SFS 2019:548 Lag om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

SFS2019-548.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss

brottsbekämpande verksamhet

Utfärdad den 27 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (2007:980) om till-
syn över viss brottsbekämpande verksamhet ska ha följande lydelse.

1 §2 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (nämnden) ska utöva tillsyn
över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel
och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verksamhet.

Nämnden ska även utöva tillsyn över den behandling av personuppgifter

som utförs av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndig-
heten enligt brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens
behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område för de syften
som anges i 1 kap. 1 § i den sistnämnda lagen. Tillsynen ska särskilt avse
sådan behandling som avses i 2 kap. 11 § brottsdatalagen.

Nämnden ska också utöva tillsyn över Polismyndighetens och Säkerhets-

polisens tillämpning av lagen (2019:547) om förbud mot användning av
vissa uppgifter för att utreda brott.

Tillsynen ska särskilt syfta till att säkerställa att verksamhet enligt första,

andra och tredje styckena bedrivs i enlighet med lag eller annan författning.

3 §3 Nämnden är skyldig att på begäran av en enskild kontrollera om han
eller hon

1. har utsatts för sådana tvångsmedel som avses i 1 § första stycket och

om användningen av dem och verksamhet som hänger samman med dem
har varit i enlighet med lag eller annan författning, eller

2. varit föremål för sådan personuppgiftsbehandling som avses i 1 § andra

stycket och om den har utförts i enlighet med lag eller annan författning.

Nämnden ska underrätta den enskilde om att kontrollen har utförts.
Nämnden får vägra att utföra kontroll om begäran är orimlig eller uppen-

bart ogrundad.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Mikael Kullberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:96, bet. 2018/19:JuU28, rskr. 2018/19:297.

2 Senaste lydelse 2018:1707.

3 Senaste lydelse 2018:1707.

SFS

2019:548

Publicerad
den

5 juli 2019

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.