SFS 2023:261 Lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

SFS2023-261.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och

Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot

rattfylleribrott

Utfärdad den 11 maj 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 a § lagen (2008:322) om Tullverkets
och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott ska ha
följande lydelse.

3 a §2 Bestämmelserna om förundersökning i 3 § ska även tillämpas om
det i samband med att Tullverket vidtar åtgärder mot ett brott som avses i
1 § finns anledning att anta att något av följande brott har begåtts:

1. innehav eller bruk av narkotika enligt 1 § första stycket 5 eller 2 §

narkotikastrafflagen (1968:64),

2. dopningsbrott enligt 3 § och 2 § 6 lagen (1991:1969) om förbud mot

vissa dopningsmedel, eller

3. innehav av hälsofarliga varor enligt 4 § och 3 § första stycket 7 lagen

(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Utan att det inskränker åklagares åtalsrätt får särskilt förordnade befatt-

ningshavare vid Tullverket

1. föra talan i mål om brott enligt första stycket, om det är uppenbart att

brottets straffvärde svarar mot böter och att brottet inte föranleder någon
annan påföljd, och

2. fatta beslut enligt 3 § fjärde stycket lagen (1986:1009) om förfarandet

i vissa fall vid förverkande m.m.

Bestämmelserna i 4–8 §§ gäller även i fråga om Tullverket och tjänstemän

vid Tullverket om det finns anledning att anta att ett brott som anges i denna
paragraf har begåtts och misstanken har uppkommit i samband med att
Tullverket vidtar åtgärder mot ett brott som avses i 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

På regeringens vägnar

GUNNAR STRÖMMER

Linda Billung
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2022/23:53, bet. 2022/23:JuU8, rskr. 2022/23:179.
2 Senaste lydelse 2021:763.

SFS

2023:261

Publicerad
den

16 maj 2023

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.