SFS 2023:538 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

SFS2023-538.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att

förhindra vissa särskilt allvarliga brott

Utfärdad den 14 september 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:979) om åtgärder
för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott2

dels att 1 a och 6 b §§ ska upphöra att gälla,
dels att 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 16 och 17 §§ ska ha följande lydelse.

2 §3 Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig över-
vakning av elektronisk kommunikation enligt 1 § får endast avse ett
telefonnummer eller en annan adress eller en viss elektronisk kommunika-
tionsutrustning som

1. under den tid som tillståndet avser innehas eller har innehafts av den

person som avses i 1 § eller annars kan antas ha använts eller komma att
användas av honom eller henne, eller

2. det finns synnerlig anledning att anta att den person som avses i 1 §

under den tid som tillståndet avser har kontaktat eller kommer att kontakta.

Avlyssning eller övervakning får inte avse meddelanden som endast

överförs eller har överförts i ett elektroniskt kommunikationsnät som med
hänsyn till sin begränsade omfattning och omständigheterna i övrigt får
anses vara av mindre betydelse från allmän kommunikationssynpunkt.

3 §4 Hemlig kameraövervakning enligt 1 § får endast avse

1. en plats där den person som avses i 1 § kan antas komma att uppehålla

sig, eller

2. en plats där den brottsliga verksamheten som avses i 1 § kan antas

komma att utövas eller en nära omgivning till denna plats.

5 §5 Ett tillstånd enligt denna lag får beviljas endast om

1. åtgärden är av synnerlig vikt för att förhindra sådan brottslig verk-

samhet som avses i 1 §, och

2. skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som

åtgärden innebär för den person som avses i 1 § eller för något annat
motstående intresse.

1 Prop. 2022/23:126, bet. 2022/23:JuU31, rskr. 2023/24:2.
2 Senaste lydelse av

1 a § 2023:

537

6 b § 2023:

537.

3 Senaste lydelse 2023:

537.

4 Senaste lydelse 2023:

537.

5 Senaste lydelse 2023:

537.

SFS

2023:538

Publicerad
den

15 september 2023

background image

SFS

2023:538

2

6 §6 Frågor om tillstånd till tvångsmedel prövas av rätten på ansökan av
åklagaren.

Frågor om tillstånd till tvångsmedel enligt 1 § prövas av Stockholms

tingsrätt.

Vid tillståndsprövningen ska det som föreskrivs om offentliga ombud i

27 kap. 26–30 §§ rättegångsbalken tillämpas.

8 §7 I ett beslut om tillstånd till tvångsmedel ska det anges

1. vilket eller vilka tvångsmedel som får användas,
2. vilken brottslig verksamhet enligt 1 § som ligger till grund för

tillståndet, och

3. under vilken tid tillståndet gäller.
I ett beslut om tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kom-

munikation eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation ska det,
förutom de uppgifter som framgår av första stycket, anges

1. vilket telefonnummer eller annan adress eller vilken elektronisk

kommunikationsutrustning tillståndet avser, och

2. om åtgärden får verkställas utanför allmänt tillgängliga elektroniska

kommunikationsnät.

I ett beslut om tillstånd till hemlig kameraövervakning ska, förutom de

uppgifter som framgår av första stycket, den plats anges som tillståndet
avser.

I ett beslut om tillstånd till postkontroll ska det, förutom de uppgifter som

framgår av första stycket, anges

1. vilka försändelser som tillståndet omfattar, och
2. att information om åtgärden inte får lämnas till någon utan medgivande

av den som har begärt åtgärden.

I ett beslut om tillstånd till tvångsmedel ska det, när det finns skäl till

detta, också i övrigt anges villkor för att tillgodose intresset av att enskildas
personliga integritet inte kränks i onödan.

10 §8 Om det inte längre finns skäl för ett tillstånd till tvångsmedels-
användning enligt denna lag, ska åklagaren eller rätten omedelbart upphäva
beslutet om tillstånd. Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen ska omedel-
bart underrätta åklagaren om omständigheter som har betydelse för om
beslutet ska upphävas.

13 §9 En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig
avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektro-
nisk kommunikation eller hemlig kameraövervakning ska granskas snarast
möjligt. Granskningen får utföras av rätten, en åklagare, Säkerhetspolisen
eller Polismyndigheten. Efter anvisning av rätten, en åklagare eller någon av
de nämnda myndigheterna får granskningen även utföras av en sakkunnig
eller någon annan som har anlitats i ärendet.

Upptagningar och uppteckningar ska, i de delar de är av betydelse för att

förhindra förestående brott, bevaras så länge det behövs för att förhindra
brott. I de delar upptagningarna och uppteckningarna innehåller sådana
uppgifter om brott som enligt 12 § får användas för att utreda brott ska de
bevaras till dess att förundersökningen har lagts ned eller avslutats eller, om
åtal har väckts, målet har avgjorts slutligt. De ska därefter förstöras.

6 Senaste lydelse 2023:537.
7 Senaste lydelse 2023:537.
8 Senaste lydelse 2023:537.
9 Senaste lydelse 2023:537.

background image

SFS

2023:538

3

14 §10 En försändelse som omfattas av ett tillstånd till postkontroll får
undersökas, öppnas eller granskas av rätten, en åklagare, Säkerhetspolisen
eller Polismyndigheten. Efter anvisning av rätten, en åklagare eller någon av
de nämnda myndigheterna får granskningen även utföras av en sakkunnig
eller någon annan som har anlitats i ärendet. Försändelsen ska undersökas
snarast möjligt. När undersökningen har slutförts, ska försändelsen sändas till
den som försändelsen är ställd till, om den inte tas i beslag.

16 §11 Den som har varit utsatt för en åtgärd enligt 1 § första stycket 7 ska
underrättas om åtgärden. Om åtgärden har avsett ett telefonnummer eller en
annan adress, en viss elektronisk kommunikationsutrustning eller en plats
som innehas av någon annan, ska även han eller hon underrättas. Vid hemlig
kameraövervakning behöver dock innehavaren av en plats som allmänheten
har tillträde till inte underrättas.

Underrättelsen ska lämnas så snart det kan ske efter det att det ärende som

åtgärden vidtogs i avslutades.

En underrättelse behöver inte lämnas till den som redan har fått del av

eller tillgång till uppgifterna. En underrättelse behöver inte heller lämnas om
den med hänsyn till omständigheterna uppenbart är utan betydelse.

17 §12 En underrättelse enligt 16 § ska innehålla uppgifter om vilket
tvångsmedel som har använts och om tiden för åtgärden. Vid hemlig
avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av
elektronisk kommunikation ska underrättelsen även innehålla uppgift om
vilket telefonnummer eller annan adress eller vilken elektronisk kommu-
nikationsutrustning som åtgärden har avsett. Vid hemlig kameraövervakning
ska underrättelsen även innehålla uppgift om vilken plats som har över-
vakats. Den som har varit utsatt för en åtgärd enligt 1 § första stycket 7 ska
få uppgift om vilken misstanke som har legat till grund för åtgärden. Den
som inte är eller har varit misstänkt ska få uppgift om detta.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2028.

På regeringens vägnar

GUNNAR STRÖMMER

Emma Pleiner
(Justitiedepartementet)

10 Senaste lydelse 2023:537.
11 Senaste lydelse 2023:537.
12 Senaste lydelse 2023:537.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.