SFS 2019:46 Lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

SFS2019-46.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och

Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot

rattfylleribrott

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 § lagen (2008:322) om Tull-
verkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
ska ha följande lydelse.

13 § I samband med åtgärder som anges i denna lag får en kustbevaknings-
tjänsteman använda de medel för att genomföra en tjänsteåtgärd som anges
i kustbevakningslagen (2019:32).

Bestämmelser om befogenhet för en tjänsteman vid Tullverket att i sam-

band med vissa åtgärder som anges i denna lag använda våld samt göra
kroppsvisitation av säkerhetsskäl, finns i 29 § första och andra styckena
polislagen (1984:387).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

SFS

2019:46

Publicerad
den

26 februari 2019

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.