SFS 2014:385 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott / SFS 2014:385 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
140385.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att
förhindra vissa särskilt allvarliga brott;

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2007:979) om åtgärder

för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott ska ha följande lydelse.

1 §

2

Tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation enligt

27 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken, hemlig övervakning av elektro-
nisk kommunikation enligt 27 kap. 19 § första stycket rättegångsbalken eller
hemlig kameraövervakning enligt 27 kap. 20 a § första stycket rättegångsbal-
ken får meddelas, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskild an-
ledning att anta att en person kommer att utöva brottslig verksamhet som
innefattar

1. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
2. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, kapning, sjö- el-

ler luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller
5 b § brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

3. uppror, väpnat hot mot laglig ordning eller brott mot medborgerlig frihet

enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken,

4. högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig be-

fattning med hemlig uppgift eller grov olovlig underrättelseverksamhet mot
Sverige, mot främmande makt eller mot person enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6 eller
8 § eller 10 § andra stycket, 10 a § andra stycket eller 10 b § andra stycket
brottsbalken,

5. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,

grovt brott enligt 3 § andra stycket lagen (2002:444) om straff för finansiering
av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall eller grovt brott enligt 6 § lagen
(2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning av-
seende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, eller

6. mord, dråp, grov misshandel, människorov eller olaga frihetsberövande

enligt 3 kap. 1, 2 eller 6 § eller 4 kap. 1 § eller 2 § första stycket brottsbalken
i avsikt att påverka offentliga organ eller den som yrkesmässigt bedriver ny-
hetsförmedling eller annan journalistik att vidta eller avstå från att vidta en åt-
gärd eller att hämnas en åtgärd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

1 Prop. 2013/14:51, bet. 2013/14:KU29, rskr. 2013/14:259.

2 Senaste lydelse 2012:286.

SFS 2014:385

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

2

SFS 2014:385

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.