SFS 2008:859 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

080859.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att
förhindra vissa särskilt allvarliga brott;

utfärdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (2007:979) om åtgärder

för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott ska ha följande lydelse.

1 §

Tillstånd till hemlig teleavlyssning enligt 27 kap. 18 § första stycket

rättegångsbalken, hemlig teleövervakning enligt 27 kap. 19 § första stycket
rättegångsbalken eller hemlig kameraövervakning enligt 27 kap. 20 a §
första stycket rättegångsbalken får meddelas, om det med hänsyn till om-
ständigheterna finns särskild anledning att anta att en person kommer att ut-
öva brottslig verksamhet som innefattar

1. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
2. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, kapning, sjö-

eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller
5 b § brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

3. uppror, väpnat hot mot laglig ordning eller brott mot medborgerlig fri-

het enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken,

4. högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig be-

fattning med hemlig uppgift eller grov olovlig underrättelseverksamhet en-
ligt 19 kap. 1, 2, 5, 6 eller 8 § eller 10 § tredje stycket brottsbalken,

5. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om terroristbrott eller grovt

brott enligt 3 § andra stycket lagen (2002:444) om straff för finansiering av
särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m., eller

6. mord, dråp, grov misshandel, människorov eller olaga frihetsberövande

enligt 3 kap. 1, 2 eller 6 § eller 4 kap. 1 § eller 2 § första stycket brottsbalken
i avsikt att påverka offentliga organ eller den som yrkesmässigt bedriver ny-
hetsförmedling eller annan journalistik att vidta eller avstå från att vidta en
åtgärd eller att hämnas en åtgärd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:163, bet. 2008/09:JuU3, rskr. 2008/09:6.

SFS 2008:859

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.