SFS 2006:545 Lag om skyddsrum

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2006:545) om skyddsrum / SFS 2006:545 Lag om skyddsrum
060545.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skyddsrum;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns det bestämmelser om hur skyddsrum skall byggas, ut-
rustas och underhållas. I lagen finns det också bestämmelser om ersättning.

2 § Skyddsrum är utrymmen för skydd av befolkningen i krig.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer beslutar om

behovet av skyddsrum och inom vilka områden inom landets kommuner
som skyddsrummen skall vara belägna.

2 kap. Utformning och placering av skyddsrum

1 § Skyddsrum skall vara utformade och utrustade för att stå emot verk-
ningarna av sådana stridsmedel som kan antas komma till användning i krig.
Om det krävs skyndsamma åtgärder för skydd av befolkningen i krig får
skyddsrummen utformas och utrustas så att de i största möjliga utsträckning
står emot sådana verkningar.

2 § Skyddsrum skall vara placerade och utformade med hänsyn till de
skyddsbehövandes möjligheter att efter varning hinna fram till dem i tid och
att uppehålla sig där under den tid som behövs.

3 § Skyddsrum skall vara utformade så att de under fredstid kan användas
för andra ändamål.

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter eller i särskilda fall besluta om skyddsrums pla-
cering, utformning och utrustning samt inom vilken tid de skall kunna iord-
ningställas.

1 Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295.

SFS 2006:545

Utkom från trycket
den 14 juni 2005

background image

2

SFS 2006:545

3 kap. Byggande och kontroll av skyddsrum

1 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall, i den omfattning sta-
ten ställer medel till förfogande, besluta i enskilda fall om byggande av
skyddsrum samt kontrollera att inrättade skyddsrum har avsedd skyddsför-
måga och att skyltning skett i enlighet med lagen.

Kommunen skall på begäran av den myndighet som avses i första stycket

lämna upplysningar om planer för byggverksamhet i kommunen och om an-
dra förhållanden av betydelse för myndighetens beslut i frågor om byggande
av skyddsrum.

Skyddsrum i befintlig byggnad eller anläggning

2 § Skall ett skyddsrum byggas utan att frågan uppkommit i samband med
att någon sådan byggnadsåtgärd skall utföras som anges i 9 kap. 2 § 1 och 3
plan- och bygglagen (1987:10) och som kräver bygganmälan, skall den
myndighet som enligt 1 § fattat beslutet ombesörja att skyddsrummet byggs
och utrustas.

Skyddsrum i samband med nybyggnation

3 § Den som inom ett område där skyddsrum skall byggas avser att utföra
sådana byggnadsåtgärder som anges i 9 kap. 2 § 1 och 3 plan- och bygglagen
(1987:10) och som kräver bygganmälan skall underrätta den myndighet som
avses i 1 § om sin avsikt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från underrättelseskyldigheten enligt första stycket.

4 § Den som har lämnat en underrättelse enligt 3 § har rätt att få ett beslut i
skyddsrumsfrågan enligt 1 §. Innebär beslutet att ett skyddsrum skall byggas
skall beslutet även innehålla uppgift om det antal personer som skall kunna
få plats i utrymmet.

I samband med att ett beslut enligt första stycket delges, får den som läm-

nat underrättelsen föreläggas att vidta åtgärder i enlighet med beslutet.

Ett beslut enligt första stycket gäller i två år eller, om bygganmälan enligt

9 kap. 2 § plan- och bygglagen (1987:10) har gjorts, under två år från dagen
för bygganmälan. Ett sådant beslut får ändras endast om den som beslutet
gäller godtar ändringen.

5 § Vid byggsamråd enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen (1987:10) skall
en genomgång göras av de åtgärder för besiktning, tillsyn och övrig kontroll
som är nödvändiga för att ett skyddsrum skall kunna antas komma att upp-
fylla de krav som ställs i 2 kap. 3 § och med stöd av 2 kap. 4 § denna lag.

Bestämmelserna i 9 kap. 9 och 10 §§ plan- och bygglagen om kontroll

m.m. och om slutbevis skall tillämpas på arbetet med att bygga ett skydds-
rum.

6 § En byggherre som utför sådana byggnadsåtgärder som avses i 3 § skall
bygga och utrusta sådant skyddsrum som enligt ett föreläggande skall finnas
i byggnaden eller anläggningen. Byggherren skall se till att utrymmet stäm-

background image

3

SFS 2006:545

mer överens med givet föreläggande enligt 4 § andra stycket samt med det
som anges i 2 kap. 3 § och det som bestämts med stöd av 2 kap. 4 §.

4 kap. Fastighetsägares och nyttjanderättshavares skyldigheter

Ansvaret för att underhålla skyddsrum

1 § �garen till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skydds-
rum är skyldig att underhålla skyddsrummet och den utrustning som hör till
skyddsrummet.

2 § �garen till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skydds-
rum är skyldig att, efter föreläggande av den myndighet som avses i 3 kap.
1 §, vidta de åtgärder som behövs för att förbättra utrymmets skyddsför-
måga.

Skyldighet att bereda plats

3 § �garen eller nyttjanderättshavaren till en byggnad eller annan anlägg-
ning där det finns ett skyddsrum är under höjd beredskap skyldig att bereda
plats i skyddsrummet åt dem som behöver skydd.

Skyltning

4 § �garen till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skydds-
rum skall genom skyltning på byggnaden eller anläggningen ge anvisning
om var utrymmet finns.

Skyldighet att tillåta inrättande av skyddsrum

5 § En nyttjanderättshavare får inte hindra ägaren till en byggnad eller an-
nan anläggning att inrätta skyddsrum eller att företa andra åtgärder enligt
denna lag.

Särskilt om nyttjanderättshavare

6 § En nyttjanderättshavare är skyldig att på begäran av ägaren till en
byggnad eller annan anläggning betala ett skäligt bidrag till kostnader som
ägaren får på grund av skyldigheter enligt denna lag. Detta gäller dock en-
dast om

1. ägaren inte kände till att åtgärderna skulle vidtas då nyttjanderättsavta-

let träffades eller senast kunde sägas upp och minst två år återstod av nytt-
janderätten då skyldigheten att vidta åtgärderna blev kända för ägaren, och

2. det kan anses uppenbart oskäligt att ägaren skall svara för hela kostna-

den.

5 kap. Avveckling av skyddsrum

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta
att ett utrymme inte längre skall vara skyddsrum.

background image

4

SFS 2006:545

6 kap. Ersättning

1 § Den som skall bygga och utrusta ett skyddsrum enligt 3 kap. 6 § har
rätt till skälig ersättning av staten för sina merkostnader.

2 § Den som är skyldig att underhålla ett skyddsrum har rätt till skälig er-
sättning av staten för sina kostnader. Detsamma gäller den som vidtagit åt-
gärder som anges i 4 kap. 2 §. Ersättning lämnas dock inte för åtgärder som
har föranletts av att ägaren eftersatt underhållet av skyddsrummet, gjort otill-
låtna ingrepp i det eller på annat sätt varit försumlig.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om ersättningens storlek.

7 kap. Förelägganden och andra åtgärder

Förelägganden och vite

1 § Den myndighet enligt 3 kap. 1 § som beslutar om byggande eller kon-
troll av skyddsrum får meddela de förelägganden som behövs i enskilda fall
för att denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall ef-
terlevas.

Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite. Ett föreläg-

gande som tar sikte på sådana situationer som regleras i 7 kap. 3 § denna lag
får dock inte förenas med vite.

�&tgärd på försumligs bekostnad

2 § Om ett föreläggande enligt 1 § inte följs, får åtgärden vidtas av den
som meddelat föreläggandet. En sådan åtgärd vidtas på den försumliges be-
kostnad, om han eller hon inte på grund av någon bestämmelse i denna lag är
berättigad till ersättning för åtgärden om den vidtas frivilligt.

Tillträde

3 § �garen eller nyttjanderättshavaren till en byggnad eller annan anlägg-
ning är skyldig att lämna den myndighet som avses i 3 kap. 1 § tillträde till
byggnaden eller anläggningen för att utföra besiktning eller annan kontroll
enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för tillträde enligt

första stycket.

8 kap. Straff

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sin skyldighet
enligt 4 kap. 3 § döms till böter eller fängelse i högst ett år. Har gärningen
medfört avsevärt men för totalförsvaret eller är den av någon annan anled-
ning att anse som grov döms till fängelse, i lägst sex månader och högst fyra
år.

background image

5

SFS 2006:545

2 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
någon föreskrift som meddelats med stöd av 2 kap. 4 §.

9 kap. �verklagande m.m.

1 § Beslut i frågor enligt 3 kap. 1 och 4 §§, 4 kap. 2 §, 6 och 7 kap. får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2 § Beslut enligt 1 kap. 2 § och 5 kap. 1 § får inte överklagas.

3 § Beslut enligt 1�7 kap. som meddelas under höjd beredskap skall gälla
omedelbart om inte något annat bestäms i beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.
2. Bestämmelser i denna lag om ägare till fastighet tillämpas även på den

som innehar fastighet med fideikommissrätt.

3. För underhåll av skyddsrum som inrättats med stöd av 6 kap. 13 § lagen

(1994:1720) om civilt försvar gäller fortfarande 6 kap. 11�16 §§ i den upp-
hävda lagen (1994:1720) om civilt försvar.

4. Ett föreläggande som utfärdats enligt 6 kap. 8, 11, 12, 14, 15 och 18 §§

och 7 kap. 3 § i den upphävda lagen (1994:1720) om civilt försvar skall an-
ses som ett föreläggande enligt denna lag.

5. I fråga om ersättning som bestämts före ikraftträdandet av denna lag

gäller 6 kap. 20�22 §§ i den upphävda lagen (1994:1720) om civilt försvar.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LENI BJ�RKLUND
(Försvarsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet