SFS 2022:677 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott / SFS 2022:677 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
SFS2022-677.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att

förhindra vissa särskilt allvarliga brott

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2007:979) om åtgärder för
att förhindra vissa särskilt allvarliga brott ska ha följande lydelse.

1 §2 Tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation enligt
27 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken, hemlig övervakning av elektro-
nisk kommunikation enligt 27 kap. 19 § första och andra styckena rätte-
gångsbalken eller hemlig kameraövervakning enligt 27 kap. 20 a § första
stycket rättegångsbalken får meddelas om det med hänsyn till omständig-
heterna finns en påtaglig risk för att en person kommer att utöva brottslig
verksamhet som innefattar

1. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
2. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, kapning, sjö-

eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller
5 b § brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

3. uppror, väpnat hot mot laglig ordning eller brott mot medborgerlig

frihet enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken,

4. högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig be-

fattning med hemlig uppgift eller grov olovlig underrättelseverksamhet mot
Sverige, mot främmande makt eller mot person enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6 eller
8 § eller 10 § andra stycket, 10 a § andra stycket eller 10 b § andra stycket
brottsbalken,

5. företagsspioneri enligt 26 § lagen (2018:558) om företagshemligheter,

om det finns anledning att anta att den brottsliga verksamheten kommer att
utövas på uppdrag av eller understödjas av en främmande makt eller av
någon som kommer att agera för en främmande makts räkning,

6. terroristbrott, samröre med en terroristorganisation, grovt brott, finansi-

ering av terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, grovt brott, offentlig
uppmaning till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, grovt brott,
rekrytering till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, grovt brott, eller
utbildning för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, grovt brott, enligt
4 §, 5 § tredje stycket, 6 § tredje stycket, 7 § tredje stycket, 8 § tredje stycket
eller 9 § tredje stycket terroristbrottslagen (2022:666), eller

7. mord, dråp, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människo-

rov eller olaga frihetsberövande enligt 3 kap. 1, 2 eller 6 § eller 4 kap. 1 §
eller 2 § första stycket brottsbalken i avsikt att påverka offentliga organ eller

1 Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324.
2 Senaste lydelse 2018:560.

SFS

2022:677

Publicerad
den

8 juni 2022

background image

2

SFS

2022:677

den som yrkesmässigt bedriver nyhetsförmedling eller annan journalistik att
vidta eller avstå från att vidta en åtgärd eller att hämnas en åtgärd.

Tillstånd enligt första stycket får också meddelas om det finns en påtaglig

risk för att det inom en organisation eller grupp kommer att utövas brottslig
verksamhet som avses i första stycket och det kan befaras att en person som
tillhör eller verkar för organisationen eller gruppen medvetet kommer att
främja denna verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Billung
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.