SFS 2018:51 Lag om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst

180051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:258) om behandling av
personuppgifter i Försvarsmaktens
försvarsunderrättelseverksamhet och militära
säkerhetstjänst;

utfärdad den 1 februari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:258) om be-

handling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverk-
samhet och militära säkerhetstjänst

dels att 1 kap. 15 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 15 a §, och närmast före

1 kap. 15 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

15 §

Säkerhetspolisen och Försvarets radioanstalt får medges direktåtkomst

till sådana uppgifter i en uppgiftssamling för försvarsunderrättelseverksamhet
som behövs för att myndigheterna, inom ramen för myndighetsöverskridande
samverkan mellan Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten och Säkerhets-
polisen, ska kunna göra bedömningar på strategisk nivå av terrorhotet mot
Sverige och svenska intressen. Tillgången till sådana uppgifter ska vara förbe-
hållen de personer inom myndigheterna som på grund av sina arbetsuppgifter
inom sådan samverkan behöver ha tillgång till uppgifterna.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som i andra fall får

ha direktåtkomst till uppgiftssamlingar.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar
1. ytterligare föreskrifter eller beslut i enskilda fall om omfattningen av

direktåtkomsten, och

2. föreskrifter om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst.

Uppgiftsskyldighet

15 a §

Säkerhetspolisen och Försvarets radioanstalt har, trots sekretess en-

ligt 38 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del av
sådana uppgifter som avses i 15 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

1 Prop. 2017/18:36, bet. 2017/18:JuU9, rskr. 2017/18:143.

SFS 2018:51

Utkom från trycket
den 13 februari 2018

background image

2

SFS 2018:51

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.