SFS 2022:324 Lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

SFS2022-324.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och

Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot

rattfylleribrott

Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2008:322) om Tull-
verkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

dels att 7 § och rubriken närmast före 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 7 a och 7 b §§, och närmast före

7 b § en ny rubrik med följande lydelse.

Husrannsakan och genomsökning på distans
7 §
En tjänsteman vid Tullverket och en kustbevakningstjänsteman har
samma befogenhet som en polisman har enligt 28 kap. 5 § rättegångsbalken
att göra husrannsakan och att enligt 28 kap. 10 d § första stycket rättegångs-
balken utföra en genomsökning på distans med anledning av brott som avses
i 1 §.

7 a § En tjänsteman vid Tullverket och en kustbevakningstjänsteman har
med anledning av brott som avses i 1 § samma befogenhet som en polisman
har enligt 28 kap. 10 f § rättegångsbalken att tillfälligt omhänderta
elektronisk kommunikationsutrustning från den som är närvarande vid en
genomsökning på distans och besluta om kroppsvisitation.

Biometrisk autentisering
7 b §
En tjänsteman vid Tullverket och en kustbevakningstjänsteman har
samma befogenhet som en polisman har enligt 27 kap. 17 f § rättegångs-
balken att genomföra biometrisk autentisering med anledning av brott som
avses i 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Billung
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243.

SFS

2022:324

Publicerad
den

4 maj 2022

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.