mot enskilda.

Rikspolisstyrelsen får begära sådant stöd om
1. stödet behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en hand-

ling som kan utgöra brott enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,

2. ingripandet kräver resurser av särskilt slag som polisen inte har tillgång

till, och

3. regeringen har lämnat sitt medgivande.
Regeringens medgivande behövs inte i sådana brådskande fall som kan

innebära fara för människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse
av egendom. Rikspolisstyrelsen skall omedelbart underrätta regeringen om
stöd har begärts utan regeringens medgivande. Därefter skall regeringen
pröva huruvida beslutet att begära stöd skall undanröjas eller bestå.

2 § Försvarsmakten skall ge stöd om den har resurser som är lämpliga och
det inte medför synnerligt hinder i myndighetens ordinarie verksamhet.

3 § En enhet inom Försvarsmakten som ger stöd enligt denna lag skall stå
under befäl av en militär chef. När en stödinsats görs, skall enheten och dess
chef stå under direkt ledning av polisen.

4 § Vid en stödinsats får endast sådan personal från Försvarsmakten som
har lämplig utbildning och erfarenhet för uppgiften medverka. Försvarsmak-
ten skall se till att den medverkande personalen har nödvändig kunskap om
de särskilda förhållanden som kan gälla för uppgiften.

5 § Den som tillhör Försvarsmaktens personal och som uppfyller de krav
som föreskrivs av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer i
fråga om tjänsteställning och kvalifikationer i övrigt har de befogenheter
som en polisman har enligt polislagen (1984:387) när han eller hon deltar i
en stödinsats som sker med stöd av denna lag. Han eller hon har också vid en

1 Prop. 2005/06:111, bet. 2005/06:JuU17, rskr. 2005/06:242.

SFS 2006:343

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

2

SFS 2006:343

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

stödinsats samma befogenhet som en polisman att gripa personer enligt
24 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken. Vid utövandet av dessa befogen-
heter gäller vad som föreskrivs i 8 § polislagen om behov och proportionali-
tet.

6 § Den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning med total-
försvarsplikt är skyldig att delta i verksamhet enligt denna lag endast om för-
utsättningarna i 5 kap. 3 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt är upp-
fyllda. Han eller hon får inte användas för uppgifter som kan medföra en inte
obetydlig risk för att han eller hon kommer att skadas.

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

THOMAS BODSTRÖM
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.