SFS 2021:763 Lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

SFS2021-763.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och

Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot

rattfylleribrott

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2008:322) om
Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot
rattfylleribrott

dels att 3 a § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

3 a §2 Bestämmelserna om förundersökning i 3 § ska även tillämpas om
det i samband med att Tullverket vidtar åtgärder mot ett brott som avses i
1 § finns anledning att anta att något av följande brott har begåtts:

1. innehav eller bruk av narkotika enligt 1 § första stycket 6 eller 2 §

narkotikastrafflagen (1968:64),

2. dopningsbrott enligt 3 § och 2 § 6 lagen (1991:1969) om förbud mot

vissa dopningsmedel, eller

3. innehav av hälsofarliga varor enligt 4 § och 3 § första stycket 7 lagen

(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Utan att det inskränker åklagares åtalsrätt får särskilt förordnade

befattningshavare vid Tullverket

1. föra talan i mål om brott enligt första stycket, om det är uppenbart att

brottets straffvärde svarar mot böter och att brottet inte föranleder någon
annan påföljd, och

2. fatta beslut enligt 3 § fjärde stycket lagen (1986:1009) om förfarandet

i vissa fall vid förverkande m.m.

Bestämmelserna i 4–8 §§ gäller även i fråga om Tullverket och tjänste-

män vid Tullverket om det finns anledning att anta att ett brott som anges i
denna paragraf har begåtts och misstanken har uppkommit i samband med
att Tullverket vidtar åtgärder mot ett brott som avses i 1 §.

5 a § Protokoll ska föras över gripanden enligt 5 § som görs av en
tjänsteman vid Tullverket. Av protokollet ska det framgå

1. vem som har fattat beslutet,
2. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,
3. vem eller vilka som har deltagit i ingripandet,
4. vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot,

1 Prop. 2020/21:192, bet. 2020/21:JuU37, rskr. 2020/21:414.
2 Senaste lydelse 2020:836.

SFS

2021:763

Publicerad
den

30 juni 2021

background image

SFS

2021:763

2

5. tiden för ingripandet, och
6. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.
Ansvarig för att protokollet upprättas är, i fråga om uppgifter som avses i

första stycket 1 och 2, den som har fattat beslutet och i övrigt den som har
varit ansvarig chef vid ingripandet.

En skyldighet för en kustbevakningstjänsteman att föra protokoll över

gripande finns i 2 kap. 7 § kustbevakningslagen (2019:32).

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.