SFS 2016:549 Lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott / SFS 2016:549 Lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
160549.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och
Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot
rattfylleribrott;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2008:322) om Tull-

verkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

dels att 4 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 §

Innan en förundersökning har hunnit inledas, har en tjänsteman vid

Tullverket eller Kustbevakningen samma befogenhet som en polisman har
enligt 23 kap. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken att hålla förhör och vidta
andra utredningsåtgärder som är av betydelse för utredningen av brott som
avses i 1 §. Vidtagna åtgärder ska så snart som möjligt anmälas till den som
har rätt att leda förundersökning om brottet.

Det som föreskrivs i 23 kap. 8 § rättegångsbalken om befogenhet för en

polisman att uppmana någon att följa med till förhör och ta med någon till för-
hör gäller även för en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen vid ut-
redning av brott som avses i 1 §.

4 a §

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befo-

genhet som en polisman har enligt 23 kap. 9 a § rättegångsbalken att efter till-
sägelse tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning från den
som ska höras och besluta om kroppsvisitation med anledning av brott som
avses i 1 §.

I fråga om upphörande av omhändertagandet och protokollföring ska

23 kap. 9 b § rättegångsbalken gälla.

8 §

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har med anledning

av brott som avses i 1 § samma befogenhet som en polisman har

1. enligt 28 kap. 13 § rättegångsbalken att besluta om kroppsvisitation och

kroppsbesiktning, och

2. enligt 28 kap. 13 a § rättegångsbalken att
a) hålla kvar den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas, och
b) ta med den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas till den plats

där åtgärden ska genomföras.

1 Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232.

SFS 2016:549

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:549

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.