SFS 2014:385 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott / SFS 2014:385 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
140385.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:OBDNGC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:OBDNHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:OBDNHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:OBDNGC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:OBDNHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:OBDNGC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:OBDNGC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:OBDNHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OBDNGC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:OBDNGC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:OBDNGC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:OBDNHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:OBDNGC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OBDNGC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2007:979) om �tg�rder f�r att <br/>f�rhindra vissa s�rskilt allvarliga brott;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 maj 2014.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 � lagen (2007:979) om �tg�rder</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r att f�rhindra vissa s�rskilt allvarliga brott ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillst�nd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation enligt</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">27 kap. 18 � f�rsta stycket r�tteg�ngsbalken, hemlig �vervakning av elektro-<br/>nisk kommunikation enligt 27 kap. 19 � f�rsta stycket r�tteg�ngsbalken eller<br/>hemlig kamera�vervakning enligt 27 kap. 20 a � f�rsta stycket r�tteg�ngsbal-<br/>ken f�r meddelas, om det med h�nsyn till omst�ndigheterna finns s�rskild an-<br/>ledning att anta att en person kommer att ut�va brottslig verksamhet som<br/>innefattar </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 � brottsbalken, <br/>2. mordbrand, grov mordbrand, allm�nfarlig �del�ggelse, kapning, sj�- el-</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ler luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller<br/>5 b � brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 � samma kapitel, </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. uppror, v�pnat hot mot laglig ordning eller brott mot medborgerlig frihet</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 � brottsbalken,</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. h�gf�rr�deri, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, grov obeh�rig be-</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">fattning med hemlig uppgift eller grov olovlig underr�ttelseverksamhet mot<br/>Sverige, mot fr�mmande makt eller mot person enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6 eller<br/>8 � eller 10 � andra stycket, 10 a � andra stycket eller 10 b � andra stycket<br/>brottsbalken,</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. terroristbrott enligt 2 � lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott,</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">grovt brott enligt 3 � andra stycket lagen (2002:444) om straff f�r finansiering<br/>av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall eller grovt brott enligt 6 � lagen<br/>(2010:299) om straff f�r offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning av-<br/>seende terroristbrott och annan s�rskilt allvarlig brottslighet, eller </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. mord, dr�p, grov misshandel, m�nniskorov eller olaga frihetsber�vande</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">enligt 3 kap. 1, 2 eller 6 � eller 4 kap. 1 � eller 2 � f�rsta stycket brottsbalken<br/>i avsikt att p�verka offentliga organ eller den som yrkesm�ssigt bedriver ny-<br/>hetsf�rmedling eller annan journalistik att vidta eller avst� fr�n att vidta en �t-<br/>g�rd eller att h�mnas en �tg�rd.</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2014.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2013/14:51, bet. 2013/14:KU29, rskr. 2013/14:259.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2012:286.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:385</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 5 juni 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:385</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Susanne S�dersten<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2007:979) om �tg�rder f�r att
f�rhindra vissa s�rskilt allvarliga brott;

utf�rdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 � lagen (2007:979) om �tg�rder

f�r att f�rhindra vissa s�rskilt allvarliga brott ska ha f�ljande lydelse.

1 �

2

Tillst�nd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation enligt

27 kap. 18 � f�rsta stycket r�tteg�ngsbalken, hemlig �vervakning av elektro-
nisk kommunikation enligt 27 kap. 19 � f�rsta stycket r�tteg�ngsbalken eller
hemlig kamera�vervakning enligt 27 kap. 20 a � f�rsta stycket r�tteg�ngsbal-
ken f�r meddelas, om det med h�nsyn till omst�ndigheterna finns s�rskild an-
ledning att anta att en person kommer att ut�va brottslig verksamhet som
innefattar

1. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 � brottsbalken,
2. mordbrand, grov mordbrand, allm�nfarlig �del�ggelse, kapning, sj�- el-

ler luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller
5 b � brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 � samma kapitel,

3. uppror, v�pnat hot mot laglig ordning eller brott mot medborgerlig frihet

enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 � brottsbalken,

4. h�gf�rr�deri, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, grov obeh�rig be-

fattning med hemlig uppgift eller grov olovlig underr�ttelseverksamhet mot
Sverige, mot fr�mmande makt eller mot person enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6 eller
8 � eller 10 � andra stycket, 10 a � andra stycket eller 10 b � andra stycket
brottsbalken,

5. terroristbrott enligt 2 � lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott,

grovt brott enligt 3 � andra stycket lagen (2002:444) om straff f�r finansiering
av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall eller grovt brott enligt 6 � lagen
(2010:299) om straff f�r offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning av-
seende terroristbrott och annan s�rskilt allvarlig brottslighet, eller

6. mord, dr�p, grov misshandel, m�nniskorov eller olaga frihetsber�vande

enligt 3 kap. 1, 2 eller 6 � eller 4 kap. 1 � eller 2 � f�rsta stycket brottsbalken
i avsikt att p�verka offentliga organ eller den som yrkesm�ssigt bedriver ny-
hetsf�rmedling eller annan journalistik att vidta eller avst� fr�n att vidta en �t-
g�rd eller att h�mnas en �tg�rd.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2014.

1 Prop. 2013/14:51, bet. 2013/14:KU29, rskr. 2013/14:259.

2 Senaste lydelse 2012:286.

SFS 2014:385

Utkom fr�n trycket
den 5 juni 2014

background image

2

SFS 2014:385

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Susanne S�dersten
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.