SFS 2008:322 Lag om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

080322.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om Tullverkets och Kustbevakningens
befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om befogenheter för Tullverket

och Kustbevakningen samt tjänstemän vid dessa myndigheter att vidta åtgär-
der för att förhindra, upptäcka och utreda brott enligt 4 och 4 a §§ lagen
(1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Alkoholutandningsprov och ögonundersökning

2 §

Bestämmelser om befogenhet för en tjänsteman vid Tullverket eller

Kustbevakningen att ta alkoholutandningsprov och göra ögonundersökning
samt stoppa fordon för sådan provtagning eller undersökning finns i lagen
(1976:1090) om alkoholutandningsprov och lagen (1999:216) om ögon-
undersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken.

Förundersökning m.m.

3 §

Tullverket eller Kustbevakningen får besluta att inleda förundersök-

ning enligt 23 kap. rättegångsbalken om brott som avses i 1 §. De befogen-
heter och skyldigheter som undersökningsledaren har enligt rättegångs-
balken gäller då Tullverket och Kustbevakningen. Myndigheten ska för-
ordna särskilda befattningshavare att fullgöra myndighetens uppgifter.

Om saken inte är av enkel beskaffenhet, ska ledningen av förundersök-

ningen övertas av åklagare så snart någon skäligen kan misstänkas för brot-
tet. Åklagare ska också i andra fall överta ledningen när det behövs av sär-
skilda skäl.

När förundersökningen leds av en åklagare, får åklagaren anlita biträde av

Tullverket eller Kustbevakningen. Åklagaren får också uppdra åt en tjänste-
man vid myndigheten att vidta en viss åtgärd som hör till förundersök-
ningen, om det är lämpligt med hänsyn till åtgärdens beskaffenhet.

1

Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188.

SFS 2008:322

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:322

4 §

Innan en förundersökning har hunnit inledas, har en tjänsteman vid

Tullverket eller Kustbevakningen samma befogenhet som en polisman har
enligt 23 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken att hålla förhör och vidta
andra utredningsåtgärder som är av betydelse för utredningen av brott som
avses i 1 §. Vidtagna åtgärder ska så snart som möjligt anmälas till den som
har rätt att leda förundersökning om brottet.

Det som föreskrivs i 23 kap. 8 § rättegångsbalken om befogenhet för en

polisman att uppmana någon att följa med till förhör och ta med någon till
förhör gäller även för en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen
vid utredning av brott som avses i 1 §.

Gripande

5 §

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befo-

genhet som en polisman har enligt 24 kap. 7 § första stycket rättegångsbal-
ken att gripa den som misstänks för brott som avses i 1 §. Det som föreskrivs
i rättegångsbalken om befogenheter och skyldigheter i förhållande till den
som gripits gäller för tjänstemannen i samma utsträckning som för en polis-
man samt för Tullverket och Kustbevakningen i samma utsträckning som för
en polismyndighet.

Beslag

6 §

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befo-

genhet som en polisman har enligt 27 kap. 4 § rättegångsbalken att ta egen-
dom i beslag med anledning av brott som avses i 1 §.

Beslagtagen egendom ska förvaras av Tullverket eller Kustbevakningen,

om inte åklagaren bestämmer något annat.

Husrannsakan

7 §

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befo-

genhet som en polisman har enligt 28 kap. 5 § rättegångsbalken att göra hus-
rannsakan med anledning av brott som avses i 1 §.

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

8 §

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befo-

genhet som en polisman har enligt 28 kap. 13 § rättegångsbalken att besluta
om kroppsvisitation och kroppsbesiktning med anledning av brott som avses
i 1 §.

Tillfälligt omhändertagande av fordonsnycklar m.m.

9 §

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befo-

genhet som en polisman har enligt 24 a § polislagen (1984:387) att tillfälligt
omhänderta fordonsnycklar, annat som behövs för färden, eller fordonet
samt att göra kroppsvisitation och genomsöka fordonet.

background image

3

SFS 2008:322

10 §

En tjänsteman som har beslutat om omhändertagande enligt 9 § ska

skyndsamt anmäla det till polismyndigheten, som omedelbart ska pröva om
omhändertagandet ska bestå. Omhändertagen egendom ska förvaras av Tull-
verket eller Kustbevakningen, om inte polismyndigheten bestämmer något
annat.

Protokoll ska föras över omhändertagandet i enlighet med vad som före-

skrivs i 27 § polislagen (1984:387). Vid tillämpningen av den bestämmelsen
gäller det som sägs om förman i stället polismyndigheten.

11 §

I fråga om det fortsatta förfarandet vid omhändertagande tillämpas

bestämmelserna i 24 c och 24 d §§ polislagen (1984:387) om upphörande av
omhändertagande och förstöring eller försäljning av egendom. Egendom
som har omhändertagits med stöd av 9 § denna lag ska anses som egendom
som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen.

Egendom som förvaras av Tullverket eller Kustbevakningen ska överläm-

nas till polismyndigheten, om den inte hämtas.

Omhändertagande av körkort

12 §

Befogenhet för Tullverket eller Kustbevakningen att besluta om om-

händertagande av körkort föreskrivs i 7 kap. 4 § körkortslagen (1998:488).

Våldsanvändning m.m.

13 §

Bestämmelser om befogenhet för en tjänsteman vid Tullverket eller

Kustbevakningen att i samband med vissa åtgärder som anges i denna lag
använda våld och göra kroppsvisitation av säkerhetsskäl finns i 29 § första
och andra styckena polislagen (1984:387).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.