SFS 2022:707 Lag om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet / SFS 2022:707 Lag om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet
SFS2022-707.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss

brottsbekämpande verksamhet

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2007:980) om tillsyn över
viss brottsbekämpande verksamhet ska ha följande lydelse.

1 §2 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (nämnden) ska utöva tillsyn
över

1. brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel

och kvalificerade skyddsidentiteter,

2. Säkerhetspolisens användning av hemliga tvångsmedel vid särskild

kontroll av vissa utlänningar, och

3. därmed sammanhängande verksamhet.
Nämnden ska även utöva tillsyn över den behandling av personuppgifter

som utförs av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndig-
heten enligt brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens
behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område för de syften
som anges i 1 kap. 1 § i den sistnämnda lagen, och lagen (2019:1182) om
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter. Tillsynen ska särskilt
avse behandling enligt 2 kap. 11 § brottsdatalagen och 2 kap. 9 § lagen om
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

Nämnden ska också utöva tillsyn över Polismyndighetens och Säker-

hetspolisens tillämpning av lagen (2019:547) om förbud mot användning av
vissa uppgifter för att utreda brott.

Tillsynen ska särskilt syfta till att säkerställa att verksamhet enligt första�

tredje styckena bedrivs i enlighet med lag eller annan författning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Emma Pleiner
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:131, bet. 2021/22:JuU30, rskr. 2021/22:323.
2 Senaste lydelse 2019:1183.

SFS

2022:707

Publicerad
den

8 juni 2022

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.