SFS 2020:836 Lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

SFS2020-836.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och

Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot

rattfylleribrott

Utfärdad den 8 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2008:322) om
Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot
rattfylleribrott ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 a § Bestämmelserna om förundersökning i 3 § ska även tillämpas om det
i samband med att Tullverket vidtar åtgärder mot ett brott som avses i 1 §
finns anledning att anta att något av följande brott har begåtts:

1. innehav eller bruk av narkotika enligt 1 § första stycket 6 eller 2 §

narkotikastrafflagen (1968:64),

2. dopningsbrott enligt 3 § och 2 § 6 lagen (1991:1969) om förbud mot

vissa dopningsmedel, eller

3. innehav av hälsofarliga varor enligt 4 § och 3 § första stycket 7 lagen

(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Utan att det inskränker åklagares åtalsrätt får särskilt förordnade

befattningshavare vid Tullverket

1. föra talan i mål om brott enligt första stycket, om det är uppenbart att

brottets straffvärde svarar mot böter och att brottet inte föranleder någon
annan påföljd, och

2. fatta beslut enligt 3 § fjärde stycket lagen (1986:1009) om förfarandet

i vissa fall vid förverkande m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:169, bet. 2020/21:JuU2, rskr. 2020/21:12.

SFS

2020:836

Publicerad
den

13 oktober 2020

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.